Uutiset

Yleinen

Suomen metsäkeskukselle rahoitusta puuntuotannon turvaamiseen

Maa- ja metsätalousministeriö on osoittanut Suomen metsäkeskuksen julkisen palvelun yksikölle yhteensä 85,3 miljoonaa euroa käytettäväksi puun tuotannon kestävyyden turvaamiseen yksityismetsissä. Määrärahasta energiapuun korjuun tukemiseen on käytettävissä 26,1 miljoonaa euroa.

Loput määrärahoista kohdentuu nuoren metsän hoitoon, metsänuudistamiseen ja muuhun metsän hoitoon, metsäteiden tekemiseen ja kunnostusojitukseen sekä suunnitteluun, toteutusselvitysten tekoon että virheen ja vahingon korvaamiseen. Uusia päätöksiä metsäuudistamisesta, terveyslannoituksesta ja kunnostusojituksesta sekä metsätien tekemisestä voidaan tehdä enintään 35 miljoonalla eurolla.

Uusia metsätiehankkeita hyväksyttäessä tulee kiinnittää huomiota ympäristönäkökohtiin ja käyttää hyväksi jo olemassa olevia kulku-uria tien suunnittelun pohjana erityisesti silloin, kun on kyse erämaisista ja yhtenäisistä metsäalueista. Metsätie tulee lisäksi toteuttaa pääsääntöisesti yhteishankkeena. Lisäksi tien perusparannushankkeita hyväksyttäessä tulisi asettaa etusijalle hankkeet, joihin sisältyy sillan korjausta.

Kunnostusojituksien ympäristövaikutuksiin ja biologiseen monimuotoisuuteen tulee kiinnittää huomioita tukea myönnettäessä. Kunnostusojitukset soidensuojelualueiden ja Natura 2000 -alueiden läheisyydessä tulee harkita ja suunnitella tarkoin yhteistyössä alueellisen ympäristöviranomaisen kanssa.

TP

Lue seuraavaksi