Uutiset

Yleinen

EU:n alueen metsistä saatavan puubiomassan tuotantoa voidaan lisätä huomattavasti

EU:n alueen metsien teoreettinen puubiomassapotentiaali on lähes 1,3 miljardia kuutiometriä vuodessa. Puolet potentiaalista on runkopuuta ja loput hakkuutähteitä, kantoja ja nuorten metsien pienpuuta. Ekologisten, teknisten ja sosiaalisten rajoitteiden vuoksi korjattavissa on kuitenkin vain noin 750 miljoonaa kuutiometriä puubiomassaa. Voimakkaimmin rajoitteet vaikuttavat hakkuutähteiden, kantojen ja nuorten metsien pienpuun potentiaaliin.

Ekologinen rajoite on kyseessä esimerkiksi silloin, kun korjuuta rajoitetaan karuilla kasvupaikoilla ravinnehävikin vuoksi. Korjuun rajoittaminen turvemailla heikon kantavuuden vuoksi on esimerkki teknisestä rajoitteesta. Sosiaalinen rajoite on kyseessä esimerkiksi silloin, kun oletetaan, että pienistä yksityismetsälöistä saadaan vähemmän puuta kuin suuremmista. Lisääntyneen puun käytön vaikutuksia ei kuitenkaan tarkemmin selvitetty tässä tutkimuksessa.

Puubiomassan tarjontaa arvioitiin vuoteen 2030 saakka kolmen eri skenaarion avulla. Ne erosivat toisistaan muun muassa yhteiskunnan suhtautumisessa puun käyttöön. Jos puun käytön esteitä sekä ainespuulle että energiaksi pystytään tehokkaasti poistamaan, voitaisiin puubiomassaa korjata jopa 898 miljoonaa kuutiometriä vuodessa. Jos taas esimerkiksi huoli negatiivisista ympäristövaikutuksista kasvaa, potentiaali voi laskea 625 miljoonaan kuutiometriin. Todellinen potentiaali on vielä alhaisempi, jos myös taloudelliset rajoitteet otetaan huomioon. Esimerkiksi Pohjois-Karjalassa tehty tapaustutkimus osoitti, että jos hakkuutähteiden käyttäjän maksukyky heikkenee 4 prosenttia, potentiaali voi pienentyä jopa 28 prosenttia.

Puun kysyntä kasvussa

Tutkimuksessa selvitettiin EU:n alueen todellinen puubiomassan kysyntä ja tarjonta sekä teollisuus-  että energiakäyttöön. Tutkimuksen avulla hahmotettiin kokonaiskuva puubiomassavirroista, jolloin tarjontaan huomioitiin mukaan puu sekä metsistä että niiden ulkopuolelta (esimerkiksi metsäteollisuuden sivutuotteet ja kierrätyspuu).

Myös metsien ulkopuolelta tulevan puubiomassan tarjontaa voidaan kasvattaa. Samaan aikaan kuitenkin puubiomassan käyttö teollisuudessa ja varsinkin energiaksi kasvanee huomattavasti – mahdollisesti jopa yli tarjonnan. Jotta kasvavaan kysyntään pystyttäisiin vastaamaan, on puun tarjontaa lisättävä sekä metsistä että muista lähteistä. Toisaalta puun kysyntää voidaan vähentää esimerkiksi lisäämällä energiatehokkuutta ja kehittämällä muita kuin puuhun perustuvia uusiutuvan energian lähteitä.

Yhteistutkimusta koordinoi Hampurin yliopisto. Muut partnerit olivat YK:n Euroopan talouskomission puutavarajaosto (UNECE/FAO Timber Section), Euroopan metsäinstituutti (EFI), hollantilainen konsulttitoimisto Probos sekä Metsäntutkimuslaitos (Metla). Euroopan komission energiapääosasto rahoitti tutkimuksen.

Lähde: bioenergia.fi

 

Lue seuraavaksi