Uutiset

Yleinen

Biotekniikan lähiajan lupaavimmat hyödyntämisalueet linjattu

Valinnan lähtökohtina olivat globaalit haasteet, suomalaisten kannalta tärkeät alueet ja suomalaisen osaamisen vahvuudet. Maailmanlaajuisiksi trendeiksi tunnistettiin ympäristön tila, biomassan hyödyntäminen sekä hyvinvointi ja terveys.

Ympäristöpuolella lupaavimmiksi sovellusalueiksi todettiin vesien käyttö ja puhdistaminen, maaperän puhdistaminen ja ennallistaminen sekä jätteiden ja sivutuotteiden käsittely uusiksi raaka-aineiksi.

Biomassojen hyödyntämisessä lupaavimmat liiketoiminta-alueet löytyvät uusien biomassojen kehittämisestä, biojalostamoista ja bioenergian tuotannosta.

Hyvinvointi ja terveys -puolelta nousivat esille terveellinen ravitsemus, yksilöllinen hoito ja hyvinvointiin liittyvät palvelut.

Linjausten pohjana on työ- ja elinkeinoministeriössä laadittu ”Bioteknologia 2020 – hyvinvointia suomalaisille -raportti, joka hahmottelee suuntaviivoja bioteknologian tehokkaammalle hyödyntämiselle sekä kotimaassa että kansainvälisillä markkinoilla. Raporttia on valmisteltu ministeriön asettamassa ohjausryhmässä.

Valitsemalla vain muutamia sovellusalueita haluttiin korostaa sitä, että rajalliset resurssit on kohdennettava lupaavimmille alueille, koska Suomen on mahdotonta saavuttaa ja ylläpitää huippuosaamista monilla alueilla. Valinta lähti globaaleista haasteista, ihmisten tarpeista sekä suomalaisten kannalta tärkeistä alueista ja vahvoista osaamisalueista.

Mahdollisuuksia arvioitiin yritysten tutkimuskapasiteetin ja sovellusten kaupallistamisen kannalta. Suomalaista bio-osaamista pitäisi hyödyntää nykyistä paremmin uusiksi tuotteiksi ja palveluiksi.

– Bioala tarvitsee poikkitieteellisyyttä ja yhteistyötä muiden alojen kanssa toteaa ministeri Mauri Pekkarinen. – Myös toimintaympäristön tulee tukea poikkitieteellisyyttä. Erityisesti tulee tehostaa tiedon ja teknologian siirtymistä korkeakouluista ja tutkimuslaitoksista yrityksiin. Linjausten toimeenpanossa strategisen huippuosaamisen keskittymillä, SHOKeilla ja Tekesin ohjelmilla on suuri rooli. Julkinen sektori voi edistää alan kehitystä säädösten ja julkisten hankintojen avulla.

Kukin hallinnonala vastaa toimialueensa osaamisen hyödyntämisestä ja suositusten edistämisestä. Hankkeiden yhteensovittamisesta ja koordinaatiosta vastaa työ- ja elinkeinoministeriö, joka kokoaa biotekniikkaan liittyviä asioita käsittelevistä ministeriöistä bioyhdyshenkilöverkoston.

TEM tiedote

Lue seuraavaksi