Uutiset

Yleinen

Separoinnista tehoa lietteenkäsittelyyn

Lietelantajärjestelmä on kotieläinrakennuksessa kätevä ja toimiva. Lietteen haaste on enemmän tai vähemmän homogeeninen massa, jossa kaikki ravinteet ovat sekoittuneet. Nesteessä on kiinni etenkin typpiravinteet. Kiinteässä jakeessa on enemmän sitoutunut fosforia. Fosfori kuten muutkin ravinteet ovat arvokkaita, eivätkä ne saisi kulkeutua väärään paikkaan.

Yksi vaihtoehto, jolla saadaan hoidettua monta ongelmaa kerralla, on lietelannan separointi. Separoinnilla erotellaan lietelannasta kaksi jaetta, neste ja kiinteä, jolloin myös sen sisältämät ravinteet osittain jakaantuvat.

Hygieniaa

Lietelannan levittäminen viljan oraalla on hygieenistä, eikä lanta vaikuta lopputuotteen hygieeniseen laatuun.

Kasvaville nurmille lantaa levitettäessä hygieniaongelmaa esiintyy. Letkulevityksessä lietelantaa vielä monesti roiskuu kasvustoon, eikä kaikilla sijoittavillakaan levittimillä kasvusto jää puhtaaksi. Kasvuston likaantuminen on sitä todennäköisempää, mitä enemmän lietekuutioita hehtaarille levitetään ja mitä enemmän se sisältää kiinteää jaetta.

Ravinteet oikeaan osoitteeseen

Kasvien kasvun, maanviljelijän ja ympäristön kannalta on suotavaa, että ravinteet päätyvät sinne, missä ne saavat aikaan eniten positiivista vaikutusta. Kasvien kasvu on kiinni minimitekijästä, joka Suomessa on monesti vesi tai veden puute. Veden lisäksi pitää olla saatuvilla ravinteita. Jotta kasvit kasvavat, pitää kaikkia ravinteita olla saatavilla oikeaa aikaan.

Lietelannan levittäjällä ongelmana ovat kuutioiden ja ravinteiden levittämisen tasapainottaminen ja etenkin ajoitus. Kuutiot voisi levittää lähellekin, jotta niiden kuljettamisesta ei aiheudu ylimääräistä kustannusta. Ravinteet sen sijaan pitäisi yleensä kuljettaa etäämmälle, pelloille, joille on aikaisemminkin viety vähemmän lantaa.

Maatalousyrittäjäksi 16 vuotta sitten

– Olen nyt viljellyt maata 16 vuotta ja kasvattanut tilan peltopinta-alaa 6 hehtaarista yli 50 hehtaariin ja kaikki rakennukset on oikeastaan sinä aikana uusittu. Viimeinen suurempi investointi maatalousyhtymälle oli pihatto, joka valmistui 2000 luvun alussa, Matti Yli-Mannila kertoo.

Se, joka näissä hommissa laskee, pärjää edelleenkin. Pitää vain muistaa se, että viivan alle pitää jäädä aina jotain, muuten ei yritystalous ole kunnossa. Ja kun viivan alle jää jotain, siitä pitää maksaa verot, joka kertoo oikeastaan lopulta sen, miten paljon yritys tuottaa.
– Pitää muistaa, että maailmalla pitää kävellä koura aukiasennossa eikä rystyset ylöspäin, muuten kouraan ei tartu mitään, Matti nauraa.

– Etenkin eläinten kanssa on syytä olla tarkkana. Meilläkin muutettiin ruokintaa neuvonnan ohjeiden mukaan ja säästettiin siinä muutama sentti. Jos maitomäärä tankissa ja tienattu euromäärä kuitenkin vähenevät paljon enemmän kuin ne säästetyt sentit, on tehty ruokinnassa suuri virhe. Maitomäärä saadaan kyllä nopeasti laskemaan, mutta sen nosto vie aikaa joskus seuraavaan poikimakertaan, Matti muistuttaa.

Parempaa rehua

Lypsykarjatilalla tilan tulos tehdään navetassa. Hyvän ja huonompilaatuisen eron huomaa ensin ruokintapöydällä, kun osa rehusta jää syömättä. Toisekseen rehun laatu näkyy maitohuoneen tankissa.
– ”Jos syötän muuta kuin hyvää rehua, se näkyy myös tilipussissa”, Matti muistuttaa. ”Siksi aloitin aikoinaan separaattorin kehittämiset.”

