Uutiset

Kuljetuskalusto

Uusia älykkäitä riistavaroitusjärjestelmiä valtatielle 8

Hirvivaara-merkki

Valtatielle 8 asennetaan uusia älykkäitä riistavaroitusjärjestelmiä kolmeen kohteeseen hirvieläinonnettomuusmäärien vähentämiseksi Mustasaaressa ja Uudessakaarlepyyssä. Hanke toteutetaan Suomen riistakeskuksen, paikallisten riistanhoitoyhdistysten, LähiTapiola Pohjanmaan, InnoTrafik Oy:n ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen yhteistyönä.

Hirvieläinonnettomuudet Pohjanmaalla, Etelä-Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella tapahtuu vuosittain erittäin paljon hirvi- ja hirvieläinonnettomuuksia. Viiden vuoden tarkastelujaksolla 2018–2022 hirvieläinonnettomuuksien määrä on kasvanut 23 prosenttia. Positiivista on, että samanaikaisesti henkilövahinkoon johtaneiden hirvieläinonnettomuuksien määrä on laskenut 22 prosenttia. Ero selittyy metsäkauris- ja metsäpeuraonnettomuuksien määrän voimakkaalla kasvulla.

Metsäkaurisonnettomuudet eivät tyypillisesti johda henkilövahinkoihin eläimen pienen koon ansiosta, ja metsäpeuraonnettomuudet muodostavat kasvusta huolimatta vain noin 5 prosenttia alueen hirvieläinonnettomuuksista. Eläinonnettomuusmäärien vuosittainen vaihtelu on suurta ja hirvieläinkantojen koko vaikuttaa siihen merkittävästi.

Siitä huolimatta, että henkilövahinkoon johtaneiden hirvieläinonnettomuuksien määrä on laskenut merkittävästi, vakavimmissa onnettomuuksissa vastaavaa muutosta ei ole tapahtunut. Suomessa tapahtuu edelleen vuosittain 1–3 kuolemaan johtanutta hirvieläinonnettomuutta. Suurin osa näistä on hirvionnettomuuksia, mutta muutkaan eläinonnettomuuden eivät ole tavattomia.

Omaisuusvahinkoon johtavien eläinonnettomuuksien määrän kasvuun on suhtauduttava vakavasti, sillä jokainen poikkeus liikenteessä voi johtaa tilanteen kumuloitumiseen. Pahimmillaan lievän onnettomuuden aiheuttamasta häiriöstä seuraa vakava onnettomuus.

Hirvieläinonnettomuudet
Hirvieläinonnettomuudet Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella.

Viiden vuoden tarkastelujaksolla 2018–2022 yli viidennes kaikista Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan maakuntien hirvieläinonnettomuuksista tapahtui valtatiellä 8. Onnettomuuksien määrää ja vakavuutta pyritään vähentämään perinteisten hirvivaroitusalueiden ja riista-aitojen lisäksi älykkäillä järjestelmillä. Riista-aita estää eläinten luontaista kulkua.

Aidan rakentamisen jälkeen kulkureitit siirtyvät usein riista-aidan päihin ja siksi aitojen päistä varoitetaan hirvivaroitusmerkein. Autoilijoiden kannattaakin huomioida nämä varoitukset erityisellä tarkkaavaisuudella niin tien läheisyydessä liikkuvien eläinten kuin nopeusrajoituksenkin suhteen.

Aidattomilla varoitusjaksoilla hirvieläimistä varoittavat merkit on asetettu onnettomuushistoriaan ja riistanhoitoyhdistysten havaintoihin perustuen. Älykkäiden järjestelmien yleistyessä ei tule unohtaa tavanomaisia hirvi- ja kaurisvaroitusalueita, sillä valtaosa varoitusalueista toteutetaan perinteiseen tapaan tavallisin liikennemerkein.

