Uutiset

Yleinen

Maatalouden luopumistuelle esitetään neljän vuoden jatkoa

Hallitus esittää eduskunnalle, että nykyistä maatalouden luopumistukijärjestelmää jatketaan muutamin muutoksin vuoden 2018 loppuun asti. Eduskunnalle lähtee hallituksen esitys laiksi maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain muuttamisesta.

Luopumistuki turvaa maatalousyrittäjän toimeentuloa ennen vanhuuseläkeikää sukupolvenvaihdostilanteissa. Luopumistukijärjestelmän voimassaoloa esitetään jatkettavan tietyin tuen ehtoja koskevin muutoksin vuosina 2015 – 2018.

Tilan taloudellista elinkelpoisuutta arvioitaessa otettaisiin vuoden 2015 alusta alkaen huomioon vain maataloudesta saadut tulot. Metsä- ja liitännäistoiminnoista saatuja tuloja ei enää otettaisi arvioinnissa huomioon. Vuosittainen tulovaatimus viiden vuoden tarkastelujaksolla olisi 15 000 euroa.

Maatilan sukupolvenvaihdoksissa lähisukulaisten kesken luopujan vähimmäisikävaatimus nousisi 59 vuodesta 60 vuoteen vuoden 2017 alusta. Myös porotiloilla ikävaatimus nousisi yhdellä vuodella 56 vuodesta 57 vuoteen vuoden 2017 alusta.

Luopumistukea voisi jatkossakin hakea kaksi vuotta ennen luopumistuelle säädetyn vähimmäisiän täyttämistä. Tukea maksettaisiin kuitenkin jatkossakin säädetyn vähimmäisiän täyttymisestä alkaen.

TP

Lue seuraavaksi