Uutiset

Kuljetuskalusto

Puolustusvoimien sotilaskuljettajakoulutus ammattikoulutuksena

Vuoden alusta palvelukseen astuva 1/2009 saapumiserä on ensimmäinen uuden direktiivin mukaisen kuljettajakoulutuksen saava saapumiserä. Tammikuun alussa palvelukseen astuvista alokkaista valitaan tarvittava määrä oppilaita täyttämään saapumiserän kuljettajatarve. Kyseiset oppilaat voivat ensimmäisinä Suomessa suorittaa ammattipätevyyskoulutuksen vaatimukset täyttävän kuljettajakoulutuksen.

Pääesikunnan logistiikkaosastolla työskentelevä insinöörikomentajakapteeni Ilmo Suurnäkki kertoo uudistetun kuljettajakoulutuksen merkitsevän sitä, että kun aiemmin puolustusvoimien kuljettajakoulutuksessa voitiin suorittaa C tai CE-luokan ajokortti, niin nyt ajokorttikoulutuksen lisäksi sotilaskuljettajaksi koulutettava saa myös säädösten mukaisen perustason ammattipätevyyskoulutuksen. Kyseinen koulutus antaa henkilön reserviin siirryttyä ( siis kotiuduttua) oikeuden toimia ammattimaisesti tavaraliikenteen kuljettajana.

Puolustusvoimat on antanut eri tasoista ajokorttikoulutusta jo kymmeniä vuosia. Riippuen palvelustehtävästä, kruunu on kouluttanut tarpeisiinsa lähes joka tason kuljettajia. Oikeastaan ainoa korttiluokka jota puolustusvoimissa ei anneta, on pelkkä B. Henkilöauton ajamiseen oikeuttava ajo-oikeus, on varusmieskuljettajiksi koulutettavilla oltava palvelukseen tultaessa.

Yhdistelmäkoulutuksen (CE) osalta Puolustusvoimat on ylivoimaisesti suurin Suomessa koulutusta antava opinahjo. Vuonna 2008 koulutettiin yksin Puolustusvoimissa noin 1700 ajoneuvo-yhdistelmän kuljettajaa, kun koko maassa uusia rekkakuskeja syntyi hieman yli 2000.

Uusi ammattipätevyyskoulutus

Vuonna 2009 Puolustusvoimat tulee kouluttamaan kahdessa saapumiserässä yhteensä noin 3700 sotilaskuljettajaa. Kyseisestä kuljettajamäärästä 1100 tulee saamaan CE-luokan ajokorttikoulutuksen, sekä 280 tunnin perustason ammattipätevyyskoulutuksen. C-luokan ajokorttikoulutus, sekä 140 tunnin perustason ammattipätevyyskoulutus annetaan 2600:lle varusmiehelle. Puolustusvoimien C-luokan koulutus tarkoittaa lähes pääsääntöisesti, siviilistä poiketen, koulutusta jossa kuljettaja saa oikeuden kuljettaa yhdistelmää jossa veturina on kuorma-auto ja perävaununa korkeintaan 3500 kg painava perävaunu. Vuoden 2009 aikana todennäköisesti perävaunun paino tulee vielä kasvamaan 4500 kiloon saakka.

Ilmo Suurnäkki painottaa, että vaikkakin kyseinen kuljettajamäärä perustuu ensisijassa Puolustusvoimien omaan rauhan ja poikkeusolojen kuljettajatarpeeseen, tarjoaa se kuljetusalalle töihin pyrkivälle erinomaisen mahdollisuuden kouluttautua ammattiin. Kuljettajakoulutuksen uudistumisen myötä palvelusajat muuttuivat siten, että entisen joko 270 tai 362 palvelus-vuorokauden tilalle tuli yhtenäinen 362 vuorokautta, jonka aikana varusmies saa sekä kyseisen luokan ajokorttikoulutuksen että perustason ammattipätevyyskoulutuksen. Puolustusvoimat muokkasi ja laajensi kuljettajien opetussuunnitelmaa ammattipätevyysdirektiivin vaatimukset täyttäväksi, kertoi Suurnäkki, joka toimi vahvasti hankkeessa mukana koko sen valmistumisen ajan. Uudistettu koulutus mahdollistaa kuljetusalalle tosissaan pyrkivälle nuorelle nopean ja edullisen tavan saada tarvittava ajokorttiluokka ja ammattipätevyyskoulutus. Mikä parasta, annetaanhan kyseinen koulutus siinä sivussa, kun nuori on suorittamassa kansalaisvelvollisuuteen kuuluvaa asepalvelusta.

