Uutiset

Kuljetuskalusto

Uusi maantielaki lausunnolle

Maanteitä koskeva lainsäädäntö uudistetaan. Maantielain muutoksella varmistettaisiin tienpidon laatu ja parannettaisiin sen valvontaa sekä jaettaisiin vastuut tienpidon järjestämisestä. Lisäksi lailla luotaisiin puitteet valtakunnalliselle ja maakunnalliselle, kaikki liikennemuodot kattavalle liikennejärjestelmäsuunnittelulle. Samalla maantielain nimi muuttuisi laiksi liikennejärjestelmästä ja maanteistä.

”Maantielain uudistuksessa ratkaistaan tienpidon ongelmia muun muassa laadun, valvonnan ja järjestämisen osalta. Maantielakiuudistuksen tavoitteena on varmistaa maantieverkon valtakunnallinen yhtenäisyys sekä maanteiden riittävä palvelutaso joka puolella maata. Uudistuksessa keskeistä on kansalaisten ja elinkeinoelämän matkojen sujuvuuden ja turvallisuuden takaaminen”, sanoo liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner.

Maantielain ja muiden liikennealan lakien uudistuksella laitettaisiin myös täytäntöön pääosa liikennettä koskevista tehtävä- ja henkilöstösiirroista, jotka liittyvät maakuntauudistukseen. Lisäksi uudistus tukisi hallituksen kärkihanketta säädösten sujuvoittamiseksi.

Omistajuus valtiolla, tehtäviä maakunnille

Maantieverkon omistajuus ja tienpitäjän vastuu säilyisivät valtiolla (Liikennevirastolla). Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset eli ELY-keskukset lakkaavat vuoden 2019 lopussa ja maakunnat aloittavat vuoden 2020 alussa. Pääosa ELY-keskusten liikennevastuualueiden tehtävistä siirtyy silloin maakuntien hoidettavaksi.

Maakunnille tulisi tienpidon tehtäviä, joita ne hoitaisivat muodostamillaan tienpitoalueilla valtion kanssa tehtävien sopimusten mukaisesti. Alueita olisi enintään yhdeksän. Tienpidon tehtävät rahoitettaisiin erillisrahoituksena.

Maakunnille siirrettäisiin myös muita maakuntalain mukaisia liikennetehtäviä, kuten julkinen henkilöliikenne (tie-, rautatie- ja lentoliikenne sekä Merenkurkun liikenne) ja liikkumisen ohjauksen avustukset.

Maantielaissa määriteltäisiin eri tieluokille palvelutasot

Maantieverkon valtakunnallisen yhtenäisyyden turvaamiseksi täydennettäisiin maanteille asetettuja yleisiä vaatimuksia uusilla säännöksillä, jotka koskevat matkojen ja kuljetusten palvelutasoa ja kunnossapidon tasoa.

Palvelutasolla tarkoitetaan muun muassa turvallisuutta, kustannustehokkuutta sekä matka-aikaa ja sen ennustettavuutta.

Maantielakiehdotuksessa määritellään palvelutasot eri tieluokille: pitkämatkaista liikennettä palvelevalle valtakunnallisesti merkittävälle runkoverkolle, runkoverkkoon kuulumattomille valta- ja kantateille sekä muille maanteille. 

Runkoverkko määriteltäisiin erillisellä liikenne- ja viestintäministeriön asetuksella lain voimaantulon jälkeen. Ehdotus runkoverkoksi on tarkoitus lähettää lausuntokierrokselle kevään aikana. Ehdotus koskisi myös rautateitä.

Lakiehdotuksen mukaan runkoverkolla maanteiden kunnossapito on korkeatasoista. Huonokuntoisia osuuksia on vähän tai ei lainkaan, ja niiden määrä ei kasva. Painorajoituksia ei ole. Runkoverkkoon kuulumattomilla valta- ja kantateillä kunnossapito on korkeatasoista, mutta olosuhteista johtuvaa vaihtelua ja haittoja voi olla kohtuullisessa määrin.

Muilla kuin runkoverkkoon kuuluvilla seutu- ja yhdysteillä kunnossapito on sovitettu paikallisen liikenteen tarpeisiin, ja teiden kunnossapidon taso on muuta tieverkkoa matalampi huomioiden kuitenkin mm. elinkeinoelämän kuljetusten tarpeet.

Mitä seuraavaksi?

Liikenne- ja viestintäministeriö on lähettänyt luonnoksen hallituksen esitykseksi lausuntokierrokselle, joka päättyy 9.3.2018. Maantielakiehdotus on ollut lausuntokierroksella jo aiemmin kesällä 2017. Merkittävien täydennysten takia luonnos on nyt lähetetty lausunnoille uudelleen. Maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa koskevat muut liikennealan lakiehdotukset ovat olleet lausunnoilla maakuntalain II-paketin yhteydessä keväällä 2017.

Lausuntopyyntö on julkaistu osoitteessa www.lausuntopalvelu.fi. Lausuntoja voivat antaa kaikki organisaatiot ja kansalaiset. Lausunnot ovat julkisia. Lausuntokierroksen päätyttyä hallituksen esityksen valmistelu jatkuu virkamiestyönä.

Hallituksen esitys liittyy eduskunnalle 2.3.2017 annettuun hallituksen esitykseen maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi.

Lue seuraavaksi