Uutiset

Työkoneet

Uutta liiketoimintaa kaivoskemiasta

Professori Jouko Vepsäläisen johtama Wet Chemistry Alliance -tutkimusryhmä on saanut Tekesin TUTL-rahoituksen uuden ympäristöystävällisen ja kustannustehokkaan sulfaatin poistomenetelmän kehittämiseksi. Rahoitusta saaneen SO4-hankkeen tavoitteena on luoda sekä teknologinen että kaupallinen valmius tuotteistaa sulfaatin poistomenetelmä teolliseen mittakaavaan soveltuvaksi. SO4-hankkeen kokonaisrahoitus on 315 000 euroa ja hankkeen pituus 1,5 vuotta.

Kaivosten ja teollisuuslaitosten sulfaattipitoiset jätevedet aiheuttavat maailmanlaajuisesti merkittäviä ympäristövaikutuksia. Havaittujen sulfaattipäästöjen aiheuttamien haittojen ja toisaalta lisääntyneen juomaveden tarpeen vuoksi teollisuuslaitosten sulfaatin päästörajat ovat kiristyneet viime aikoina ja suuntaus jatkuu myös tulevaisuudessa. Tämän takia kaivannaisteollisuudella on välitön tarve vähentää sulfaattipäästöjä myös Suomessa.

”Teollisessa mittakaavassa tehtävään sulfaatin poistoon jäte- ja ympäristövesistä ei tällä hetkellä ole edullisia ja yksinkertaisia menetelmiä. Käytössä olevat sulfaatinpoistomenetelmät ovat monimutkaisia ja hankalia prosesseja hallita ja prosessit vaativat useiden, jopa kymmenien miljoonien eurojen laite- ja tilainvestoinnit. Lisäksi useissa prosesseissa muodostuu myrkyllistä rikkivetyä tai prosesseissa käytetään myrkyllisiä reagensseja. Niinpä teollisuudessa on selkeä tarve edullisille ja toimintavarmoille sulfaatinpoistomenetelmille, jotka sopivat myös keskisuurille ja pienille teollisuuslaitoksille”, Vepsäläinen kertoo.

Tehtyjen kokeiden perusteella SO4-menetelmä on tehokas, nopea, toistettava ja turvallinen. Alustavien arvioiden perusteella SO4-menetelmän asiakashyödyt konkretisoituvat kustannussäästöinä sekä menetelmän käyttöönotossa että käyttökuluissa. Menetelmän kaupallinen soveltuvuus varmennetaan hankkeen aikana useilla pilot-mittakaavan testauksilla yhteistyössä GTK:n ja Savonia-ammattikorkeakoulun kanssa. ”Olemme sopineet testauksista kotimaisten kohteiden lisäksi alustavasti myös Espanjan Huelvaan, jossa on pahoin happamoitunut, 100×125 kilometrin laajuinen Rio Tinton kaivosvesivaluma-alue.”

SO4-hanke on jatkoa kahdelle onnistuneelle Tekes-projektille, joissa kehitettiin täysin uusi materiaali ja menetelmä raskasmetallien, kuten lyijyn ja uraanin, poistoon kaivosjätevesistä. Tämä uusi materiaali perustui yhdisteelle, joka on veteen liukenematon, mutta kykenee sitomaan itseensä erilaisia raskasmetalleja tehokkaasti ja kustannustehokkaasti. Menetelmää vie parhaillaan maailmanlaajuisesti asiakaskäyttöön suomalainen kemian alan yritys Chemec Oy, joka osti menetelmään liittyvät kaupalliset oikeudet Itä-Suomen yliopistolta.

Yllä kuvatut hankkeet perustuvat professori Jouko Vepsäläisen johtamaan Itä-Suomen yliopiston kärkihankkeeseen, jonka tavoitteena on kehittää uusia materiaaleja ja teknologioita muun muassa vesien puhdistamiseen.

Vepsäläisen mukaan erityinen kiitos uuden Tekesin TUTL (Tutkimusideoista uutta tietoa ja liiketoimintaa) -rahoituksen saamisesta kuuluu yliopiston yrittäjyys- ja innovaatiopalveluille. ”Yrityskehitysasiantuntija Matti Höydön asiantuntijuus ja tuki on ollut mukana alusta alkaen.”

Lue seuraavaksi