Uutiset

Työkoneet

Terrafame suunnittelee avolouhosta Kolmisoppeen (Kainuu, Pohjois-Savo)


Otsikkokuva: Terrafamen kaivoksella on kaksi erillistä malmiesiintymää; Kuusilampi ja Kolmisoppi. Kuusilammen louhinta alkoi vuonna 2008. Kuva: Terrafame.Kainuun ELY-keskus on 21.2.2022 antanut perustellun päätelmän Terrafame Oy:n Kolmisopen esiintymän hyödyntäminen ja kaivospiirin laajennus -hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (Kolmisoppi-YVA).

Kolmisopen esiintymän hyödyntäminen mahdollistaisi Terrafamen toiminnan jatkumisen tunnetuilla malmivarannoilla 2050-luvulle asti ja mahdollisilla varannoilla 2080-luvulle asti. Ilman Kolmisopen malmion hyödyntämistä, Terrafame jatkaisi louhimista Kuusilammen avolouhoksesta ja toiminta jatkuisi arviolta vuoteen 2035 asti.

Malmin louhiminen Kolmisopesta ei ole mahdollista ilman Kolmisoppi-järven osittaista patoamista ja kuivattamista. Suunnittelun perusteena on, että erilaisilla vesistöjärjestelyillä pyritään turvaamaan Kolmisopen alapuolisen vesistön säilyminen, vaikka Kolmisoppi-järven tila muuttuu pysyvästi.

On tärkeää, että Kolmisopen alapuolella olevassa Tuhkajoessa säilyy riittävä virtaama, jotta joen elinvoimaisuus ja taimenkanta säilyvät. Mikäli Kolmisopen malmio hyödynnetään, muuttaa avolouhos pysyvästi Kolmisoppea sekä Salmista, Kalliojärveä ja Kalliojokea.

Primääriliuotusalueen kasauslaitteisto. Primääriliuotus- ja sekundääriliuotusalueilla malmin sisältämät metallisulfidit hapetetaan mikrobitoiminnan kautta liukoisiksi yhdisteiksi bioliuotuskasoissa. Kuva: Terrafame.

Kolmisopen esiintymän hyödyntämisestä aiheutuvat muut ympäristövaikutukset muodostuvat kaivospiirin laajentamisesta ja tuotannollisen toiminnan jatkumisesta alueella. Louhinnassa, malminkäsittelyssä ja metallien talteenotossa syntyy iso määrä jätteitä sekä käsittelyä vaativia vesiä. Toiminnan laajentuessa päästöt jatkuisivat vähintään vallitsevalla tasolla ja kohdistuvat nykyisiin vesistöihin. Ympäristövaikutusten arvioinnin yhteydessä päivitetyn sulkemissuunnitelman mukaan vesien käsittelyä alueella on jatkettava vielä kauan tuotantotoiminnan päättymisen ja jätealueiden sulkemisen jälkeen.

Kolmisopen esiintymän hyödyntämiseksi ja kaivospiirin laajentamiseksi, Terrafamen on haettava ympäristö- ja vesitalouslupa Pohjois-Suomen aluehallintovirastolta (AVI). Kaivospiirin laajennukselle ja sen toiminnoille Terrafame tarvitsee myös Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (TUKES) kaivosluvan.

Ympäristönvaikutusten arviointimenettelyn (YVA) tarkoitus on varmistaa, että hankkeen merkittävät ympäristövaikutukset arvioidaan suunnittelun yhteydessä ennen päätöksentekoa. YVA on suunnittelun ja päätöksenteon apuväline, jonka tulokset on otettava huomioon hankkeen lupamenettelyssä. Kainuun ELY-keskus on hankkeessa ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukainen yhteysviranomainen.


Lue seuraavaksi