Uutiset

Kuljetuskalusto

Johtajien ja tilaajien asenne ratkaisee

Trafi kehittää tieliikenteen kuljetusyrityksille tarkoitettua johtamis- ja menettelytapamallia, jolla pyritään edistämään ympäristön kannalta vastuullisia toimintatapoja ja vahvistamaan ammattiliikenteen turvallisuuskulttuuria. Trafin tuoreesta selvityksestä käy ilmi, että erityisesti kuljetusyritysten johdon sitoutuneisuus ja tilaajien vastuullisuus vaikuttavat positiivisesti yritysten turvallisuus- ja ympäristöasioiden huomiointiin.

”Johdon asenteilla huomattiin olevan selkeä vaikutus työntekijöiden turvallisuustietoisuuteen, joka puolestaan peilautuu suoraan työntekijöiden turvallisiin toimintatapoihin”, kertoo Trafin asiantuntija Marke Lahtinen.

Selvityksen mukaan johtajien asenteisiin voidaan vaikuttaa esimerkiksi korostamalla turvallisuustason yhteyttä mahdollisiin imagohyötyihin sekä heikosta turvallisuustasosta aiheutuviin taloudellisiin haittoihin. Myös kuljetusyritysten palveluiden tilaajilla ja muilla sidosryhmillä on turvallisuus- ja ympäristökehityksessä merkittävä rooli, sillä johdon asenteisiin näytti vaikuttavan suuresti myös kysyntä turvallisuudelle.

Riittävä koulutus ja hyvät työolot tärkeitä

Selvityksen mukaan alan turvallisuusjohtamiseen vaikuttavia erityispiirteitä ovat muun muassa pienten yritysten suuri määrä, monimutkaiset aliurakointiverkostot, epäsäännölliset työajat sekä etäinen työskentely. Esimerkiksi toimivimmilla aikatauluilla voitaisiin tehostaa ajo- ja lepoaikasäädösten noudattamista ja näin vähentää sekä kiireestä että väsymyksestä aiheutuvia turvallisuusongelmia.

Yritysten turvallisuus- ja ympäristökulttuuriin vaikuttavat positiivisesti kuljettajien perehdytyksen laatu, säännöllinen koulutus sekä tarpeeksi kannustavat palkitsemisjärjestelmät. Myös toimet riskikuljettajien tunnistamiseksi ja heille suuntautuvan kertauskoulutuksen järjestämiseksi ovat suositeltavia.

”Lisäksi huomionarvoista on, että suurilla kuljetusyrityksillä on useimmiten pienempiä yrityksiä kattavammat turvallisuusjohtamisjärjestelmät. Tämä johtunee kuitenkin käytettävissä olevista resursseista ja turvallisuusasiat koetaan pääosin tärkeiksi yrityksen koosta riippumatta”, Lahtinen kertaa tutkimuksen päätelmiä.

Selvitys tukee ajatusta siitä, että jatkuva turvallisuustason ja -ilmapiirin seuranta lukeutuu tärkeimpien turvallisuusjohtamiskeinojen joukkoon. Trafin tavoitteena onkin, että kuljetusyrityksille suunnatulla vastuullisuusmallilla voitaisiin saavuttaa tilanne, jossa liikenteen turvallisuuskulttuuri perustuisi liikenteen toimijoiden oma-aloitteiseen ympäristö- ja turvallisuustoimintaan viranomaisten määrittäessä vain laajemmat pelisäännöt.

Kansainväliset kokemukset tiekuljetusyritysten turvallisuus- ja ympäristöjohtamisessa -selvityksen on tehnyt tekniikan ylioppilas Arttu Lauhkonen ja se on kokonaisuudessaan Trafin nettisivuilla. Kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena oli selvittää kansainvälisiä kokemuksia tiekuljetusyritysten turvallisuus- ja ympäristöjohtamisesta sekä turvallisuuskulttuurista ja -ilmapiiristä. Tutkimuksessa tarkasteltiin 12 yritysten turvallisuus- tai ympäristöjohtamiseen liittyvää teosta.

Lue seuraavaksi