Uudet järjestelmät vaikuttavimpiin kohteisiin valtatielle 8

LähiTapiola Pohjanmaa panostaa ennaltaehkäisevään toimintaan ja liikenneturvallisuuden edistämiseen koko Pohjanmaan alueella. Osana yhteiskuntavastuullista ohjelmaansa LähiTapiola on lahjoittanut yhteensä 60 000 € käytettäväksi optimaalisten hirvivaroitusmerkkien ja äänimajakoiden hankintaan. Kohteet ja niihin sopivat älykkäät järjestelmät on valittu yhteistyössä Suomen riistakeskuksen, riistanhoitoyhdistysten ja ELY-keskuksen asiantuntijoiden toimesta.

”Liikenneturvallisuuden edistäminen laajasti koko Pohjanmaalla on meille tärkeä asia ja tämä hanke on luonnollinen osa sitä työtä. Useat pohjalaiset mukaan lukien iso määrä omistaja-asiakkaitamme käyttävät kasitietä päivittäin ja haluamme olla mukana luomassa heille turvallisempaa matkantekoa ennaltaehkäisemällä hirvien ja muiden riistaeläinten kanssa syntyviä vaaratilanteita”, toteaa LähiTapiola Pohjanmaan toimitusjohtaja Joel Sunabacka.

Uudet optimaaliset hirvivaroitusjärjestelmät on otettu käyttöön valtatiellä 8 Mustasaaressa Maalahden rajalla välillä Bergbacken – Riimala ja Uudessakaarlepyyssä välillä Sandås – Ytterjeppo. Optimaalinen varoitusjärjestelmä tarkoittaa korkeimman onnettomuusriskin aikaan aamu- ja iltahämärässä vilkkuvaa hirvivaroitusmerkkiä. Varoitusajankohdat perustuvat onnettomuushistoriatietoihin. Näiden lisäksi täydennetään valtatiellä 8 Vassorinlahdella olevaa riista-aidan, riista-alikulkukäytävän ja äänimajakoiden muodostamaa kokonaisuutta kolmella uudella äänimajakalla.

Riistavaroitusjärjestelmä pimeällä.
Riistavaroitusjärjestelmä pimeällä.

Äänimajakat vaikuttavat hirvien ja muiden riistaeläinten käyttäytymiseen. Laite tunnistaa lähestyvän eläimen, jolloin alkaa kuulua ihmispuhetta sisältävä nauhoitus. Äänen kuullessaan eläin kääntyy ympäri, eikä tuli tielle asti. Aiemman kokemuksen perusteella äänimajakat estävät hirvien pääsyn riista-aidan väliin t-risteyksissä tehokkaasti. Tavoitteena on opettaa riistaeläimet kulkemaan valtatien 8 alittavan riista-alikulkukäytävän kautta nykyistä paremmin.

”Viime talvena pilotoimme Valtatie 8:lla ensimmäisenä maailmassa tämänkaltaista äänimajakkaa tähän tarkoitukseen ja sen vaikutukset olivat loistavat. Lumen ollessa maassa kyettiin vahvistamaan, että äänimajakka oli käännyttänyt kaikki seitsemän hirveä, jotka yrittivät tulla tielle”, iloitsee Suomen riistakeskuksen Rannikko-Pohjanmaan riistapäällikkö Stefan Pellas.

Älykkään riistavaroitusjärjestelmän on kehittänyt ja patentoinut suomalainen teknologiayritys InnoTrafik Oy.

”Olemme iloisia, että voimme tarjota uutta teknologiaa ELY-keskuksen, Suomen riistakeskuksen ja riistanhoitoyhdistysten käyttöön ja auttaa heitä heidän työssään turvallisempien maantieolosuhteiden rakentamisessa”, kertoo InnoTrafik Oy:n tuotevastaava Jouni Hänninen.

Kohteiden valinnassa painotettiin vaikuttavuutta. Valintakriteereinä ovat olleet todetut hirvionnettomuuskasaumat ja kesäajan 100 km/h nopeusrajoitus. Erityisesti Vassorinlahden kohteessa huomioitiin myös riistanhoitoyhdistyksen hirvihavainnot ja todettu tarve älykkään järjestelmän täydentämiselle.Lue seuraavaksi