Uutiset

Työkoneet

Maksuehtolakiin muutos valmisteilla

Oikeusministeriössä valmistellaan ehdotusta kaupallisten sopimusten maksuehdoista annetun lain muuttamisesta siten, että maksuaika elinkeinonharjoittajien välisissä saatavissa saa ylittää 30 päivää vain, jos siitä on nimenomaisesti sovittu. Nykyisin vastaava aikaraja on 60 päivää. Asiaa koskeva hallituksen esitys on tarkoitus valmistella siten, että se voidaan viimeistään saattaa seuraavan kevään 2015 eduskuntavaaleissa valittavan eduskunnan käsiteltäväksi.

Taustalla ovat selvitykset, joita oikeusministeriö on tehnyt yritysten välisistä maksuajoista yhdessä elinkeinoelämän järjestöjen kanssa. Ne tukevat julkisuudessa esitettyjä käsityksiä, joiden mukaan yritysten välisissä sopimuksissa on viime aikoina esiintynyt maksuaikojen pidentymistä. Selvimmin tämä kehitys näkyy keskikokoisten teollisuusyritysten laskusaatavissa.

”Koska pienet ja keskisuuret yritykset ovat avainasemassa maamme talouden ja työllisyyden kannalta, on yrittäjien viesti otettu vakavasti ja lähdetty valmistelemaan lakia, joka vastaa paremmin yritysten tämän päivän tarpeisiin. On myös samalla tärkeää pohtia miten elinkeinoelämän omin vapaaehtoisin toimin voidaan edistää hyvää maksukulttuuria”, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson sanoo.

Suunnitellulla lainmuutoksella saadaan sopijapuolina olevat yritykset nykyistä laajemmin kiinnittämään nimenomaista huomiota pitkiä maksuaikoja koskeviin sopimusehtoihin. Suunniteltu 30 päivän raja myös kuvastaa nykyistä lakia paremmin sitä, millaista maksuaikaa voidaan yleensä pitää yritysten välillä epätavallisen pitkänä. Muutoksella on tarkoitus lyhentää yritysten välisiä maksuaikoja rajoittamatta kuitenkaan yritysten mahdollisuutta tarpeen mukaan sopia haluamansa pituisista maksuajoista.

Valtaosaa yritysten laskutuskannasta maksuaikojen pidentyminen ei kuitenkaan koske, ja maksuajat ovat Suomessa yhä keskimäärin lyhyet muihin Euroopan maihin verrattuna.

Lue seuraavaksi