Uutiset

Yleinen

Suomeen on suunnitteilla ja rakenteilla 45 biokaasulaitosinvestointia

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:n laatimasta investointilistauksesta käy ilmi, että Suomeen on suunnitteilla ja rakenteilla 45 biokaasulaitosinvestointia vuosina 2023-2026. Toteutuessaan laitokset synnyttävät yli 0,9 terawattituntia uutta biokaasun ja biometaanin tuotantokapasiteettia Suomeen, mikä tuplaa nykyisen tuotannon. Investoinnit ja työpaikat kohdistuvat erityisesti taajamien ulkopuolelle maaseudulle. Useat näistä biokaasulaitoksista aikovat kierrättää maatalouden lantaa, tähteitä ja jätteitä biokaasuksi ja kierrätyslannoitevalmisteiksi.

Biometaanin, biokaasun ja synteettisen metaanin tuotanto Suomessa. Lähde: vuodet 2020-2021 Tilastokeskus, 2022-2026 Suomen Biokierto. 2022-2026 luvuissa ovat mukana Energiainvestointitukea saaneet tai hakeneet investointihankkeet, tai muu julkinen investointi-ilmoitus. Tiedot päivitetty 18.10.2023

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:n tietojen mukaan Suomessa on vireillä vuosina 2023-2026 uutta biometaanin tuotantokapasiteettiä yhteensä 740 gigawattituntia, josta yli puolet on raskaalle liikenteelle tarkoitettua nesteytettyä biokaasua. Loput biokaasusta, yhteensä 121 gigawattituntia, aiotaan hyödyntää lämmön ja sähkön tuotantoon.

Näiden investointihankkeiden taloudelliset vaikutukset ovat minimissään 428 miljoonaa euroa, ja työllisyysvaikutukset ovat reilu 700 pysyvää työpaikkaa biokaasulaitoksiin. Kaikkiaan laitoksissa kierrätettäisiin yli 2 000 000 tonnia erilaisia jätteitä sekä maatalouden ja elintarviketeollisuuden sivuvirtoja.

Vireillä olevista biokaasulaitosinvestointihankkeista 17 on rakennusvaiheessa, joten niiden toteutuminen on todennäköistä. Näistä hankkeista 11 on maatilojen yhteyteen suunniteltuja biokaasulaitoksia. Nämä pitkällä investointiputkessa olevat hankkeet kasvattavat kotimaisen biometaanin tuotantoa 59 gigawattituntia sekä biokaasupohjaisen sähkön ja lämmön tuotantoa 72 gigawattituntia.

Suurin osa vireillä olevista biokaasulaitosinvestointihankkeista on siis suunnittelu- tai esiselvittelyvaiheessa. Täten lopullinen rakentamispäätös tehdään, kun investoinnin liiketoiminnalliset riskit ovat siedettävät, takaisinmaksuaika järkevä ja hanke on ylipäätänsä kannattava.

Hankkeiden toteutumiseen vaikuttaa erityisesti investointituen saatavuus, mutta myös biokaasun hinta- ja kysyntäodotukset, joissa on energiakriisin johdosta paljon epävarmuuksia. Myös epävarmuudet kansallisesta jakeluvelvoitteesta ja liikenteen päästövähennystoimista vaikuttavat erityisesti liikennekaasua tuottaviin laitosinvestointihankkeisiin. Ison biokaasulaitoksen rakentaminen ei tapahdu hetkessä, sillä rahoitushaun lisäksi aikaa voi kulua kaavoitukseen, ympäristövaikutusten arviontiin, rakentamis- ja ympäristölupiin. RRF-rahoitusta saavat hankkeet tulee saada toteutettua elokuuhun 2026 mennessä, mikä varmasti kirittää näiden hankkeiden toteutumista.

Biokaasun ja biometaanin tuotanto 2020-2026. Lähde: 2010-2017 Biokaasurekisteri, 2018-2021 Tilastokeskus ja 2022-2026 SBB. Tiedot päivitetty 18.10.2023

Kasvua jo vuodesta 2019

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vuonna 2022 biometaanin tuotanto oli noin 200 GWh (+29 % vuoteen 2021 verrattuna) ja biokaasun tuotanto noin 713 GWh (-5 %). Yhteensä tuotanto oli 913 GWh (+1 %).

Vuonna 2022 biometaani tuotannon osuus biokaasun ja biometaanin kokonaistuotannosta on noin 22 %. Uutta biometaanin tuotantokapasiteettia on tullut erityisesti yhdyskuntien biojätteen ja puhdistamolietteen käsittelystä.

Vuosina 2021-2023 on kaikkiaan rakennettu uusia laitoksia 21. Näistä 12 on maatilakohtaisia biokaasulaitoksia, 5 yhdyskuntien biojätteen, 2 elintarviketeollisuuden sivuvirtojen ja 2 jätevesilietteen käsittelylaitoksia. Lisäksi kahden nykyisen laitoksen tuotantoa on kasvatettu laajennusinvestoinnein.

LISÄTIETOA

•  Suomen Biokierto ja Biokaasu ry pitää tilastoa vireillä olevista biokaasun ja biometaanin investointihankkeista. Ajan tasalla oleva investointilistaus löytyy täältä (https://biokierto.fi/tilastot/). SBB toimittaa tiedot myös Elinkeinoelämän Keskusliiton ylläpitämään vihreiden investointien tietokantaan, joka löytyy täältä (Microsoft Power BI).

•  Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:n laatimissa tuotantoarvioissa ovat mukana investointihankkeet, jotka ovat saaneet tai hakeneet energiainvestointitukea, tai hankkeen käynnistymisestä on annettu muu julkinen investointi-ilmoitus (tilanne 18.10.2023).

•  Anna Virolainen-Hynnä, toiminnanjohtaja Suomen Biokierto ja Biokaasu ry, anna.virolainen-hynna@biokierto.fi, 0400-987805

Lue seuraavaksi