Uutiset

Työkoneet

Työterveyshuolto mietityttää

Tilaajavastuulaki muuttui 1.9.2015. Muutos on tuonut tilaajavastuulakia valvovalle viranomaiselle runsaasti kyselyitä liittyen erityisesti työterveyshuoltoon. Uudistetun lain mukaan tilaajan on hankittava sopimuskumppanilta työterveyshuollon järjestämistä koskeva selvitys. Monelle tilaajalle on ollut epäselvää, mitä toimenpiteitä tämä käytännössä edellyttää. Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue, joka vastaa tilaajavastuulain valvonnasta koko Suomessa, selittää asiaa seuraavasti:

Selvitys työterveyshuollon järjestämisestä

Tilaajavastuulain muututtua tilaajan on hankittava muiden laissa edellytettyjen selvitysten lisäksi myös selvitys työterveyshuollon järjestämisestä. Selvitysvelvollisuus voidaan täyttää esimerkiksi hankkimalla jäljennös työterveyshuoltosopimuksesta. Sopimuspuoli voi myös itse antaa tilaajalle kirjallisen selvityksen, josta ilmenee lakisääteisen työterveyshuollon järjestäminen. Tällöin selvityksestä on käytävä ilmi työterveyshuollon palveluntuottaja. Silloin, kun sopimuspuolella ei sopimusta tehtäessä ole vielä velvollisuutta järjestää työterveyshuoltoa, tulee tilaajan hankkia selvitys siitä, miten sopimuspuoli aikoo järjestää työntekijöiden työterveyshuollon.

Työterveyshuoltoa koskevan selvityksen tulee olla päivätty, jotta voidaan todeta, milloin tilaaja on selvityksen hankkinut. Lisäksi sopimuspuolen antaman selvityksen tulee olla sopimuspuolta sitovalla tavalla annettu eli käytännössä allekirjoitettu.

Työterveyshuoltoselvitystä koskevat samat määräajat kuin muitakin tilaajavastuuselvityksiä. Selvitys työterveyshuollon järjestämisestä on hankittava ennen sopimuksen solmimista, eikä selvitys saa sopimuksentekohetkellä olla kolmea kuukautta vanhempi. Tilaajan on säilytettävä selvitykset vähintään kaksi vuotta siitä, kun sopimusta koskeva työ on päättynyt.

Ulkomailta Suomeen lähetettyihin työntekijöihin sovelletaan Suomen työterveyshuoltolakia. Työnantajan tulee järjestää Suomessa työskenteleville lähetetyille työntekijöille työterveyshuoltolain mukainen työterveyshuolto. Lähtömaassa järjestetty työterveyshuolto ei korvaa lakisääteistä velvoitetta järjestää Suomen työterveyshuoltolain mukainen työterveyshuolto. Työterveyshuollon järjestämisestä kerrotaan tarkemmin sivulla http://www.tyosuojelu.fi/fi/tyoterveyshuolto.

Lakimuutoksia on noudatettava heti ja kaikilla aloilla

Työterveyshuollon selvittämisen lisäksi tilaajavastuulakiin tuli muitakin muutoksia, jotka liittyvät muun muassa laiminlyöntimaksuihin ja lähetettyjen työntekijöiden sosiaaliturvan selvittämiseen. Näistä kerrotaan tarkemmin 5.6.2015 julkaistussa tiedotteessa.

Lakimuutokset koskevat alihankinta- ja vuokratyösopimuksia, jotka solmitaan 1.9.2015 tai sen jälkeen. Muutosten noudattamista alettiin valvoa heti syyskuun alusta alkaen. Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue vastaa tilaajavastuulain valvonnasta koko Suomessa.

Tilaajavastuulakia tulee noudattaa kaikilla aloilla, joissa käytetään alihankintaa tai vuokratyöntekijöitä. Lain tarkoituksena on edistää tasavertaista kilpailua ja työehtojen noudattamista sekä torjua harmaata taloutta.

Infotilaisuus lakimuutoksista ja rakennusalan valvontahavainnoista

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue järjestää kaikille avoimen infotilaisuuden, jossa kerrotaan syyskuun alussa voimaan tulleista tilaajavastuulain muutoksista. Lisäksi tilaisuudessa kerrotaan vastuualueen valvontahavainnoista liittyen harmaan talouden torjuntaan rakennusalalla. Tilaisuus järjestetään 2.10.2015 kello 10–12 Etelä-Suomen aluehallintoviraston auditoriossa Helsingissä.