Blogi

Täsmätietoa tienhoidon avuksi

Täsmätietoa tienhoitoon

Tieliikenteen ammattilaisten ja muidenkin tienkäyttäjien kestopuheenaihe on tienhoito. Jokseenkin kaikki ymmärtävät sen, että resursseja tarvittaisiin enemmän, jotta teitä voitaisiin ahkerammin hoitaa. Halua kaikilla osapuolilla olisi tehdä nykyistä enemmän, se on varmaa.

Suomen 78 000 maantiekilometristä yli 50 000 lasketaan vähäliikenteiseen tieverkkoon. Sillä kulkee kuitenkin vain noin 11 prosenttia koko tieverkon liikennesuoritteesta, mikä tarkoittaa, että 89 prosenttia liikenteestä on jäljelle jäävällä noin 28 000 tiekilometrillä. On helppo ymmärtää, miten tienhoidon niukkoja resursseja on suunnattava sinne, missä liikennettä on paljon.

Väylävirasto vastaa valtion omistamasta tieverkosta, ja maanteitä ylläpidetään niin kansalaisten kuin elinkeinoelämänkin tarpeita varten. Viraston mukaan on tärkeää kohdentaa kunnossapidon rahoitus siten, että sillä saadaan mahdollisimman paljon hyötyä niin kansalaisille kuin elinkeinoelämälle.

Miten sitten resursseja pitäisi kohdentaa, jotta niistä saataisiin paras vaikuttavuus? Väyläviraston tavoitteena on hankkia liikennemäärätietojen rinnalle tietoa yritysten käyttämistä reiteistä ja kuljetusvolyymeista tieverkolla. Tällä halutaan parantaa ennen kaikkea ymmärrystä vähäliikenteisen tieverkon käytöstä sekä tietyistä erityistarpeista, kuten erikoiskuljetuksista.

Puukuljetukset ovat yksi merkittävä vähäliikenteisen tieverkon käyttäjä, ja viimeisten vuosien aikana Väylävirasto kertookin parantaneensa tilannekuvaa erityisesti tieverkolla kulkevista puuvirroista. Tietojen keräämisessä on hyödynnetty puukuljetusten suunnittelu- ja ohjausjärjestelmä LogForcea. Tiedot yhdistetään UPM:n kuljetuksista tuotettuun vastaavaan tietoon.

Asiakkuusyksikön päällikkö Anu Kruth Väylävirastosta kertoo, että aineisto ei ole täysin kattava, ja erityisesti sahojen kuljetuksia puuttuu aineistosta. Toiveena onkin täydentää aineistoa puuttuvilla tiedoilla. Väylävirasto ja ELY-keskukset käyttävät toiminnassaan yhdistettyä aineistoa, ja mukana olevien yritysten kanssa on sovittu selkeät pelisäännöt, joita noudatetaan aineiston hyödyntämisessä.

Osa aineistosta on avointa, ja se on saatavilla Suomen Väylät -palvelusta. Palvelussa on esitetty viisiportaisella luokittelulla vuoden 2022 puuvirta-aineisto eli kuljetetut tonnit ja ajoneuvojen lukumäärä. Kaiken kaikkiaan Suomen Väylät -palvelussa on valtavasti kaikenlaista tietoa maamme tieverkosta. Siihen kannattaa käydä tutustumassa.

Niukka rahoitus sinne, missä sitä eniten tarvitaan

Kerättyjen tietojen avulla vähäliikenteisen tieverkon kunnossapitotoimenpiteet voidaan kohdentaa tehokkaammin niin, että puukuljetukset tulevat huomioiduksi. Samalla voidaan tuottaa hyötyä myös muille kyseistä verkkoa käyttäville, kuten tavallisille kansalaisille. Väylävirasto hyödyntää tietoja muun muassa talvihoitoluokkien määrittämisessä, ja kerätyn tiedon avulla voidaan suunnitella esimerkiksi sorastuksia tai priorisoida korjauskohteita.

Koska laajan vähäliikenteisen tieverkon osuus kaikesta liikenteestä on pieni, kunnossapidon rahoitusta on käytettävissä vähän suhteessa tieverkon pituuteen. Vähäliikenteinen tieverkko on kuitenkin tärkeä maaseudun asukkaille ja elinkeinotoiminnalle. Siksi kunnossapidon rahoitus on syytä kohdentaa siten, että sillä saadaan mahdollisimman paljon hyötyä käyttäjille.

Väylävirasto hankkii ja on hankkinut vastaavanlaista tietoa myös muista vähäliikenteistä verkkoa käyttävistä kuljetuksista. Tiedon avulla pystytään tunnistamaan sen vähäliikenteisen tieverkon osa, jolle vuodesta toiseen kertyy merkittävä määrä raskasta liikennettä. Kun toimenpiteitä kohdennetaan tälle verkon osalle, hyötyvät siitä laajasti eri toimijat.


Kuvitus: Pauli MaukonenLue seuraavaksi