Uutiset

Työkoneet

Luumäki–Imatra-ratahankkeessa liikennejärjestelyitä

Väylävirasto tiedottaa, että Luumäki–Imatra-ratahankkeen työt aiheuttavat liikennejärjestelyitä Lappeenrannassa ja Imatralla. Lisäksi muutamat työvaiheet saattavat aiheuttaa melua työmaiden lähiympäristöön. Pidemmät liikennekatkot junaradalla siirtävät matkustajaliikennettä junista busseihin kesällä. Ajantasaisin tieto näihin löytyy VR:n sivuilta.

Luumäki–Joutseno-perusparannusosuudella muun muassa uusitaan seitsemän alikulkusiltaa, parannetaan viittä liikennepaikkaa ja uusitaan turvalaitejärjestelmä.

Törölä, Tapavainola ja Rasinsuo

Törölän, Tapavainolan ja Rasinsuon liikennepaikoilla tehtävistä radan päällys- ja alusrakenteen sekä vaihteiden asennustöistä saattaa aiheutua melua lähiympäristöön. Melua aiheuttavat työt pyritään tekemään arkipäivisin kello 6 – 22 välisenä aikana, mutta ratakatkojen aikana työskennellään ympäri vuorokauden.

Viikonloppuja, jolloin melua saattaa satunnaisesti aiheutua, on liikennepaikoittain vuonna 2021:

  • Rasinsuo viikot 24, 29, 30
  • Törölä viikot 34, 36, 37, 38, 39
  • Tapavainola viikot 21, 23

Radanparannustyö sijoittuu ajalle 15.4.2021 – 30.10.2022. Pääosin kaikki työt tehdään kuitenkin vuoden 2021 aikana.

Lauritsalan liikennepaikkaurakka

Karjalantie suljetaan 7.–13.6.2021 sillan purkamista varten. Ajoneuvoliikenteen kiertoreitti kulkee tänä aikana Väinämöisenkadun kautta. Väinämöisenkadulla autojen pysäköiminen on tällä ajanjaksolla kielletty. Karjalantie tullaan sulkemaan myös muilta kuin jalankulkijoilta ja pyöräilijöiltä, joukkoliikenteeltä ja pelastusajoneuvoilta öisin 14.–20.6.2021. Sillan siirtoa varten Karjalantie suljetaan kaikkien liikennemuotojen osalta 24.–25.7.2021.

Oikotie, Hakali ja Muukko

Hakalintie on suljettu alikulkusillan kohdalta 12.4. alkaen. Ajoneuvoliikenteen korvaavina yhteyksinä toimivat radan alittavat väylät Läntinen Kanavatie ja Karjalantie. Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden opastettu yhteys kulkee Hakalin alikäytävän kautta. Kohteen valmistumisen myötä Hakalintie avataan liikenteelle syyskuussa 2021.

Oikotien alikulkusillan alittavan väylän kulkuyhteys on suljettu 19.4. alkaen ja opastettu kiertoreitille. Kulkuyhteys uuden sillan alitse avataan liikenteelle urakan valmistuttua.

Muukon alikulkusillan kohdalla liikennejärjestelyt tulevat muuttumaan eri työvaiheiden myötä. Jo nyt, rakentamisen käynnistyttyä, sillan alittavaan Utrasaarentiehen kohdistuvat liikennejärjestelyt sisältävät muun muassa nopeuden rajoittamista sekä väylän kaventamista. Kokonaisuudessaan tie tullaan sulkemaan rakennettavan sillan siirtokatkon ajaksi. Kiertotieyhteydestä tiedotetaan lähempänä syyskuun siirtokatkoa.

(kuva Väylävirasto)

Kaksoisraiteen rakentamiseen liittyvät työmaat

Tulevan Joutseno–Imatra-kaksoisraiteen alueurakoiden työmaiden toiminta vaikuttaa alueella liikkumiseen.

Kaksoisraiteen rakentaminen Joutseno–Rauha-välille

Tulevana kesänä vanha raide uusitaan väli- ja tukikerrosta myöten uuden rakennetun raiteen rinnalle. Korvenkankaalle rakennetaan 630 metrin matkalle matala melueste. Matalan meluesteen rakennustyöt sijoittuvat loppukesään elo-syyskuulle.

Heinäkuussa Joutsenon asemalla, asemalaiturin Saimaan puolella (pohjoispuolella) tehdään nykyisen raiteen uusimistöitä sekä laiturin pohjoisreunaan uusitaan kiveykset. Raiteiden väliin asennetaan myös lähes parimetrinen metalliverkkoaita. Lokakuussa samaisen laiturialueen eteläpuolen raiteet uusitaan väli- ja tukikerrosta myöten ja nyt vuorostaan laiturialueen eteläreunan kiveykset uusitaan. Myös koko ratapiha-alueen ympärille rakennetaan uusi aita lisäämään henkilö- ja junaturvallisuutta sekä alueen viihtyisyyttä parannetaan siistimällä viheralueita.

Rakennustöitä tehdään viikkojen 21, 23, 25, 29–30 viikonloppuina viikonloppukatkoissa.

Tulevan rakentamiskauden töihin kuuluu myös muutamien aiemmin rakennettujen siltojen korjaustöitä, joista näkyvimmät kohdistuvat Teollisuustien ylittävän Tyrmin ja Saimaantien ylittävän Joutsenon alikulkusiltojen korjauksiin. Molempien siltojen vedeneristykset muun muassa uusitaan sekä samassa yhteydessä nykyinen sepelikerros korvataan uudella. Tämä tulee aiheuttamaan liikennejärjestelyjä molempiin siltakohteisiin. Näistä liikennejärjestelyistä tiedotetaan erikseen.

Siltapaikoilla tehdään töitä normaalityöaikoina sekä satunnaisesti iltaisin.

Louhintatöihin kuuluvat työt, kuten kallion poraus, räjäytys, rikotus ja louheen lastaus ajoittuvat heinäkuulle viikoille 26–28. Louhittavat kohdat sijoittuvat pääosin Karjasillan länsipuolelle. Louhintaan liittyvät työt tehdään arkipäivisin. Louhintatöistä ei aiheudu huomattavaa häiriötä.

Kaksoisraiteen rakentaminen Rauha–Imatran tavara-asema-välille

Rauhan aseman alikulkusillan eteläisen sillan rakentaminen sulkee Varastotien arviolta elokuun alkuun asti. Poventsan alikulkusillan eteläisen sillan rakentamisen vuoksi Joutsenonkatu on suljettu Poventsan alikulkusillan kohdalta 26.4. alkaen. Heinäkuun loppuun asti kestävän sulun aikana puretaan vanha silta ja rakennetaan uuden sillan alusrakenteita.

Luumäki-Imatra-ratahankkeen ajankohtaiset liikennejärjestelyt ja liikenteen kiertoreittejä esittelevät kartat löytyvät hankkeen nettisivuilta tästä.
  

Lue seuraavaksi