Uutiset

Kuljetuskalusto

Jätekuljetukset viranomaisten tehotarkkailussa Oulun seudulla

Tiistaina 15.11. pidettiin Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja Oulun poliisilaitoksen yhteisratsia jätekuljetusten valvomiseksi. Valvontaa kohdennettiin erityisesti Ruskon jätekeskuksen alueelle, sekä muiden jätteenkäsittelylaitosten läheisyyteen Oulussa, Limingassa ja Kempeleessä. Tarkastukseen sisältyi kuljetuskaluston asianmukaisuuden, kuljetettavina olleiden jätteiden ja asiaankuuluvien asiapapereiden tarkastaminen. Lisäksi poliisi teki sille erikseen kuuluvat tarkastukset. Vastaava ratsia pidettiin Oulun alueella viimeksi vuonna 2020.

Tilanne vuoteen 2020 verrattuna oli jonkin verran parantunut. Liikenteessä oli vähemmän kuljettajia, joilla ei ollut minkäänlaista tuntemusta jätelain kohdistamista vaatimuksista jätekuljetuksiin.

Vaikka valtaosalla jätteen kuljettajista asiat olivatkin kunnossa, havaittiin yllättävän monella myös puutteita. Yleisin puute liittyi velvollisuuteen pitää mukana ajantasainen ote jätehuoltorekisteristä. Muutamalta yritykseltä puuttui kokonaan merkintä jätehuoltorekisteriin, eivätkä ne näin ollen olleet oikeutettuja toimimaan ammattimaisina jätteen kuljettajina. Lisäksi ilmeni, että kuljettajilla oli kyydissä jätteitä, joita ei ollut mainittu jätehuoltorekisteriotteessa.

Eräiden jätteiden kuljetuksissa vaadituissa, etukäteen laadituissa siirtoasiakirjoissa oli joitain puutteita. Sähköisenä laadittava siirtoasiakirja oli osalla kuljettajista vaikeasti tarkistettavissa kuljetuksen aikana. Siirtoasiakirja vaaditaan silloin, kun kuljetetaan vaarallisia jätteitä, POP-jätteitä (pysyviä orgaanisia yhdisteitä), saostus- ja umpisäiliölietteitä, hiekan- ja rasvanerotuskaivojen lietteitä, pilaantuneita maa-aineksia tai rakennus- ja purkujätteitä (lukuun ottamatta pilaantumattomia maa-aineksia). Valvontapäivän aikana tarkastettiin yli 50 kuljetusta, joista noin 40 oli jätekuljetuksia. Neljäsosalle jätekuljetuksista annettiin huomautus tai ELY-keskuksen kirjallinen kehotus saattaa asiat lain edellyttämään kuntoon. Poliisi puuttui lisäksi muihin valvonnassa ilmi tulleisiin rikkeisiin, kuten ylikuormiin, kuljetuskaluston huonoon kuntoon, sekä epäselvyyksiin ajoneuvojen liikenneluvissa. Näistä poliisi määräsi asiaankuuluvia seuraamuksia.

Jätelaki koskee jätteen ammattimaista kuljettamista tai sen välittämistä. Toimijoiden toistuvat laiminlyönnit voivat johtaa hallinnolliseen laiminlyöntimaksuun, joka voi törkeissä tapauksissa olla huomattavakin. Sitä edeltää kuitenkin aina viranomaisen kehotus laiminlyönnin korjaamisesta. Ympäristölle tai terveydelle laista piittaamaton ja toistuvasti aiheutettu merkittävä vaara tai haitta voi johtaa jopa siihen, että jätekuljettajan hyväksyntä jätehuoltorekisteristä perutaan.

Jätekuljetusten valvonta liittyy harmaan talouden torjuntaan sekä ympäristönsuojelulliseen valvontaan, ja sen tavoitteena on taata mm. hallittu ja turvallinen jätteenkäsittely, yhteiskunnallisten maksuvelvoitteiden toteutuminen, sekä yrittäjien yhdenvertainen mahdollisuus kilpailuun. Viranomaisten yhteistyötä ja tämänkaltaisia valvontaiskuja tullaan jatkamaan myös tulevaisuudessa koko Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella.Lue seuraavaksi