Uutiset

Yleinen

Lietelogistiikka kuntoon

Osa seuraavista luvuista on hieman optimistisia, mutta kuitenkin mahdollisia. Lukuja on pyöristetty, jotta laskenta helpottuu. Kannattaa muistaa, että aina kun lietelantaa pumpataan, kuljetetaan ja levitetään aiheutuu kustannuksia. Turhia hanskan jälkiä on syytä välttää. Lietteen suhteellinen arvo on kuitenkin noussut, kun lannoitteiden hinnat ovat kohonneet.

Tehokkaat pumput käyttöön

Monesti lietteen siirrossa käytössä ovat noin 3-7 kuutiota minuutissa siirtävät pumput. Urakointitason tehokkailla pumpuilla saadaan lietettä liikkumaan noin 10 kuutiota, jopa 30 kuutiota minuutissa.
Yleensä kuitenkin ”normaali”, noin 12 kuution levitysvaunu täyttyy noin kahdessa minuutissa. Jos vaunussa on lietteenletkulevitin tai noin kuuden metrin multain, vaunun tyhjentämiseen pellolla kuluu aikaa noin viisi minuuttia, kun puomisto ja multain pitää myös aukaista ja sulkea. Säiliön tyhjennyttyä osa matkasta joudutaan pellolla myös ajamaan ”turhaan”. Täyttöön ja tyhjennykseen on siis kulunut aikaa seitsemän minuuttia.

Kuljetus vie aikaa

Jos lietettä kuljetetaan puoli kilometriä, tulee ajomatkaa yhteensä kilometri. 25 kilometrin keskituntinopeudella siirtymät vievät aikaa yhteensä 2,5 minuuttia. Kuormia levitetään tällöin noin seitsemän tunnissa, jos tyhjennys ja täyttö vievät aikaa seitsemän minuuttia jokaisella kuormalla.
Jos matka on kaksi kilometriä suuntaansa eli neljä kilometriä yhteensä, aikaa kuluu noin kymmenen minuuttia. Tällöin levitysmäärä tunnissa laskee.
Viiden kilometrin matkalla, jossa ajetaan yksi kilometri nopeudella 25 km/h ja yhdeksän kilometriä nopeudella 40 km/h, aikaa kuluu 16 minuuttia. Tunnissa levitetään entistä vähemmän lietettä, vain vajaa kolme kuormaa.

Logistiikka kuntoon

Voidaan todeta, että lietteenlevittämisen ”ongelma” ei ole levittäminen vaan kuljetuslogistiikka. Jotta päästään tehokkaaseen levitykseen, pitää lietteen kuljetus hoitaa jollain muulla kuin levitysvaunulla, jollei säiliö ole aivan pellon vieressä.
Lietesäiliöstä saadaan liete nopeasti levitettyä, jos on kuljetuskapasiteettia. Tämä vaatii traktori- ja perävaunukuljetusta tai kuorma-autokuljetusta. Yksi mahdollisuus on pumpata liete putkia tai letkuja pitkin lietesäiliöstä toiseen vaikka parin kilometrin etäisyydelle. Tällöin jää lastaaminen ja purkaminen pois ja pumppu voi rauhassa ”lutkuttaa” lietettä.
Liete etäsäiliöön tai välikonttiin
Väli- ja etävarastointi nopeuttavat levitystä. Jos lietettä tuodaan levityksen aikana välikonttiin tai liete voidaan ottaa etäsäiliöstä läheltä, levitysnopeus on koko ajan noin seitsemän kuormaa tunnissa eli noin 100 kuutiota tunnissa.
Vaikka liete tuodaan muulloin kuin sesonkiaikana etäsäiliöön, kuluu kuljettamiseen sama aika. Kriittistä on kuitenkin mitoittaa pellon laitaan tuotavan välikontin täyttö. Jos levitin saa levitettyä 80-100 kuutiota tunnissa. Tällöin pitää siirtokalustolla saada liikutettua sama määrä.
Jotta tuohon noin 100 kuutioon tunnissa päästään, tunnissa pitää siirtää viisi kuormaa lietettä, jos käytössä on 18 kuution siirtosäiliö. Molemmissa pysähdyksissä kuluu kolme minuuttia ja pysähdyksiin kuluu siis yhteensä puoli tuntia. Jos keskimääräinen matkanopeus on 40 km/h, jäljelle jäävässä puolessa tunnissa ehditään kulkea 20 kilometrin matka. Kulkumatka ei suuntaansa saa olla kuin kaksi kilometriä. Jos vaunuja on kaksi, siirtomatka voi olla kaksi kertaa pidempi.

