Uutiset

Kuljetuskalusto

Viikkolevon viettämisestä ennakkoratkaisu

EU-tuomioistuin on 20.12.2017 antanut ennakkoratkaisun asiassa, joka koskee autonkuljettajan viikkolevon viettämistä autossa. Ennakkoratkaisua haki Belgian korkein tuomioistuin Raad van State.

Ennakkopäätöksen hakuun johtanut tapahtumaketju sai alkunsa vuoden 2014 keväällä, jolloin belgialainen Vaditrans BVBA sai 1800 euron sakkorangaistuksen siitä, että sen kuljettaja oli viettänyt säännöllisen 45 tunnin viikkolevon autossa. Vaditrans valitti sakosta aina Belgian korkeinta tuomioistuinta Raad van Statea myöten, joka puolestaan haki ennakkoratkaisua tilanteeseen EU-tuomioistuimesta.

Säännöllinen vai lyhennetty?

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus tieliikenteen sosiaalilainsäädännön yhdenmukaistamisesta (EY) N:o 561/2006 määrittelee viikkolevon sellaiseksi ajaksi, jonka kuljettaja voi käyttää haluamallaan tavalla. Viikkolepo on joko säännöllinen viikkolepo, jonka pituus on vähintään 45 tuntia, tai lyhennetty viikkolepo, joka on vähintään 24 tuntia ja joka korvataan kolmen viikon kuluessa muun vähintään 9 tunnin lepoajan yhteydessä.

Asetuksen 8. artiklan mukaan ”Vuorokautiset lepoajat ja lyhennetyt viikoittaiset lepoajat, jotka pidetään muualla kuin ajoneuvon asemapaikkakunnalla, voidaan kuljettajan valinnan mukaan pitää ajoneuvossa, jos siinä on asianmukaiset nukkumismahdollisuudet jokaista kuljettajaa varten ja ajoneuvo on pysäköitynä.”

Ei 45 tunnin viikkolepoa autossa

EU-tuomioistuimen ratkaisu on, että säännöllistä 45 tunnin mittaista viikkolepoa ei saa autossa viettää. Vuonna 2005 EU-komission on antanut lausunnon, että merkittävästä kehityksestä huolimatta kuorma-autojen ohjaamot eivät ole sellaisia, että kaikki lepoajat voitaisiin siellä viettää. Erityisesti saniteettitilojen puuttuminen nähtiin ratkaisevaksi tekijäksi.

Ennakkoratkaisuasia on ollut vireillä EU-tuomioistuimessa jo helmikuusta 2016, joten siihen on ehditty ottaa kantaa jo suunnasta jos toisestakin. Esimerkiksi Viron hallitus on esittänyt, että kielto saattaa johtaa siihen, että säännöllinen viikkolepo vietetään paljon auton ohjaamoa huonommissa olosuhteissa. Pelko ei liene aivan aiheeton.

Kansalliset säädökset rangaistuksesta

Ajo- ja lepoaikoja säätelevä asetus velvoittaa jäsenmaat säätämään kansallisen lainsäädännön siitä, miten rikkeistä rangaistaan ja miten säädösten noudattamista valvotaan. Muutamissa EU-maissa on sakotus otettu jo käyttöön.

Niin kuin koko asetuksen, myös viikkolevon autossa viettämisen kieltävän artiklan tarkoitus on taata kuljettajille asianmukaiset työskentelyolot. Jollakin tavoin olisi syytä taata se, että viikkolepo voidaan tosiasiallisesti viettää auton ohjaamoa korkeatasoisemmissa olosuhteissa, jos se pitää muualla viettää.

EU-komissiossa asiaan on kiinnitetty huomiota, ja toukokuun lopussa komissio antoi ehdotuksen täsmennyksistä muutamiin ajo- ja lepoaikoja säätelevän asetuksen kohtiin. Yksi niistä koskee juuri viikkolepoa. Ehdotettujen muutosten voimaantulosta ei ole tietoa. Siihen saakka noudatetaan voimassaolevaa asetusta.

Lue seuraavaksi