Uutiset

Kuljetuskalusto

Kirjalansalmen sillan liikennejärjestelyt käyttöön keskiviikkona 6.3. klo 12.00

Kirjalansalmen silta

Kirjalansalmen sillan kuormituksen vähentämiseksi on rakennettu raskaan liikenteen yksisuuntaisuuteen perustuvaa liikennejärjestelyä. Vastaavaa liikennejärjestelyä ei ole aiemmin toteutettu Suomessa. Liikennevalot on otettu käyttöön keltavilkulla jo maanantaina 4.3. klo 13.00.

Uudet liikennejärjestelyt otetaan käyttöön keskiviikkona 6.3.2024 klo 12.00. Yksisuuntaisen raskaan liikenteen liikenteenohjaus on tarkoitus hoitaa liikennevaloilla. Aluksi liikenteenohjauksen tukena käytetään liikenteenohjaajia. Liikenteenohjaajat ovat paikalla 6.–9.3. klo 06–19.

Liikennejärjestelyistä aiheutuu haittaa tienkäyttäjille. Uudenlaiset järjestelyt edellyttävät myös uuden opettelua sekä tarkkaavaisuutta ja yhteispeliä tienkäyttäjiltä. ELY-keskus seuraa liikennejärjestelyjen toimivuutta kokonaisuutena ja reagoi muutostarpeisiin.

Suurimmat liikkeet sillalla aiheutuvat tilanteista, joissa kaksi raskasta ajoneuvoa kohtaavat sillalla vierekkäisillä kaistoilla. Raskaan liikenteen yksisuuntaisuuteen perustuvalla liikennejärjestelyllä estetään raskaiden ajoneuvojen kohtaaminen sillalla. Uudet liikennejärjestelyt ovat tarpeellisia, jotta sillan liikennöitävyys voidaan turvata uuden sillan valmistumiseen saakka.

Raskaan liikenteen yksisuuntaisuuteen perustuva ratkaisu on innovatiivinen, eikä siitä ole aikaisempaa kokemusta. Ratkaisulla pyritään minimoimaan elinkeinoelämälle aiheutuvia haittoja ja kustannuksia. Liikenteen sujuvuutta ja odotusalueiden mitoitustarvetta on selvitetty simulaatioilla, mutta etukäteen ei ole täyttä varmuutta, miten liikenne sujuu käytännössä. ELY-keskus seuraa liikennejärjestelyjen toimivuutta kokonaisuutena ja reagoi muutostarpeisiin.

Uusista liikennejärjestelyistä aiheutuu haittaa tienkäyttäjille

Uusista liikennejärjestelyistä aiheutuu haittaa tienkäyttäjille, mutta etukäteen ei tiedetä varmuudella, kuinka pitkiä viivästyksiä matkoihin tulee. Liikennemäärät vaihtelevat eri päivinä ja tunteina. Ruuhka-aikoina liikenne tulee todennäköisesti jonoutumaan, joten tienkäyttäjien kannattaa varata riittävästi matka-aikaa.

Raskas liikenne kulkee vain yhteen suuntaan kerrallaan ja liikennevaloista ehtii mennä muutama ajoneuvo kerrallaan. Raskaan liikenteen liikennevalokierto on melko pitkä.

Muu liikenne pysähtyy liikennevaloihin vain raskaan liikenteen odotusalueen purkamisen ajaksi. Muutoin liikenne kulkee koko ajan molempiin suuntiin. Liikennevalojen viive on melko lyhyt, mutta ruuhkatunteina liikenne voi jonoutua liikennevalojen kohdalla. Raskaan liikenteen odotusalueilla on kuitenkin liikennetunnistimet, joten tyhjälle odotusalueelle ei tule vihreää valoa.

Joukkoliikenteen ei tarvitse siirtyä raskaiden ajoneuvojen odotusalueelle, vaan ne kulkevat henkilöautoliikenteen kaistalla. Joukkoliikenteellä on myös liikennevaloetuus. Vihreä valo palaa pidempään, jos linja-auto on tulossa liikennevaloihin. Joukkoliikenteessä kuitenkin pienetkin viivästykset haittaavat helposti aikataulussa pysymistä. Joukkoliikenteen autokiertoja on jo väljennetty. Lisäksi linja-autojen täsmällisyyttä seurataan paikannustietojen avulla.

Jatkoyhteyksille saariston lautoille ja yhteysaluksille suuntaavien kannattaa varata riittävästi matka-aikaa ja varautua matkan viivästyksiin Saaristotiellä.

Saaristotien kävely- ja pyöräilyväylä on normaalisti käytössä, joten liikennejärjestelyillä ei ole vaikutusta kevyelle liikenteelle.

Saaristotien ja Kirjalansalmen sillan leveys antaa myöden väistää hälytysajossa olevaa hälytysajoneuvoa. Kaarinan puolella Paraisten suuntaan menevä liikenne jää kuitenkin raskaan liikenteen odotuskaistan ja Paraisilta Turkuun päin kulkevan kaistan väliin, joten väistämistilaa ei jää samalla tavalla kuin Paraisten puolella. Tienkäyttäjien on syytä huomioida hälytysajossa olevat ajoneuvot ja antaa riittävästi tilaa turvalliselle ohitukselle.

Uudet liikennejärjestelyt

Kaarinan puolella Saaristotielle on rakennettu ylimääräinen kaista Lauttarannantien liittymän jälkeen. Nykyisestä oikeanpuoleisesta kaistasta tulee raskaan liikenteen odotuskaista, jonka pituus on noin 200 metriä. Muu liikenne kulkee molempiin suuntiin odotusalueen vasemmalla puolella olevilla kahdella kaistalla. Saaristotien nopeusrajoitus lasketaan raskaan liikenteen odotuskaistan alkaessa 30 km/h ja nostetaan odotuskaistan päättyessä 50 km:iin/h.