Välipumppaus konttiin

Jotta vuokramaiden ja minkä tahansa muiden etäisten peltojen lietelantalogistiikka toimisi kunnolla, välivarastoinnissa voidaan käyttää siirrettävää allasta, konttia. Mitä pidemmälle lantaa kuljetetaan, sitä edullisemmaksi ketjun toimivuuden kannalta tulee välipumppaus konttiin.
Kuljetusketjusta konttiin tyhjennettäessä ja levitysvaunua täytettäessä kuluu myös lietteen pumppaamisessa sama aika kuin suorassa lietevaunun täytössä. Kun pumppaus tehdään konttiin, kontti on puskuri eikä kuljetus- ja levitysvaunun ei tarvitse siis olla samaan aikaan samassa paikkaa.
Esimerkiksi 40 m3 kontin koko riittää pieniin viivytyksiin kuljetuksissa. Kontin tyhjentämiseen tarvitaan kuitenkin 3-4 levittimen vierailua altaalla, ja aikajänne on kuitenkin tuolloin jo puoli tuntia.
Kontin huono puoli on sen siirto. Kontin siirto vaatii traktorin ja kuljettajan ja siksi kontteja pitäisi olla useita, jotta levitys ei keskeytyisi kontin siirron ajaksi. Kontti voidaan kuljettaa vaihtolavalaitteissa tai perävaununa, jos siinä on omat siirtopyörät.

Kahden vaunun lieteketju

Kun levitysvaunu voidaan tankata pellon laidalta tai pienen kuljetusmatkan päästä, tunnissa ehditään normaalisti levittää noin 5-7 kuormaa eli noin 100 kuutiota.
Yhdellä perävaunulla voidaan periaatteessa syöttää siis noin 2-3 kilometrin etäisyydelle välikonttia. Tällöin pitää laskea, että siirtovaunun täyttö ja tyhjennys vievät myös kolme minuuttia molemmissa päissä.
Jos matka lisääntyy noin 10 kilometriin, edellytetään kahta kuljetusperävaunua ja siitä eteenpäin taas kolmea. Jos kontti on hankalassa paikassa joko levittäjälle tai siirtoajoa tekevälle, kuluu ylimääräistä aikaa, eikä kaikkea tehoa saada ketjusta irti.

Kuorma-autot ja liete

Kun matka on ylittää viisi kilometriä ja kuljettavalla tiellä voidaan ajaa maantienopeudella, tulee kuorma-autokuljetus jo kannattavaksi.
Jotta kuorma-autoilla päästään lietettä kuljettamaan, pitää tien olla kunnossa. Vähänkään pehmeälle tai ylipäätään märälle pellolle kuorma-autolla ei ole asiaa. Kääntöpaikkoihin pitää kiinnittää huomiota.
Hyviä kääntöpaikkoja ja kierrettäviä lietesäiliöitä arvostavat toki muutkin kuin kuorma-autonkuljettajat. Peruuttamista traktorin perässä olevilla lietevaunuillakin kannattaa välttää.

Tiet ja pihat kuntoon

Jotta ketju toimii sujuvasti, pitää tiestön olla kunnossa. Vaikka lantaralli ei kestäisi kuin päivän tai kaksi, tie on kovalla koetuksella, etenkin jos siirtovaunuja on useita ja ne kohtaavat peltoteillä. Jos tiet ovat kapeita, osa kuljetusketjun tehosta hukkuu vastaantulopaikalla odotteluun.

