Uutiset

Autot

Pakettiautojen autovero hiilidioksidipäästöihin perustuvaksi

Esityksen mukaan pakettiautojen autovero perustuisi jatkossa hankinta-arvon sijasta auton yleiseen kuluttajahintaan. Samalla veroprosentti porrastettaisiin auton polttoaineen kulutusta vastaavan hiilidioksidipäästön perusteella. Muutoksen jälkeen pakettiautojen autoverotus vastaisi henkilöautojen verotusta.

Kookkaampien pakettiautojen suurempi tavarankuljetuskyky otettaisiin kuitenkin huomioon hiilidioksidipäästöön perustuvaa veroa vähentävänä tekijänä. Vähennys koskisi kokonaismassaltaan yli 2 500 kilogrammaa painavia pakettiautoja.

Näiden pakettiautojen päästöperusteisesta veroprosentista tehtäisiin vähennys, jonka suuruus määräytyisi auton kokonaismassan perusteella. Tällä ohjattaisiin kysyntää kuljetustarpeeseen nähden tarkoituksenmukaisiin, mutta samalla mahdollisimman vähän polttoainetta kuluttaviin pakettiautomalleihin.

Muutokset suosisivat vähän polttoainetta kuluttavia pakettiautoja kaikissa kokoluokissa. Pienten kaupunkiolosuhteisiin soveltuvien jakeluautojen verotaso alenisi nykyisestä vastaavien henkilöautojen veron tasolle.

Veromuutokset yli 2 500 kilogrammaa painavien pakettiautojen eri merkkien ja mallien välillä voisivat olla merkittäviä päästötasosta riippuen, joskin kokonaismassaan perustuvan vähennyksen avulla hillittäisiin kookkaampien pakettiautojen verotason nousua. Jos vero-ohjaus toimii halutulla tavalla, ehdotettujen muutosten vaikutus pakettiautojen verorasitukseen kokonaisuutena olisi kuitenkin lähes neutraali nykyiseen verrattuna.

Uusia veroperusteita sovellettaisiin sekä uusiin ja käytettyinä verotettaviin pakettiautoihin, jotka verotetaan muutosten voimaantultua. Jos tietoa pakettiauton hiilidioksidipäästöstä ei ole saatavilla, vero laskettaisiin auton kokonaismassan ja käyttövoiman mukaan määräytyvän laskennallisen päästön perusteella kuten henkilöautoilla.

Muutoksen yhteydessä luovuttaisiin nykyisistä alennettuun autoveroon oikeutettujen pakettiautojen tavaratilan tilavuutta ja vähimmäiskokoa koskevista vaatimuksista.

Autoverolle kannettava arvonlisävero siirretään autoveron määrään – ei vaikutuksia henkilöautojen kuluttajahintoihin

Hallitus esittää, että autoveron määrälle suoritettavasta arvonlisäveron suuruisesta verosta (ns. elv) ehdotetaan luovuttavaksi. Arvonlisäverolaista poistettaisiin vastaavasti tarpeettomana kyseisen veron vähennysoikeutta koskeva säännös.

Samalla verotussäännöksiä muutettaisiin siten, ettei autoveroa enää luettaisi ajoneuvon myynnistä suoritettavan arvonlisäveron perusteeseen, kun maahantuoja myy ajoneuvon jälleenmyyjälle ja jälleenmyyjä edelleen kuluttajalle. Autovero olisi siten luonteeltaan arvonlisäveroton läpikulkuerä.

Ympäristöohjauksen säilyttämiseksi ajoneuvojen verorasitus ei kuitenkaan kevenisi, koska autoveroa korotettaisiin arvonlisäveron (22 %) määrällä. Muutos ei siten vaikuttaisi ajoneuvojen kuluttajahintoihin.

Muutokset koskisivat henkilö- ja pakettiautojen lisäksi moottoripyöriä ja muita autoveron alaisia ajoneuvoja.

Autoveron vientipalautus käyttöön 2010

Hallitus esittää, että ajoneuvon arvossa jäljellä olevan autoveron palautus tulisi mahdolliseksi, kun käytetty ajoneuvo viedään Suomesta pysyvästi ulkomailla käytettäväksi. Palautusta määrättäessä ajoneuvon arvo määriteltäisiin samalla tavalla kuin käytettynä maahantuotavien ajoneuvojen arvo määritellään autoverotuksen yhteydessä.

Vaadittavien tietojärjestelmämuutosten takia palautus tulisi mahdolliseksi vuonna 2010. Se ei kuitenkaan koskisi nykyistä ajoneuvokantaa, vaan soveltuisi vain niihin ajoneuvoihin, jotka verotetaan ensimmäisen kerran esityksen voimaantulon jälkeen. Palautuksen maksaisi Tulli hakemuksesta.

Lähde: AKE

Lue seuraavaksi