Uutiset

Kuljetuskalusto

Kelirikko eli menföre, se jokakeväinen riesa


Samma på svenska efter finsk text >>>>Pohjalaismaakuntien sisäosiin ennustetaan tavanomaista kelirikkoa. Rannikkoalueilla kelirikko saattaa olla viimevuotista vaikeampi. Pohjalaismaakuntien alueella talvi on koostunut pääsääntöisesti yhtenäisistä pakkasjaksoista, jotka ovat pitäneet sorateiden pinnat jäässä. Sorateiden kelirikon hoidon osalta kulunut talvi on ollut helppo alueen tiestöllä, eli pääosin ylimääräisiltä kelirikon hoitotoimenpiteiltä on tiestöllä säästytty.

Myös päällysteiden purkaantuminen on pysynyt alueella hallinnassa talven ajan, joten laajamittaisilta paikkaustöiltä on säästytty. Viimeisten viikkojen aikana pääteille on alkanut muodostumaan päällystevaurioita kiihtyvällä tahdilla ja laajemmat koneelliset paikkaustyöt on aloitettu pohjalaismaakuntien alueella pääteiden osalta.  

Kevään kelirikkoennuste lupaa Etelä-Pohjanmaan, sekä Keski-Pohjanmaan sisäosiin tavanomaista kelirikkoa. Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan rannikkoalueilla kelirikko voi olla viimevuotista vaikeampi. Ennuste perustuu kuluneen talven säätietoihin. Kelirikko riippuu kuitenkin hyvin paljon kevään tulevista säistä ja alueilla voi esiintyä voimakkaita paikallisia vaihteluja.  

Kelirikko voi olla joko tien pintakerroksiin rajautuvaa pintakelirikkoa, tai syvemmälle tierakenteeseen ulottuvaa tien runkokelirikkoa. Pintakelirikossa tien pinta pehmenee tai liejuuntuu, kun taas runkokelirikko voi aiheuttaa laajempia kantavuuspuutteita ja aiheuttaa näin ongelmia etenkin raskaalle liikenteelle.  

Nyt säätiedot näyttävät lämpenemään päin ja kevään tulo on etenemässä. Yöpakkaset sekä tuuliset säät kuivattavat tierakennetta, mikä ehkäisee kelirikon syntymistä. 
Sorateille on odotettavissa kelirikosta varoittavia liikennemerkkejä, sekä vähäisissä määrin kelirikosta johtuvia tiekohtaisia painorajoituksia. Teiden painorajoitukset asetetaan tien kunto arvioiden tapauskohtaisesti.  

Raskaat kuljetukset kannattaa ajoittaa kelirikkoa edeltävään tai sen jälkeiseen aikaan. Tien käyttäjien tulee sopeuttaa ajonopeutensa olosuhteiden mukaan kelirikon edellyttämälle tasolle. 

Painorajoitetuilla teillä sallitaan kuitenkin joitakin rajoitusten ylittäviä liikennöintejä, joita ovat muun muassa hälytys- ja tienpitoajoneuvot, reittiliikenteen linja-autot, elintarviketuotannon kuljetukset, talousjätteiden kuljetukset, energiahuollon kuljetukset, myymäläautoliikenne sekä kauppojen päivittäistavarakuljetukset. 

Tienkäyttäjien täytyy noudattaa varovaisuutta märillä sorateillä liikkuessaan. Ilmoita liikennettä vaarantavista ongelmista suoraan Tieliikennekeskuksen Tienkäyttäjän linjalle numeroon 0200 2100 (24/7). 
Liikenteen asiakaspalvelun palauteväylä (liikenne.palautevayla.fi) on ensisijainen palauteväylä tien kuntoon liittyvissä asioissa. Menföre i Österbotten 2023

Vanligt menföre förutspås i de inre delarna av de österbottniska landskapen, kustområdena kan få värre menföre än i fjol. I de österbottniska landskapen har vintern i regel omfattat enhetliga köldperioder, som hållit ytorna på grusvägarna frusna. När det gäller skötseln av menföre på grusvägarna har vintern varit lätt på vägarna i vårt område, dvs. vi har huvudsakligen besparats från extra åtgärder för menföresskötsel.

Även läget när det gäller sönderfallet av beläggningarna har hållits under kontroll i vinter, vilket betyder att omfattande lappningsarbeten har kunnat undvikas.Under de senaste veckorna har beläggningsskador börjar dyka upp på huvudvägarna i allt snabbare takt och mera omfattande maskinella lappningsarbeten har inletts på huvudvägarna i de österbottniska landskapen.  

Vårens tjällossningsprognos utlovar vanligt menföre i Södra Österbotten och Mellersta Österbottens inre delar.I Österbottens och Mellersta Österbottens kustområden kan menföret vara värre än i fjol.Prognosen grundar sig på den meteorologiska informationen för den gångna vintern.Tjällossningen beror dock mycket på vårvädret och det kan förekomma kraftiga lokala variationer mellan regionerna.  

Vid tjällossningen kan menföret antingen begränsa sig till vägens yta eller skapa tjällossning i vägstommen djupare ner i vägens konstruktion.Vid ytmenföre blir vägens yta mjuk och flytande, medan tjällossning i vägstommen kan orsaka mera omfattande bärkraftsbrister och således problem framför allt för den tunga trafiken.

Nu ser vädret ut att bli varmare och våren framskrider.Nattfrost och blåsigt väder torkar vägkonstruktionen, vilket förebygger uppkomsten av menföre. Längs grusvägarna kommer trafikmärken som varnar för menföre att sättas upp. Vägspecifika viktbegränsningar på grund av tjällossning införs i liten utsträckning.Viktbegränsningarna på vägarna införs från fall till fall enligt vägens skick.

Tunga transporter bör köras antingen före eller efter tjällossningen.Väganvändarna bör anpassa körhastigheten enligt förhållandena på det sätt som menföret förutsätter. På viktbegränsade vägar tillåts dock viss trafik som överskrider begränsningarna, vilka är bland annat utrycknings- och vägunderhållsfordon, bussar i linjetrafik, transporter inom livsmedelsproduktion, hushållsavfallstransporter, energiförsörjningstransporter, butikbilstrafik och affärernas dagligvarutransporter. 

Väganvändarna måste iaktta försiktighet på våta grusvägar.Meddela om trafikfarliga problem direkt till Vägtrafikcentralens Vägtrafikantlinje på nummer 0200 2100 (24/7). 

Den primära responskanalen som gäller vägarnas skick är Responskanalen som sköts av Trafikens kundservice (liikenne.palautevayla.fi).


Lue seuraavaksi