Pienemmät riskit

Erillinen kuljetusvaunu on turvallisempi vaihtoehto tiellä kuin levitysvaunu. Levityskaluston korjaaminen vahinkotilanteessa maksaa sitä paitsi enemmän kuin pelkän siirto-kaluston korjaaminen.
Jos lietettä kuljetetaan säiliöillä ilman levitinlaitteita, riski levityksen totaalisesta pysähtymisestä vahinkotilanteessa on pieni. Jos samalla välineellä kuljetetaan ja levitetään, lietteen levitys pysähtyy heti, jos jotain vahinkoja sattuu.

Mörköjä pellolla – peltoystävällisyys kunniaan

Kun lietettä ajetaan keväällä perävaunulla, riippuen vaunun painosta ja rengastuksesta, samasta kohtaa jyrää jopa viisi rengasta. Ongelmaa voidaan osaltaan vähentää, kun renkaat kulkevat eri linjaa.
Vaihtoehtona on myös vaunuton levitys eli niin sanottu vetoletkulevitys. Tällöin liete pumpataan pellolla traktorin perässä vedettävään levittimeen letkujen avulla.
Yksi vaihtoehto on asettaa renkaat kulkemaan eri linjoja. Jotta kuljetusleveys ei kasva, renkaiden levitys toimii hydrauliikalla. Pellolla akselin renkaat levitetään. Agritechnica-näyttelyssä oli esillä myös perävaunuja, joiden renkaat voidaan kääntää siten, että vaunua vedetään perässä kylki edellä. Renkaat siis käännetään yhdensuuntaisesti tiettyyn kulmaan. Tällöin ainoastaan traktorin renkaat kulkevat samaa linjaa.
Pellollehan ei pitäisi aiheuttaa turhaa rasitusta, mutta lietteenlevityskalustosta on vain tulossa rankempaa. Asiakkaana, jonka pellolle lietettä levitetään, olisin kiinnostunut vaunujen painosta ja rengastuksesta. Sippoisesta multaavasta vaunusta ja toimivasta logistiikasta olisin kiinnostuneempi kuin ”rankasta raudasta”.
Henkilökohtaisesti olisin siis mahdollisimman kevytrakenteisten, mielellään jäljet eri uraan jättävän, pellolla kulkevan kaluston kannalla. Nekin voidaan toteuttaa monella tavalla.

Urakoitsijan hinnoittelu

Kun levitystä ja kuljetusta tehdään, pitäisi myös työn hinnan seurata vaihtelevia kustannuksia. Periaatteessa levitys ja kuljetus muutaman sadan metrin päähän ei merkittävästi vaikuta levityksen tehoon.
Erillistä levitystä ja kuljetusta kuitenkin puoltavat myös hygieniasyyt. Kun kuljetus erotetaan omaksi työkseen tehtäväksi siirtovaunulla, mahdollisesti kostealta pellolta ei tuoda kuraa tielle. Tien likaajahan on velvollinen tien siivoamaan, joten taakseen kannattaa siis katsoa.
Jos kuljetus sitten tehdään erillisellä kalustolla, pitäisi asiakkaalle hinnoitella kuljetus erikseen. Hinnoittelun pohjana olisi ehkä syytä käyttää tuntihintaa ja lisäksi kuutiohintaa. Asiakas voi sitten tarjouksen kuultuaan päättää, miten kuljetuksen kanssa menetellään.
Asiakas voi tehdä kuljetuksen itse tai ostaa sen erikseen joltain muulta. Yksi vaihtoehto, johon asiakas voi päätyä on etäsäiliön rakentaminen, jonne lietettä tuodaan sopivana aikana, pitkin vuotta, odottamaan levitystä.

Lue seuraavaksi