Uutiset

Työkoneet

Faktia Koulutus Oy:llä uusi simulaattori nosturikuljettajien koulutukseen

Tänä vuonna 40 –vuoden pituista  historiaansa juhliva Faktia Koulutus Oy (entinen Forssan aikuiskoulutuskeskus)  kouluttaa ajoneuvo- ja torninosturien kuljettajia, ja on ottanut käyttöön aivan uudenlaisen nosturisimulaattorin. Saman laitteen avulla voidaan simuloida sekä ajoneuvo- että torninostureita, mutta sen lisäksi jatkossa myös vaikkapa kurottajan hallintaa. Helmikuun alussa aloittaneet opiskelijat muodostavat ns. pilottiryhmän.
Simulaattorikoulutusta saavalla ensimmäisellä ryhmällä on verrokkiryhmä, jota koulutetaan pelkästään aidoilla koneilla. Tuloksia tullaan vertaamaan mm. kustannuksien osalta.
”Nosturiyksikkö sijoittuu meillä organisaatiossa tekniikka sektorin alle yhdessä rakennusyksikön ja teknologiayksikön kanssa. Nosturikoulutus alkaa aina ryhmän kokoamisella. Kun noin kahdeksan soveltuvuuskokeen läpikäynyttä henkilöä on löydetty, niin kurssi alkaa. Henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti opiskelevat oppilaat erikoistuvat joko ajoneuvo- tai torninosturiin. Kurssin päätyttyä  oppilas saa nosturikortin. Meillä nosturikoulutus on pelkästään aikuisopetusta”, aloittaa hankevastaava Raija Salo Faktia Koulutus Oy:stä.
”Nosturin kuljettajalla on oltava hyvät motoriset taidot. Käsien, jalkojen ja aivojen on toimittava yhtä aikaa. Hänen on oltava rauhallinen ja vastuunsa tunteva. Tornikuski ei saa tuntea korkeanpaikan kammoa”, tietää Salo.

Forssa on pääpaikka

Pääasiassa  nosturipuolen koulutus tapahtuu Forssassa, mutta koulutusta tehdään myös muualla Suomessa. Koulutus menee siis tarpeen vaatiessa vaikka asiakkaan luo. Nyt hankittu simulaattorikin voidaan kuljettaa pois Forssan koulutustiloista, mikäli tarve vaatii. Yhteistyötä alan yritysten kanssa halutaan edelleen tiivistää.
Viime syksynä aloitettu simulaattoripedaogiikka –hanke mahdollistaa modernin virtuaalioppimisympäristön rakentamisen nostolaitesimulaattorin avulla. Hankkeen tavoitteena on kehittää nostoalan koulutuksen sisältöjä ja laatua laatimalla virtuaaliopetukseen sopivia koulutuskokonaisuuksia ja opetusmateriaalia.
”Simulaattori on erittäin hieno ja hyvä työkalu. Sen avulla pyritään parantamaan ja tehostamaan meillä annettavaa nostoalan koulutusta. Simulaattori tullaan vuoden 2011 aikana integroimaan osaksi ajoneuvo- ja torninosturinkuljettajakoulutusta. Koulutuksen alussa simulaattorilla perehdytetään opiskelijat nosturin toimintoihin. Opintojen edetessä sen avulla voidaan harjoitella vaikeaksi koettuja asioita turvallisesti. Simulaattorikäytön suurimpia etuja ovat työturvallisuuden parantuminen ja ympäristöystävällisyys.”
”Palaute opiskelijalle sisältää osaamisen arvioinnin ja palautteen annon. Simulaattoriopetuksessa juuri palautteen antaminen helpottuu oleellisesti, kun suoritettua harjoitetta voidaan tutkia jälkeenpäin useasta näkökulmasta ja moneen otteeseen.  Harjoitteiden oikea suunnittelu on oleellista simulaattoriopetuksessa. Jos opiskelija saa väärän kuvan simulaattoriharjoituksista, saattaa siirtovaikutus oikean nosturiin toimintoihin häiriintyä ja opiskelu hankaloituu”, kertovat Faktian nosturikouluttajat.
Simulaattorin oppimisympäristö on tehty mahdollisimman aidon rakennustyömaan kaltaiseksi. Avautuva näkymä on kuitenkin virtuaalitodellisuutta, eikä koskaan voi olla täysin aidon oloinen.
”Yleensä kouluttaja näyttää aluksi mallisuorituksen ko. tehtävästä. Tämän jälkeen opiskelija suorittaa simulaattorilla työtehtävän kouluttajan antamien ohjeiden mukaisesti. Tehtävät ovat pituudeltaan kahdesta kymmeneen minuuttiin. Ajoa voidaan seurata projektorinäytöltä joka heijastetaan simulaattorihuoneen seinälle. Useampi opiskelija voi suorittaa ajon peräkkäin  ja tämän jälkeen seuraa palautteen anto ryhmälle tai yksittäiselle opiskelijalle erikseen.”
”Koulutuksen pituus vaihtelee eri henkilöillä. Kaikki perustuu osaamiseen, ei aikaan. Keskimääräinen kurssin pituus on noin kuusi – seitsemän kuukautta. Ajoneuvopuolella meillä on käytössä 12 nosturia ja tornipuolella kymmenen konetta.  Yritysten kanssa ollaan yhteyksissä lähes päivittäin. Ajoneuvonosturinkuljettajakurssiin kuuluu työssäoppimisjakso nostoalan yrityksissä”, päätetään Faktialta.
Laman jälkeen kuljettajien työllisyystilanne on alkanut parantua ja Forssasta valmistuneet kuskit ovat päässeet suhteellisen hyvin töihin alan yrityksiin.  Tulevaisuus näyttää parantaako simulaattori kuljettajakoulutuksen tasoa. Vielä sitä on Faktian henkilökunnan mukaan turha lähteä arvioimaan.

