Uutiset

Työkoneet

Rahoitusta maa- ja metsätalouden vesienhallintahankkeisiin

Västankvarn, Inkoo

Maa- ja metsätalouden vesienhallinta -hankkeisiin on tarjolla jälleen rahoitusta. Vesienhallintahaun kolmannella hakukierroksella jaetaan noin 2 miljoona euroa. Avustushaun tavoitteena lisätä valuma-aluelähtöistä vesistökunnostusta, jonka avulla parannetaan vesien tilaa ja samalla yhdistetään maa- ja metsätalouden tarpeet vesiensuojelun ja ilmastonmuutokseen varautumisen tarpeisiin.

Valtakunnallinen maa- ja metsätalouden vesienhallinnan avustushaku on avoinna tänä syksynä 18.10.-30.11.2022. Hankepäätökset tehdään kevään 2023 aikana ja rahoitusta voi käyttää vuoden 2025 kesäkuun puoleen väliin saakka.

Tavoitteena avustaa monivaikutteisia vesienhallintahankkeita – suunnittelusta toteutukseen

Vesienhallinnalla tarkoitetaan avustushaussa ratkaisuja, joilla vaikutetaan veden pidättämiseen, veden laatuun ja määrään valuma-alueella, uomissa, pelloilla ja metsissä.
Tämän vuoden vesienhallinnan hakuun toivotaan erityisesti hankkeita, jotka

  • edistävät kestävää valuma-aluelähtöistä vesistökunnostuksen suunnittelua, toteutusta ja yhteistyötä
  • edistävät maa- ja metsätalouden toimintaedellytyksiä sekä ilmastonmuutokseen sopeutumista ja hillintää
  • parantavat pellon vesitaloutta innovatiivisesti
  • vähentävät vesistöön kohdistuvaa ulkoista kuormitusta
  • pidättävät ja viivyttävät vettä valuma-alueella
  • lisäävät luonnon monimuotoisuutta

Avustettavat hankkeet voivat olla laajoja, valuma-alue- tai osavaluma-aluetasoisia yhteistyöhankkeita tai paikallisia pienempiä hankkeita. Hankkeissa voidaan tehdä valuma-aluetasoista suunnittelua, mutta hankkeissa toivotaan toteutettavan myös konkreettisia luonnonmukaisia vesienhallintatoimenpiteitä. Vesienhallinnan keinoja ovat esimerkiksi kaksitasouomat, luonnonmukaiset padotukset, uomien ennallistaminen ja muut vettä valuma-alueella viivyttävät ratkaisut. Hankkeissa toivotaan myös seurantaa toimenpiteiden vaikuttavuudesta

Harkinnanvaraisten valtionavustusten osuus hankkeen kokonaiskustannuksista on keskimäärin 50 prosenttia. Yleishyödyllisissä, innovatiivisissa hankkeissa avustuksen osuus voi olla korkeampi. Tuen myöntäminen perustuu harkintaan avustettavan hankkeen vaikuttavuudesta ja kustannustehokkuudesta. Avustusta voidaan myöntää oikeushenkilöille, kuten rekisteröidyille yhdistyksille, vesioikeudellisille yhteisöille, osakaskunnille, kunnille tai kuntayhtymille, oppilaitoksille tai yrityksille. Avustusta ei voida myöntää yksityishenkilöille.

Maa- ja metsätalouden vesienhallinnan erityistehtävä kolmen ELY-keskuksen yhteistyötä

Etelä-Pohjanmaan, Varsinais-Suomen ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukset hoitavat valtakunnallista maa- ja metsätalouden vesienhallinnan erikoistumistehtävää. Tehtävän tavoitteena on koordinoida vesienhallintaan liittyvää yhteistyötä ja tiedonvaihtoa ELY-keskusten, tutkimuslaitosten ja sidosryhmien välillä, edistää maa- ja metsätaloussektorien yhteistyötä valuma-aluekohtaisesti sekä tukea vesienhallinnan hankkeita.

Lisätietoja avustuksesta »

Lue seuraavaksi