Uutiset

Autot

Taksiasiakkaiden vaatimukset huomioon

Lähitaksi Oy teetätti tammi-helmikuun vaihteessa nSight Oy -tutkimusyhtiöllä kyselytutkimuksen taksiasiakkaiden vastuullisuusodotuksista Uudellamaalla. Kyselyn kohderyhmäksi rajattiin 18-55 vuotiaat Uudellamaalla asuvat, jotka ovat viimeisen kuuden kuukauden aikana käyttäneet taksia, ja jotka tuntevat vähintään jonkin yleisimmistä taksibrändeistä. Tutkimuksen vastaajamäärä oli 501 henkilöä. 62 % 18-55 vuotiaista, Uudellamaalla asuvista, kuului kohderyhmärajaukseen. Tiedonkeruu toteutettiin 29.1.-5.2.2024.

Vastuullisuuden osa-alueista tärkeimmiksi, taksin valintaa mietittäessä, nousivat järjestyksessä: selkeä ja edullinen hinnoittelu, turvallisuus, lakien noudattaminen ja laadunvalvonta, yrityksen kotimaisuus, hyvät asiakaspalautekanavat ja nopea reagointi palveluvirheisiin sekä kuljettajien työolot ja hyvinvointi. Vaikka tietoisuus ja odotukset vastuullisemman liiketoiminnan puolesta kasvavat, ja 76 %:lle vastaajista vastuullisuus on vähintään kohtalaisen tärkeää, maksuhalukkuus vastuullisuudesta on vielä vähäistä. Ympäristövastuuta tärkeämpänä pidettiin kuljettajien työoloja. Tutkimuksesta ilmeni myös, että taksialan vastuullisuudesta ja vastuullisuustoimenpiteistä tarvitaan lisää tietoa. Monille vastaajista taksiyritysten vastuullisuusmielikuvissa on vielä epäselvyyttä.

Merkityksellisiksi, mutta edellä mainittuja tekijöitä vähäisemmin, erottautuivat tietoturva, ympäristövastuu, palveluiden saavutettavuus sekä erityisryhmien, kuten liikuntarajoitteisten ja ikäihmisten, huomiointi.

Turvallisuus, hinnoittelu ja lakien noudattaminen tärkeää

Turvallisuus teemana käsitetään melko laajasti. Taksilupien kunnossapidon ja toiminnan laillisuuden ohella toivotaan turvallista ajotapaa, kuljettajien koulutusta sekä kaluston huoltoa, mutta myös taksiyrityksen vastuuta kuljettajien hyvinvoinnista. Laadunvalvonta sekä toimivat asiakaspalautekanavat ja nopea reagointi palveluvirheisiin nähdään myös turvallisuuden ja luotettavuuden kokemuksen edistäjinä.

Selkeä ja edullinen hinnoittelu sekä mahdollisuus maksaa kyyti etukäteen on tärkeää useimmille taksipalvelua valittaessa, mutta ratkaiseva päätös tehdään useimmiten taksiyrityksen luotettavuuteen perustuen. Rehellinen ja lainmukainen toiminta korostuvat.

Myös taksin tilaamisen ja käytön helppoutta sekä kuljettajien ammattitaitoa painotetaan avoimissa vastauksissa keskeisinä valintatekijöinä. Nuorille yrityksen kotimaisuus tai toiminnan lainmukaisuus on vähemmän merkittävää.

Ympäristövastuun osa-alueella korostuu etenkin vihreän teknologian käyttö sekä ajoneuvojen vähäpäästöisyys. Saavutettavuuden osalta asiakkaat painottavat kuljettajia, jotka on koulutettu erilaisuuden kohtaamiseen ja huomioimiseen.

Lähitaksin asiakkailla korostuu tutkimuksessa kotimaisuus, asiakaspalvelu ja erityisryhmien, kuten liikuntarajoitteisten, kehitysvammaisten ja ikäihmisten huomiointi.


Vastuullisuus korostuu

Maksuhalukkuus vastuullisuudesta on vielä vähäistä, vaikka asiakkaiden tietoisuus ja odotukset vastuullisemman liiketoiminnan puolesta kasvavat, ja 76 %:lle vastuullisuus on vähintään kohtalaisen tärkeää. 49 %:lle vastuullisuusasiat ovat kohtalaisen tärkeitä, mutta maksuhalukkuutta ei juuri ole.

Vastuullisuutta suuressa arvossa pitävät, maksuhalukkaat asiakkaat (27 %) painottavat kotimaisuutta ja kuljettajien työoloja. Vastuullisuudesta maksuhalukkaimpia vastaajia ovat taksin viikkokäyttäjät, 25-34-vuotiaat, miehet, kaupunkilaiset sekä johtotasolla työskentelevät. Hinnan pitää olla kuitenkin linjassa pääkilpailijoihin nähden vastuullisuutta suuressa arvossa pitävien joukossa.

Vastuullisuuden osa-alueet, jotka vaikuttavat eniten asiakkaan päätökseen taksipalvelua valittaessa:

 1. Hinnoittelun selkeys, luotettavuus ja läpinäkyvyys: 78 %
 2. Matkustajien turvallisuus: 72 %
 3. Lakien ja säädösten noudattaminen sekä laadunvalvonta: 53 %
 4. Taksiyrityksen kotimaisuus: 31 %
 5. Sujuvasti toimivat asiakaspalautekanavat ja nopea reagointi palveluvirheisiin: 31 %
 6. Kuljettajien ja muun henkilökunnan oikeudenmukaiset työolot: 30 %
 7. Vastuullinen teknologian käyttö ja tietoturvallisuus: 20 %
 8. Ympäristövastuu: 20 %
 9. Palveluiden saavutettavuus, esteettömyys ja erityisryhmien tarpeiden huomiointi: 20 %
 10. Kriisinhallinta ja hätätilanteisiin varautuneisuus (esimerkiksi toimintatavat onnettomuustilanteissa): 16 %
 11. Taksiyrityksen monimuotoisuus, syrjinnän vastustaminen ja osallistavuus työnantajana: 13 %
 12. Yhteisöllinen osallistuminen ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus hyväntekeväisyyden kautta: 7 %
 13. Mikään näistä edellä mainituista tekijöistä ei vaikuta taksiyrityksen valintaani: 1 %
 14. En osaa sanoa: 1 %
   

Tutustu tästä tarkemmin tutkimukseen.

Lue seuraavaksi