Ensin omaan käyttöön

Lannan separointia aloin kehitellä noin seitsemän vuotta sitten lähinnä siksi, että saisin puhdasta rehua lypsylehmille. Traktorilla liikuteltavaa kompaktia separaattoria ei ollut oikein tarjolla ja päätin tehdä sellaisen itse. Koneesta haluttiin myös siirrettävä, jolloin se liikkuu traktorin perässä tai vaikka lavetilla, Matti kertoo.

– Minulla ei kuitenkaan ollut aikaa leikkiä lannan kanssa ja halusin koneen läpäisevän tavaraa sujuvasti. Mikään 4 mottia tunnissa ei riittänyt vaan tavaraa piti mennä mielellään kymmenkertainen määrä. ”Kyllä tätä lietetavaraa täälläpäinkin kuitenkin piisaa, joten koneen pitää läpäistä lantaa”, Matti muistuttaa. Lehmän lantaa kone läpäisee 40–50 mottia tunnissa ja sian lantaa parhaimmillaan tuplasti. Läpäisevyys on kuitenkin kiinni esimerkiksi lietteen laadusta.

– Tämä kuitenkin toimii kuin junan vessa, kun säädöt ovat kohdallaan, Matti vakuuttaa.
Onhan tätä toki mietitty paljon ja pohdittu komponenttien yhteensopivuutta. Kun ensimmäistä separaattoria rakentelin, käytin lähes valmiita osia muista laitteista. Pumput, seulat ja kierteet ostin valmiina ja sovitin sitten pumput laitteeseen. Etenkin virtauksia laitteessa piti seurata ja laitetta hienosäätää. Tarkoitus on, että kaikilla seuloilla on yhtä paljon tavaraa.
– Tehontarve separaattorissa on melko mitätön, vain 4 kW, joka on mitattu.
– Milstonin kanssa päästiin sitten sopimukseen laitteen teollisesta tuotannosta. Milston Oy on jatkanut kehittämistä ja kaupallistanut separaattorin. Alkuun hieman harjoiteltiin, kun eivät huomanneet kopioida aivan kaikkea niinkin olin suunnitellut, Matti nauraa.

– Pari kertaa palautin koneen takaisin tehtaalle, ennen kuin siitä saatiin toimiva. Komponenteissa pitää olla tietyt suhteet oikein ja seuloissa pitää olla lasipinta, jolloin liete liikkuu sujuvasti, Matti esittelee.

Varottavia asioita

Separaattori ei ole monimutkainen laite, mutta tietyt asiat pitää olla tasapainossa, jotta kone toimii. Koneen toiminta on myös syytä tuntea, ennen kuin se otetaan käyttöön. Rikki konetta ei helpolla saa. Soraa on kuitenkin varottava, koska sora kuluttaa seulat ja ruuvit nopeasti. Harvan eläimen läpi kuitenkaan soraa säiliöön tulee. Sora säiliön pohjalla on peräisin jostain muualta.

Tekniset ratkaisut lietteen kuljettamiseen ja levittämiseen ovat jo olemassa. Separoinnissa on kyse siitä, miten lietelannan käsittelyä voidaan osaltaan helpottaa. Samalla lietelannan pääravinteiden, fosforin ja typen hyödyntämistä voidaan paremmin hallita tarkemman lannankäytön avulla.

Lietteen separoinnilla on saavutettavissa useita hyötyjä. Separoimalla lietelanta kahteen jakeeseen, typpipitoiseen nesteosaan ja fosfori rikkaaseen kuiva-aineosaan, lannan ravinteet saadaan käyttöön sopivaan ja haluttuun aikaan kasvukauden aikana. Maito- ja nautatilojen rehuhygienia paranee kun rehun pilaantumisriski pienenee.
Maaperän tiivistymistä voidaan ehkäistä kevyemmän levityskaluston käytöllä, kun levitysaikaa voidaan sovittaa olosuhteisiin sopivaksi. Separoinnilla saadaan allastilavuus paremmin hyödynnettyä nestemäisellä lietteellä. Kiinteä jae ei enää valu ja se voidaan varastoida vaikka laatalla.

Tärkeä seikka talouden kannalta separoinnissa on, että kemiallisten lannoitteiden tarve vähenee. Lähipeltojen runsas fosfori usein rajoittaa lannan ja lannoitteiden käyttöä. Kun fosfori viedään fosforiköyhille pelloille, nousevat satotasot sielläkin ja lannoitekikkailu vähenee.

