Uutiset

Kuljetuskalusto

Itä-Suomessa jätekuljetusten valvontatempaus syksyn aikana

Kierrätysnosturi

Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon ELY-keskukset tarkastavat jätekuljetuksia yhteistyössä Itä-Suomen poliisin kanssa syksyn aikana. Tarkastus järjestetään osana poliisin raskaan liikenteen valvontaa. Tehovalvonnan yhteydessä jätekuljetusajoneuvoilta tarkastetaan jätekuljetuksissa vaadittavat asiakirjat.

Velvoite rekisteröityä jätehuoltorekisteriin

Jätelain (646/2011) mukaan jokaisen jätettä ammattimaisesti kuljettavan tulee rekisteröityä ELY-keskuksen ylläpitämään jätehuoltorekisteriin. Rekisteröintivelvollisia ovat myös ammattimaiset kuljettajat, jotka kuljettavat muiden kuormien ohessa jätteitä. Jätteeksi luetaan käytöstä poistetut esineet tai aineet, jotka viedään jätettä vastaanottavalle taholle, kuten jäteasemalle tai maankaatopaikalle.

Kun hakemus jätehuoltorekisteriin on hyväksytty, toiminnanharjoittaja saa päätöksen jätehuoltorekisteriin hyväksymisestä. Päätöksen liitteenä tulee jätehuoltorekisteriote, joka tulee olla aina ajoneuvossa mukana jätettä kuljetettaessa ja esittää pyydettäessä viranomaiselle.

Siirtoasiakirja on oltava mukana kuljetettaessa jätettä

Kun kuljetetaan vaarallista jätettä, pysyvää orgaanista jätettä (POP)-, sako- ja umpikaivolietettä, hiekan- ja rasvanerotuskaivojen lietteitä, pilaantuneita maa-aineksia sekä rakennus- ja purkujätettä, on laadittava siirtoasiakirja sähköisenä ja tietojen on oltava koneluettavassa muodossa ja luettavissa jätteen siirron aikana.

Siirtoasiakirjassa on oltava valvonnan ja seurannan kannalta tarpeelliset tiedot jätteen lajista, jätteen tuottajan tai muun haltijan y-tunnuksesta, laadusta, määrästä, alkuperästä, toimituspaikasta ja päivämäärästä sekä kuljettajasta.

Jos jäte noudetaan kotitaloudesta, on jätteen kuljettajan laadittava siirtoasiakirja jätteen haltijan puolesta ja huolehdittava siirtoasiakirjan tietojen toimittamisesta.
Siirtoasiakirjan voi laatia myös paperisena asiakirjana, jos sähköisen asiakirjan laatimiselle ei ole edellytystä.Lue seuraavaksi