Uutiset

Yleinen

Liikenteen biopolttoaineelle uusi jakeluvelvoite

Samalla toteutuisi myös EU:n uusiutuvan energian käytön edistämisestä annetun direktiivin tavoite nostaa uusiutuvan energian osuus liikenteessä 10 prosenttiin vuonna 2020.

Jakeluvelvoite koskee moottoribensiinin, dieselöljyn ja biopolttoaineiden jakelijoita. Jakelijalle säädettyä velvoitetta toimittaa vuosittain biopolttoaineita kulutukseen nostettaisiin siten, että se olisi 6 prosenttia vuosina 2011-2014. Sen jälkeen jakeluvelvoite nousisi vuosittain tasaisesti ja olisi 20 prosenttia vuodesta 2020 alkaen.

Biokaasu ei tule jakeluvelvoitteen piiriin, koska velvoite on kytketty valmistusverotuslain mukaiseen verojärjestelmään ja biokaasusta ei kanneta valmisteveroa. Talousvaliokunnan mukaan myös biokaasu tulisi vastaisuudessa sisällyttää jakeluvelvoitteeseen. Talousvaliokunta yhtyy ympäristövaliokunnan näkemykseen, että biokaasun tuotantoa tulee edistää tarvittaessa julkisella tuella. Tuotannollisten investointien ohella biokaasun jakeluverkostoa on kehitettävä niin, että biokaasukäyttöisten autojen määrä lisääntyy ja kaasun käytölle syntyy kysyntää, joka rohkaisisi investointeihin. Nykyisin Suomessa on vain yksi biokaasun jakelupiste.

Talousvaliokunta kiinnittää huomiota myös autokannan uusimiseen. Hallituksen esityksen mukaan jakeluvelvoite ei välttämättä edellytä muutoksia ajoneuvokalustoon, vaan 20 prosentin osuus on saavutettavissa nykyisen tyyppisellä kalustolla. Suomen henkilöautokanta on kuitenkin muuhun Eurooppaan verrattuna vanhaa. Romuttamisikä on lähes 20 vuotta, eikä kaikkien vanhojen autojen tekniikka kestä uusia biopolttoaineita. Toistaiseksi jakelussa tulisi olemaan bensiinilaatua, joka soveltuu kaikkiin autoihin. Tavoiteltavien ilmasto- ja ympäristövaikutusten saavuttamisen kannalta autokannan uusiutumista tulisi kuitenkin kannustaa.

Valiokunta pitää tärkeänä sen selvittämistä, miten sähköautojen kuluttama uusiutuvista energialähteistä tuotetun sähkön määrä voitaisiin vastaisuudessa laskea mukaan velvoitteen määrään. Sähköautojen tekniikan odotetaan seuraavan parinkymmenen vuoden kuluessa kehittyvän niin, että autojen käytettävyys paranee. Samaan aikaan autojen nykyisin korkeiden hintojen arvioidaan laskevan. Tämän suuntauksen toteutuessa sähköautojen kysyntä tullee lisääntymään.

Valiokunta esittää lausumassaan, että eduskunta edellyttäisi biopolttoaineiden käytön edistämisen vaikutusten tiivistä seurantaa. Myös asiaa koskevaa tutkimusta olisi tuettava. Tarvittaessa sääntelyä ja asetettuja tavoitteita olisi muutettava pikaisesti.
Lain on tarkoitus tulla voimaan ensi vuoden alusta.

 

Talousvaliokunnan tiedote

 

Lue seuraavaksi