Paraisten puolella raskaan liikenteen odotustila on rakennettu pellolle ennen Riihipellontien liittymää. Odotusalue on lyhyempi, mutta siihen tulee neljä vierekkäistä kaistaa. Raskaan liikenteen odotusalueelle siirtyvät kaikki yli 20 tonnia painavat ajoneuvot linja-autoja lukuun ottamatta. Nopeusrajoitus säilyy ennen siltaa 50 km/h.

Liikennettä ohjataan liikennevaloilla. Raskas liikenne päästetään sillalle suunta kerrallaan. Muille ajoneuvoille tulee kyseisellä suunnalla hetkellinen pysähdys.

Sillalla säilyy edelleen nopeusrajoitus 30 km/h. Lisäksi raskailla ajoneuvoilla on sillalla 60 metrin etäisyysvaatimus.

Liikennevalot otetaan käyttöön keltavilkulla jo maanantaina 4.3. klo 13.00. Liikennevalojen teknistä toimivuutta testataan jo ennen varsinaista käyttöönottoa. Lisäksi liikennevalojen keltavilkutuksella kiinnitetään tienkäyttäjien huomio uusiin liikennevaloihin jo ennen niiden varsinaista käyttöönottoa. Liikennevalojen keltavilkutus ei tuo muutoksia liikenteeseen. Raskaan liikenteen odotuskaistoja ei siis oteta tässä vaiheessa vielä käyttöön.

Liikennejärjestelyt otetaan käyttöön keskiviikkona 6.3.2024 klo 12.00. Aluksi liikenteenohjauksen tukena käytetään liikenteenohjaajia. Liikenteenohjaajat ovat paikalla 6.–9.3. klo 06–19.

Havainnevideo liikennejärjestelyistä

Uudenlaiset liikennejärjestelyt edellyttävät tarkkaavaisuutta tienkäyttäjiltä

Uudenlaiset järjestelyt edellyttävät myös erityistä tarkkaavaisuutta ja yhteispeliä tienkäyttäjiltä. Etenkin Kaarinan päässä ajolinja muuttuu ja raskaan liikenteen odotuskaista on erotettu muusta liikenteestä kaiteella.

Alennettuja nopeusrajoituksia on äärimmäisen tärkeää noudattaa. ELY-keskuksen tietoon on tullut huomattavia ylinopeuksia alueella sekä keskikaiteeseen törmäyksiä jo ennen liikennejärjestelyjen käyttöönottoa.

Liikenne saattaa jonoutua ruuhka-aikoina liikennevalojen kohdalla. Vaikka viivästykset voivat olla turhauttavia, ne eivät oikeuta ajamaan ylinopeutta, jotta esimerkiksi ehtisi ajoissa lautalle. Kannattaa lähteä ajoissa liikenteeseen ja huomioida matka-aikataulussa mahdolliset viivästykset. Ylinopeudet lisäävät merkittävästi liikenneturvallisuusriskiä. Nopeusrajoitusten noudattaminen on elintärkeää kaikkien tienkäyttäjien turvallisuuden kannalta.

Raskaan liikenteen 60 m etäisyyttä tärkeä noudattaa jatkossakin

Sillalla säilyy edelleen myös raskaan liikenteen 60 m etäisyys. Tämän noudattaminen on äärimmäisen tärkeää, sillä liikennejärjestelyjen tavoitteena on jakaa kuormitusta sillalla tasaisemmin.

Saaristotien liikennemäärä on niin suuri, että yhden raskaan ajoneuvon päästäminen kerrallaan muun liikenteen joukkoon ruuhkauttaisi liikenteen. Raskaan liikenteen kuljettajien oma vastuu 60 m etäisyyden noudattamisesta korostuu. Sillalle on merkitty 60 m etäisyys tiemerkinnöin. Muita selkeitä keinoja etäisyyden osoittamiseen ei ole.

Kirjalansalmen uudet liikennejärjestelyt 6.3.2024 kello 12.00 alkaen.

Sillan kuntoa seurataan jatkuvasti

Uudet liikennejärjestelyt on rakennettu, jotta sillalla liikennöinti on turvallista. Sillan kuntoa seurataan jatkuvasti. Mikäli sillan kunto heikkenee, voidaan joutua asettamaan lisää rajoituksia sillalle. Nopeasti käyttöön otettavia lisärajoituksia ovat painorajoitus ja liikenteen muuttaminen yksisuuntaiseksi. Varasillan rakentaminen kestäisi 4-6 kk. Viestimme heti, mikäli sillan kunnossa tapahtuu muutoksia.

On äärimmäisen tärkeää, että tienkäyttäjät noudattavat asetettuja rajoituksia, jotta liikennöinti sillalla voidaan turvata uuden sillan valmistumiseen saakka. Poliisi tulee valvomaan säännöllisesti liikennejärjestelyjen noudattamista.

Kirjalansalmen sillan kuntoa ja liikennerajoituksia koskevat tiedot on koottu verkkosivuille

Verkkosivuilta löytyy perustietoa sillasta, tehdyistä korjaustöistä, voimassa olevat liikennerajoitukset sekä tietoa raskaiden kuljetusten massoista ja erikoiskuljetusten tilanteesta. Sivuille on koottu myös usein kysyttyjä kysymyksiä ja vastauksia.Lue seuraavaksi