Uutiset

Työkoneet

Tehostettu tilaajavastuu torjuu harmaata taloutta

Hallitus esittää tilaajavastuulakiin uudistuksia. Tarkoituksena on selkeyttää lainsäädännön soveltamista sekä helpottaa tilaajan velvoitteiden hoitamista. Sääntely yhdenmukaistetaan koskemaan kaikkia aloja.

”Kyseessä on tärkeä askel tilaajan vastuun laajentamisessa osana harmaan talouden torjuntaa”, työministeri Lauri Ihalainen sanoo.

Täsmennyksiä tulee esimerkiksi tilaajan selvitysvelvollisuuksiin sekä laiminlyöntimaksuihin. Jatkossa tilaajan selvitysvelvollisuus laajenisi koskemaan työterveyshuollon. Lisäksi ulkomailta lähetettyjen työntekijöiden eläketurvasta säädettäisiin yksityiskohtaisesti.

Valtioneuvoston 11. syyskuuta 2014 hyväksymässä lakiluonnoksessa tilaaja voisi jatkossa hyödyntää julkista verovelkarekisteriä selvittäessään sopimuskumppanista tarvittavia tietoja. Jos ulkomaisella yrityksellä on Suomessa Y-tunnus, yrityksen kotimaasta saatavien selvitysten lisäksi tilaajan olisi varmistettava, että kyseinen yritys on merkitty verotusta koskeviin rekistereihin Suomessa. Lisäksi tilaajan tulisi selvittää yrityksen verovelkatiedot.

Eläkevakuuttamista koskevista tiedoista lakiin lisättäisiin säännöksiä ulkomailta lähetettyjen työntekijöiden osalta. Sopimuspuolen olisi toimitettava tilaajalle selvitys sosiaaliturvan määräytymisestä ennen työn aloittamista. Vastaavasti tilaajan olisi varmistettava, että sopimuskumppani ilmoittaa vaaditut tiedot.

Laiminlyöntimaksua ja korotettua laiminlyöntimaksua nostettaisiin ja korotettua maksua sovellettaisiin jatkossa kaikkiin tilaajavastuulain alaisiin sopimuksiin. Jatkossa laiminlyöntimaksun enimmäismäärä olisi 20 000 euroa ja korotetun maksun 65 000 euroa. Sanktioiden suuruudessa huomioitaisiin muun muassa laiminlyöntien vakavuus.

Esitetyt muutokset tilaajavastuulakiin tulisivat voimaan vuoden 2015 alusta.

Tilaajavastuulakia uudistetaan kolmessa eri vaiheessa. Jatkotoimissa on tarkoitus mahdollistaa velvollisuudet laiminlyöneen tarjoajan poissulkeminen julkisista hankinnoista. Pidemmällä aikavälillä selvitetään veronumeron käytön laajentamista rakennusalan ulkopuolelle, alipalkkauksen epäkohtien poistamista, ryhmäkannelainsäädännön uudistamista sekä hallinnollisia seuraamuksia työsuojeluasioissa.

Lue seuraavaksi