Uusinta tekniikkaa

Mevea Oy on simulointiin ja simulaattoreihin erikoistunut suomalaisyritys Lappeenrannasta. Se tarjoaa asiakkaille dynamiikan simulointiin perustuvia ratkaisuja niin koulutukseen kuin tuotekehitykseenkin. Tarjontaan kuuluu simulointiohjelmistot, simulointipalvelut sekä kokonaisvaltaiset simulaattoriratkaisut. Mevean simulointiteknologia on laajasti sovellettavissa monenlaisiin koneisiin ja laitteisiin. Yritys on simuloinut satama- ja rakennusnostureita, erilaisia ajoneuvoja sekä esimerkiksi maansiirto- ja kaivoskoneita.
”Faktian simulaattoriprojekti alkoi keväällä 2010 ja simulaattori toimitettiin tammikuussa 2011. Tehdyssä simulaattorissa hyödynnettiin nykypäivän tekniikoita; muun muassa dynamiikan reaaliaikasimulointia, teräväpiirtonäyttöjä, surround-ääntä, sähköistä liikealustaa sekä suljinlaseilla toteutettua 3D-näyttötekniikkaa. Simulaattorissa huomioitiin asiakkaan vaatimukset niin harjoitustehtävissä kuin ohjelmiston käyttöliittymässäkin. Projekti onnistui hyvin ja tuloksena on korkeatasoinen koulutussimulaattori. Tämän tasoista simulaattoria ei ole nosturipuolella Suomessa ennen nähty”, kehaisee toimitusjohtaja Tero Eskola Mevea Oy:stä.
”Simulaattori antaa kuljettajalle aidon tuntuisen kokemuksen nosturin ohjaamisesta ja kouluttajalle hyvät edellytykset tehokkaaseen koulutukseen. Simulaattorissa on huomioitu nostureiden rakenteelliset joustavuudet, törmäykset sekä esimerkiksi köyden luontainen heiluntaliike. Tuloksena simulaattorista saadaan oppilaan suoritusta ja oppimisen kehittymistä kuvaavia tietoja kuten työsuoritukseen kulunut aika, noston liikerata, keskimääräiset poikkeamat määritetyltä optimiradalta sekä eri vakavuusasteisiin luokiteltujen törmäysten lukumäärät.”
”Faktialle toimitetusta nosturisimulaattorista löytyy tällä hetkellä kaksi eri kokoista torninosturia sekä ajoneuvonosturi. Kaikkia nostureita voidaan käyttää sekä esiharjoitteluradalla että rakennustyömaalla. Lisäksi simulaattorista löytyy oppilasvalintaan suunniteltu torninosturimalli, jonka ohjausta on hieman helpotettu todellisuudesta poikkeavaksi. Simulaattorin nykyistä konevalikoimaa on mahdollista laajentaa jatkossa”, jatkaa Eskola.

Sääolotkin huomioon

Nosturimerkkien suuri lukumäärä ja hallinnan kirjavuus asettaa tietenkin omat haasteensa simuloitiinkin.
”Nosturikuljettakoulutuksen tarkoituksena on opettaa tarvittavat tiedot ja taidot nosturin käytöstä, ei niinkään antaa merkkikohtaista tyyppikoulutusta. Faktialla on käytössään useita erimerkkisiä nostureita. Nyt tehdyssä simulaattorissa toiminnot ja hallintalaitteet on valittu niin, että ne vastaavat nostureiden tyypillisiä ominaisuuksia täyttäen samalla opetuksen asettamat vaatimukset. Tehdyistä valinnoista sovittiin yhteistyössä Faktian kouluttajien kanssa. Laitevalmistajien kanssa tehtävissä simulaattorihankkeissa tilanne on yleensä toinen. Heille on tärkeää että oman tuotteen ilme ja ominaisuudet tulevat mahdollisimman hyvin esiin myös simulaattorissa. Näissä hankkeissa käytämme laitevalmistajan omia hallintalaitteita ja koneenohjausjärjestelmiä. Faktian hankkeessa tällaiselle ei ollut tarvetta”, valottaa Eskola.
”Simulaattorilla annettava koulutus on tehokasta ja turvallista. Tapahtumia voidaan seurata tarkasti, tallentaa tulokset ja toistaa työsuoritus jälkikäteen vapaasti valittavasta katselupisteestä. Simulaattoriharjoittelu ei aiheuta vaaraa ihmisille eikä laitteille. Vaikeidenkin tilanteiden turvallisen harjoittelun lisäksi simulaattori mahdollistaa myös esimerkiksi ympäristöolosuhteiden kuten tuulen, sumun ja sateiden tarkan hallinnan. Pimeässä työskentelyä voidaan harjoitella päivällä, samoin syysmyräkän koviin tuuliin saadaan työkokemusta vaikka tyynellä kesäkelillä. Simulaattorin käyttö on energiataloudellista sekä edullista ylläpidot ja huollot mukaan lukien”, lopettaa Eskola.
Mainostus on ollut tähän mennessä vähäistä, mutta nosturisimulaattori on herättänyt varsin laajaa kiinnostusta myös Suomen rajojen ulkopuolella. Toimitetussa rakennusnosturisimulaattorissa käytetty teknologia on sovellettavissa moniin muihinkin koneisiin ja tämä lisää kiinnostuneiden määrää entisestään.

Internet-osoitteet:  www.faktia.fi    www.mevea.com

Lue seuraavaksi