Uutiset

Työkoneet

Suomen traktorisäädökset Euroopan komission syyniin

Laki liikenteen palveluista 1.7.2018 toi muutoksia nopeilla traktoreilla suoritettavien tavarankuljetusten luvanvaraisuuteen. Suomi luopui liikennelupavaatimuksesta nopeudeltaan yli 40 km/h ja alle 60 km/h traktoreiden osalta. Ratkaisu on ristiriidassa voimassaolevien EU-säädösten kanssa, ja nyt Suomen ”kevennetyt” traktorisäädökset on annettu Euroopan komission käsiteltäväksi.

Europarlamentaarikko Merja Kyllönen on jättänyt Suomen traktorisäädöksistä kirjallisen kysymyksen komissiolle. Kyllönen kysyy, pitääkö komissio Suomen säädöksiä EU-säädösten mukaisina ja mihin toimiin se aikoo ryhtyä, jotta kuljetusmarkkinan kilpailuvääristymä traktori- ja kuorma-autokaluston väliltä poistuu. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n mielestä Suomen traktorisäädökset vääristävät kilpailua tavaraliikenteessä ja niitä tulee muuttaa.

Komission tarkastelun kohteena on Suomen lainsäädäntö, jossa ajoneuvotyypiltään maa- ja metsätalouteen tarkoitettuja traktoreita sallitaan käytettäväksi kuorma-autoista poikkeavin säädöksin tavaroiden kuljetukseen. Erityiseksi ongelmaksi komissiolle suunnatussa kysymyksessä on nostettu Suomen liikennepalvelulain yhteydessä uudistettu liikennelupalainsäädäntö, jossa EU-asetuksen vastaisesti vapautetaan liikenneluvasta kaikki nopeudeltaan yli 40 km/h traktorit 60 km/h saakka. Kyse on merkittävästä vapautuksesta, sillä ennen heinäkuun lainmuutosta traktoriliikennelupia oli yli 2 500 kappaletta.

Traktorisäädösten EU-lainvastaisuus ei rajoitu vain liikennepalvelulakiin. Suomi on EU:n katsastusdirektiivin vastaisesti vapauttanut määräaikaiskatsastusvelvollisuudesta sellaiset traktorit, joiden nopeus on yli 40 km/h ja joita käytetään pääasiassa muualla kuin maa- ja metsätaloudessa. Lisäksi Suomessa sallitaan energiaverodirektiivin vastaisesti käyttää dieseliä lievemmin verotettua polttoöljyä sellaisissakin traktoreissa, joita käytetään yksinomaan maanteiden tavaraliikenteessä. Polttoöljyä voidaan viiden euron päivämaksua vastaan käyttää tavaraliikenteessä myös nopeudeltaan yli 60 km/h traktoreissa, jotka ovat ominaisuuksiltaan kuoma-auton kaltaisia. Verohyöty polttoöljyn käytöstä maatalouden ulkopuolisissa kuljetustehtävissä voi olla yli 10 000 euroa vuodessa.

SKAL pitää välttämättömänä selvittää Suomen traktorisäädösten EU-oikeudenmukaisuus. Suomessa liikkuu päivittäin yli 700 traktoria, jotka kuljettavat tavaraa maatalouden ulkopuolisissa kuljetuksissa kuorma-autokaluston kanssa kilpaillen. On kestämätöntä, että maanteiden tavaraliikenteeseen on luotu kaksilla eri säännöillä toimivat markkinat. SKAL odottaa, että komissio puuttuu selkeisiin EU-lainsäädännön rikkomuksiin, joihin Suomi kansallisissa traktorisäännöksissä syyllistyy. Viime kädessä asiassa on käynnistettävä rikkomusmenettely, jolla kilpailua vääristävä lainsäädäntö saatetaan vastaamaan EU-säädöksiä.

Lue seuraavaksi