Uutiset

Kuljetuskalusto

Maanteiden tavaraliikenteen pelisäännöt selkiytyvät

Hallitus esittää maanteiden tavaraliikennettä koskevan lupalainsäädännön muuttamista harmaan talouden torjumiseksi. Keinoina käytetään liikennelupapakon selkeyttämistä, liikennelupaehtojen kiristämistä, tilaajan vastuun lisäämistä sekä viranomaisten tarkastusten lisäämistä. Muutokset parantavat kuljetusyritysten tasapuolisia toimintaedellytyksiä ja auttavat harmaan talouden kitkemisessä.
Kuljetuksen tilaajan vastuuta laajennettaisiin niin, että kuljetussopimusta ei saa tehdä, ennen kuin on selvitetty, että kuljetuksen suorittaja on rekisteröitynyt arvonlisäverovelvolliseksi. Lisäksi on varmistettava, että kuljetuksen suorittaja täyttää laissa säädetyt velvoitteet työnantajana eli esimerkiksi maksaa työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Kuljetuksen tilaajan vastuu koskisi yli 500 euron arvoisia kuljetussopimuksia selvitysvelvollisuuden kohdistuessa myös kabotaasikuljetuksiin.
Liikennelupaehtoja kiristettäisiin vastaavasti niin, että lupa voidaan peruuttaa, jos luvanhaltija on olennaisesti laiminlyönyt työehtosopimuksen mukaisen palkan maksamisen tai muiden lakiin perustuvien työsuhde-etuuksien suorittamisen.
Lisäksi ketjukonkurssien estämiseksi vaadittaisiin luvanhaltijalta ja myös kuljetusyrityksen osaomistajilta, ettei heillä ole konkurssia edeltäneen vuoden ajalta. Rikkomusten ja laiminlyöntien suunnitelmallisuus otettaisiin huomioon luvan peruuttamista harkittaessa.
Liikennelupaviranomaisten olisi vuosittain tarkastettava, että liikenneluvan saamisen ehdot ovat vielä voimassa. Verohallinnon harmaan talouden selvitysyksikölle annettaisiin oikeus oma-aloitteisesti ilmoittaa lupaviranomaisille luvan peruuttamiseen liittyviä tietoja.

Lue seuraavaksi