Uutiset

Kuljetuskalusto

Tiestön korjausvelkaan 1,6 mrd. euroa

Liikenne- ja viestintäministeriö ehdottaa hallinnonalalleen 2 893 miljoonan euron määrärahoja vuodelle 2016.

Liikenneverkolle ehdotetaan 1 648,2 milj. euroa, liikenteen viranomaispalveluihin 60,8 milj. euroa, liikenteen tukemiseen ja ostopalveluihin 207,7 milj. euroa, viestintäpalveluihin ja -verkkoihin sekä viestinnän tukemiseen 536,8 milj. euroa, hallintoon sekä toimialan yhteisiin menoihin 395,3 milj. euroa ja tutkimukseen 44,3 milj. euroa.

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan talousarvioehdotus vuodelle 2016 on tehty pääsääntöisesti valtiontalouden vuosien 2016-2019 vahvistettujen kehysten mukaisesti. Hallitusohjelmaan sisältyvät muutokset on otettu huomioon lukuun ottamatta toimintamenosäästöjä.

Korjausvelkaa vähennetään

Hallitusohjelman mukaan kärkihankkeisiin ja korjausvelan vähentämiseen panostetaan kertaluonteisesti 1,6 mrd. euroa vuoden 2018 loppuun mennessä. Panostuksista noin 600 milj. euroa kohdistetaan korjausvelan vähentämiseen. Korjausvelalla tarkoitetaan rahasummaa, joka tarvittaisiin väylien saattamiseksi nykytarpeita vastaavaan hyvään kuntoon. Liikenne- ja viestintäministeriön näkemyksen mukaan kasvupanostus tulisi kohdentaa siten, että sillä voidaan korjausvelan lisäksi tehdä rakenteellisia uudistuksia, jotka estävät jatkossa korjausvelan kasvun sekä mahdollistavat uusia innovatiivisia toimintatapoja. Päätökset rahoituksen kohdistamisen strategisista linjauksista sekä vuosittaisesta rahoituksesta tehdään budjettiprosessin aikana. Yksittäisten toimenpiteiden valinta tehdään asiantuntijavirastoissa päätettyjen kriteereiden mukaisesti.

Korjausvelan vähentämiseksi hallitus kohdentaa lisäksi vuosina 2017-2019 yhteensä 364 milj. euroa liikennehankeinvestointien määrärahoja uudelleen kehittämishankkeista perusväylänpitoon ja yksityisteiden avustuksiin. Liikenne- ja viestintäministeriö ehdottaa uudelleen kohdennusta siten, että perusväyläpitoon kohdennetaan 334 milj. euroa ja yksityisteiden avustuksiin 30 milj. euroa. Lisäksi kehittämishankkeiden rahoitukseen kohdistuu vuosina 2018-2019 yhteensä 240 milj. euron säästö.

Kaksi uutta hanketta aloitetaan

Vuonna 2016 ehdotetaan aloitettavaksi kaksi uutta investointihanketta: Helsingin ratapihan toiminnallisuuden parantaminen ja Soklin kaivoksen tieyhteyksien parantaminen. Helsingin ratapihan toiminnallisuus -hankkeen tavoitteena on vähentää lähi- ja kaukojunien häiriöitä Helsingin alueella ja muualla Suomessa sekä lisätä ratapihan kapasiteettia. Hankkeen kustannusarvio on 60 milj. euroa, josta vuodelle 2016 osoitetaan määrärahaa 12 milj. euroa.

Soklin kaivoksen tieyhteyksiä parannetaan. Lähtökohtana on, että kuljetukset voidaan suorittaa 90 tonnin painoisilla rekoilla. Hankkeen toteutuminen riippuu kaivosyhtiön toteuttamispäätöksestä, mikä on tarkoitus tehdä syyskuun puoliväliin 2015 mennessä. Hankkeen kustannusarvio on 140 milj. euroa, josta valtion osuus vuonna 2016 on 39 milj. euroa.

Aiempina vuosina päätettyihin, keskeneräisiin väylähankkeisiin varataan 493 milj. euroa.

Länsimetron rakentaminen jatkuu. Ensimmäinen osa, Ruoholahti-Matinkylä, valmistuu vuonna 2016. Valtion avustus länsimetron ensimmäisen osan rakentamiseen vuonna 2016 on 20,4 milj. Valtio avustaa myös länsimetron jatkon, Matinkylä-Kivenlahti, rakentamista, josta ensimmäinen avustuserä tulee maksettavaksi vuonna 2017.

Lue seuraavaksi