Uutiset

Kuljetuskalusto

EU ehdottaa sähköisiä kuljetustietoja

Euroopan komissio ehdottaa asetusta sähköisistä kuljetustiedoista (COM (2018) 279). Asetus velvoittaisi viranomaiset kaikissa EU-maissa hyväksymään kaikkien liikennemuotojen osalta sähköiset kuljetusdokumentit rajat ylittävässä liikenteessä.

Yrityksiä ei kuitenkaan velvoitettaisi toimittamaan tietoja sähköisessä muodossa. Tärkeää on myös se, että ehdotuksessa on huomioitu henkilötietojen ja liikesalaisuuksien suoja ja tietoturva.

Valtioneuvosto pitää asetusehdotuksen tavoitteita kannatettavina, sillä ne vauhdittavat tavaraliikenteessä siirtymää sähköisten dokumenttien ja edelleen koneluettavan datan hyödyntämiseen. Myönteistä on myös se, että ehdotuksessa käsitellään asiakirjojen asemesta nimenomaan kuljetustietoja. Se mahdollistaisi kuljetusten viranomaisvalvonnan nykyistä paremmin. Ehdotus tukee myös tavoitetta digitaalisten sisämarkkinoiden tehostamisesta.

Ehdotus sisältää kuitenkin useita tulkinnanvaraisia muotoiluja ja vasta myöhemmin asetuksen täytäntöönpanovaiheessa yksilöitäviä vaatimuksia. Nämä koskevat muun muassa tietojärjestelmiä.

Tietojenvaihdossa Suomi pitää tavoiteltavana tilannetta, jossa yritys voi asettaa tiedot saataville omaan ohjelmointirajapintaansa ja antaa pääsynhallinnan avulla pääsyn tarvittaviin tietoihin. On myös tärkeää, että EU:ssa tehtävät toimenpiteet ovat yhteensovitettavissa kansainvälisiin standardeihin ja kehitystyöhön.

Lue seuraavaksi