Lietelannan separoinnin jälkeen kiinteässä jakeessa on rikkakasvien siemenet. Kun kiinteä jae kompostoidaan, tuhoutuvat rikkakasvien siemenet. Tällöin kemiallisten torjunta-aineiden tarve vähenee.

Jos ja kun biokaasutuotanto käynnistyy laajemmassa mittakaavassa, tarjoaa separointi mahdollisuuden toimittaa etäältäkin riittävän suuria määriä lietelannan kuiva-ainetta biokaasutuotannon raaka-aineeksi. Lisäämällä kuiva-ainepitoisuutta vältytään suurten nestemäärien edestakaisin kuljettamiselta.

Huoleton käytössä

Separoitava lietesäiliö sekoitetaan huolellisesti etukäteen. Kun separaattori on käynnissä, se toimii parhaiten, kun seos on homogeenista. Liete pumpataan pohjapumpulla laitteen keskelle seuloille, joidenka pyörivät ruuvit puristavat nesteen ulos seulojen rei´istä. Rummut seuloissa pyörivät yläkautta keskelle päin, jolloin seulojen läpi tuleva neste ja kiinteä tavara kulkeutuvat koneen keskiosaan.
Neste pumpataan edelleen säiliöön ja seulojen päättyessä kiinteä jae siirretään kuljettimella vaikka perävaunuun. Kiinteä jae on kätevä kompostoida.

Tunteja koneelle

Parhaimmillaan tämä on vaikka urakoitsijalla, joka kiertää asiakkaalta toiselle. Koneen saa avattua ja siivottua reilussa vartissa. Ruuvit lähtevät irti, jolloin koko kone saadaan puhtaaksi ja hygieniasta pidettyä kiinni.
– Kone muuten kannattaa aina pestä käytön jälkeen. Seuloille kuivunutta lantaa joutuu muuten irrottamaan poran kanssa, Matti muistuttaa.

Tehokas separointi

Milstonin separaattori on itsenäinen kokonaisuus, joka ei välttämättä tarvitse ulkopuolista voimaa kuin traktoria pyörittämään voimanulosottoakselia. Kun koneessa on oma hydrauliikka, ei tarvitse murehtia öljyjen sekoittumisesta, jos separaattoria käytetään eri traktoreilla. Hydrauliikkaa tarvitaan lietteen pumppaamiseen ja kuljettimelle ja ne on mahdollista hoitaa laitteen omalla hydrauliikalla. Ketjukuljettimella saadaan kiinteä jae kuljetettua perävaunuun ja pumpulla pumpattua separoitu neste seuraavaan säiliöön.

Separoidulla nesteellä, jossa on paljon typpeä, on oma käyttötarkoitus ja kiinteä jae on tarkoitettu toisaalle. Nestemäistä jaetta voidaan levittää tarpeen mukaan vaikka 50 mottia hehtaarille ja silloin ei tarvitse seurata kuin typpitasoa. Levitys on myös nopeaa, kun levitetään vain nestettä. Levitys voidaan tehdä lietelantakalustolla, vaikka sijoittamalla neste.
– Rakensimme juuri 2000 kuution etäsäiliön ja sen avulla päästiin siihen separoinnin kanssa, että syksyllä ei tarvitse lietettä enää levittää, Matti huomaa.

Kiinteä kompostoidaan

Kiinteässä jakeessa kuiva-ainetta on noin 20–30 %, mutta kuiva-aineen määrää voitaisiin lisätäkin. Kun kosteutta on riittävästi, saadaan kasa kompostoitumaan.
Kiinteä jae, joka sisältää paljon fosforia ja esimerkiksi rikkaruohon siemeniä, on syytä kompostoida. Tällöin saadaan tuhottua rikkaruohon siemenet. Kun levitetään kompostoitua lantaa, vältetään turhaa rikkakasvien torjuntatyötä. Lämpöä riittää niin, että koko kasa on talven sula.

Kiinteä jae kompostoidaan 18*9-metrisellä laatalle, johon rakennetaan katto päälle.
Hyötyä ruokintapöydällä
– Onhan separoinnista oma työnsä ja siitä tulee myös kustannuksia. Toisaalta säästöjä tulee väkilannoite- ja torjunta-ainepuolella. Sieltä voi suoraan laskea kustannushyödyn. Ja tulopuolella hyöty on mitattavissa maitotilistä, Matti kuittaa.
– Minulle on tärkeää, että lehmillä on puhdasta rehua ja ilman rikkakasveja rehusta saadaan maittavaakin. Konkreettinen hyöty tulee siitä, että lehmät syövät ja tuottavat maitoa, Matti kertaa.

Parhaat lehmille

Minulla oli ensimmäisiä paalivehkeitä Järviseudulla ja kun teen rehut paaliin, saan syötettyä sadot halutussa järjestyksessä ja siirtää osan paaleista suoraan mullikoille. Lehmille syötetään vain parasta rehua.
– Paalirehuun en laita happoa, Matti esittelee. Ja 10 ja puolen tonnin keskituotos on alueen kärkikaartia, Matti muistuttaa.

Maidosta tili

Yritän tehdä tiliä maidontuotannolla ja kaikki muu tukee sitä. Mitä vähemmän ostan panoksia; lannoitteita, torjunta-aineita ja eläinlääkärikäyntejä, sitä enemmän rahaa jää viivan alle. Kun 50 lypsävän lehmän kanssa navetassa menee hyvin niin hymyilyttää, kun tätä hommaa ei kuitenkaan tehdä harrastuksesta vaan rahasta, Matti muistuttaa.

Kapasiteetti hyötykäytössä

Kapasiteetin käytön kannalta on tärkeää, että pidetään separaattorin seulat koko ajan kuormitettuina. Jos ylivuotoputkesta ei tule yhtään takaisin säiliöön, ovat seulat vajaakäytössä. Kun kierrossa on hieman tavaraa, on seuloilla maksimimäärä käsiteltävää lietettä. Toisaalta kierrossa ei saa olla liikaa tavaraa, koska silloin paine seuloilla on suurempi ja lietettä palaa sukkana läpi säiliöön.
Sianliete on kokemusten mukaan toiminut separaattorissa paremmin kuin naudan liete.
– Sianlietteessä karkeus ehkä on optimaalisempi, Matti pohtii.
Matematiikkaa

Separoinnissa eivät kuutiot ja tonnit huku mihinkään. Kun sianlietteestä vaikka saadaan 15–25 % tilavuutta pois ja 80 % fosforista, tarkoittaa se, että etenkin sika-alueilla, jossa fosfori on lannanlevitystä perinteisesti rajoittava tekijä, separoinnin jälkeen voidaan lietettä ajaa pellolle tuplamäärä.

Jos separaattorilla voidaan välttää lisähehtaarien hankinta pelkästään lannanlevitysalaksi, kun kuutioita voidaan levittää sallitusti hehtaarille enemmän ja säästö on melkoinen jo kuljetuskustannuksissa.

Vaihtoehtoja

Separoinnin vaihtoehtona on kemiallinen ja biologinen käsittely. Separoinnin etuna on se, että prosessista saadaan saman tien erikseen kiinteä ja nestejae.
– Kun altaan pohjalle jää kemiallisessa käsittelyssä kiinteää tavara, sen tyhjentäminen edellyttää jälleen toisenlaisia temppuja. Tässä otetaan kaikki liete säiliöstä sekoitettuna ja hoidetaan jakeet tavallisilla menetelmillä eteenpäin.

Kiinnostuneita ulkomailta

Alajärvestä on tullut kansainvälinen paikka. Harva se viikko joku on ulkomailta poikennut katsomaan, miten separaattori toimii. Koneita on myyty vajaa kymmenen Suomeen ja ulkomaille muutama. Etenkin Saksassa on ollut kiinnostuneita asiakkaita, kun siellä lietettä kuljetetaan biokaasulaitoksiin. Turhaa nesteen kuljetusta kuitenkin halutaan välttää ja separaattorilla sitä voidaan vähentää huomattavasti.

Enemmän maitoa ja vähemmän kuluja

Separoinnin suurin hyöty on minulle se, että saan lehmille puhtaan rehun ja erikseen otettu fosfori tuli siinä hieman kaupan päällä, Matti tiivistää lopuksi. Rehulasku, paremman oman rehun ja lannoitelasku paremman ravinteiden hyödyntämisen seurauksena tässä ovat pienentyneet.

www.milston.fi, www.agrimarket.fi

Lue seuraavaksi