Koulutettavat

Kyseinen kuljettajakoulutus sitoo kovasti Puolustusvoimien koulutusresursseja, joten koulutettaviltakin odotetaan panostusta. Panostus alkaa jo kutsunnoissa jossa kannattaa ilmoittaa halukkuutensa koulutukseen. Perusvaatimuksena on vähintään B-luokan ajokortti ja hieman ajokokemusta. Rattijuoppo tai asennevammainen liikenteessä koheltaja ei ole haluttu oppilas, mutta mikäli mielenkiintoa kuljetusalan tehtäviin löytyy, eikä rasitteena ole vakavia liikennerikkeitä niin ei kun yrittämään.

Ensimmäisten palvelusviikkojen aikana kuljettajat seulotaan massasta ja jo alokasajan vielä ollessa kuumimmillaan, alkaa eräissä joukko-osastoissa ajokorttikoulutus. Ajokorttikoulutuksen edetessä selviää annetaanko oppilaalle Puolustusvoimien C- vai CE-koulutus ja siihen liittyvä ammatti-pätevyyskoulutus. Mikäli alokkaalla on palvelukseen astuessaan jo C-kortti taskussa, painottuu koulutus Pv:n erityismääräyksiin ja korttiluokan kasvattamiseen CE:ksi. C-luokan asiat tarkistetaan, mutta uudelleen ei C-korttia ei tarvitse opiskella.

Koulutuksen toteutus

Puolustusvoimien erityistarpeet joihin tulevat kuljettajat kouliintuvat ovat moninaiset. Kalusto on erikoinen ja varsinkin maastokaluston osalta poikkeaa täysin siviilikalustosta. Ajotehtävät ovat varmasti monilta osin täysin siviilielämästä poikkeavia. Kuljettajan vastuulla voi olla lavalla oleva tykki- tai jääkäriryhmä, tai vaihtoehtoisesti a-tarvikekuorma. Ajosuoritteet vuorokaudessa eivät välttämättä ole kovin pitkiä, mutta aikaa voi kulua auton kanssa toimiessa todella paljon. Sotaharjoitukset joita palvelusajalle sattuu useampia, ovat monipuolisia kuljetustehtäviä joissa mitataan kuljettajan koulutustaso ja henkilökohtaiset taidot. Senpä tähden koulutukseen pyritään saamaan motivoituneita henkilöitä ja koulutuksessa huomio kiinnitetään normaali ajokoulutuksen lisäksi ennakoivaan ajoon, taloudelliseen ajotapaan sekä turvalliseen liikennekäyttäytymiseen hehkuttaa Suurnäkki.

Puolustusvoimat on räätälöinyt itselleen sopivan koulutuspaketin, jossa tavallista siviilissä vastaantulevaa ammattiliikenneasiaa on myös riittävästi. Koulutuksesta on pyritty saamaan laadukas, jotta opetustarpeet täyttyvät ja oppilaat pysyvät motivoituneina.

Koulutuksen alkaessa 2009 alussa Puolustusvoimat on solminut sopimuksia siviiliyritysten kanssa, koulutuksen toteuttamisesta, kertoo Suurnäkki. Kyseiset sopimukset tehtiin tarjousten pohjalta. Sopimukset ovat pitkiä, jopa 8 vuotta kestäviä. Kyseisten sopimusten yhtenä tarkoituksena on vapauttaa Puolustusvoimien omat liikenneopettajat pois ajokorttikoulutuksesta sotaväen erityistarpeiden kouluttamiseen.

Ajoneuvohallintokeskus (AKE) hyväksyi viime syksynä Puolustusvoimat ammattipätevyys-koulutuksen antajaksi. Hyväksyttyjä koulutuskeskuksia on 14 kappaletta, jotka omien koulutettavien lisäksi huolehtivat koulutusvastuullaan olevien joukko-osastojen kuljettajakoulutuksesta. Suurimpina koulutuskeskuksina toimivat Karjalan Prikaati Valkealassa ja Tykistöprikaati Niinisalossa sekä Kainuun Prikaati Kajaanissa..

Tulevaisuuden haasteet

Sotilaskuljettajaksi hakeutuminen alkaa jo kutsunnoissa vuosi ennen palvelukseen astumista. Tällöin tulevat varusmiehet ja –naiset saavat ensi tiedot eri aselajien toiminnasta kertoo Suurnäkki. Myös kuljetusala on vahvasti esillä jakamalla informaatiota sotilaskuljettaja tehtävistä painetun materiaalin avulla.

Puolustusvoimat on koko 2000-luvun hakeutunut systemaattisesti eri messutapahtumiin joten on luonnollista että kuljetusalan tietoa jaetaan alan messutapahtumissa. Myös kaikki SKAL:n ja TE-keskusten tapahtumat ovat informaation jakotilaisuuksia, kertoo Suurnäkki.

Yhä tehokkaamman verkostoitumisen avulla on tarkoitus kehittää yhteistyötä muun muassa SKAL:n alueyhdistysten sekä jäsenyritysten kanssa. Jo jonkin aikaa on Puolustusvoimat markki-noinut kuljetusalan koulutusta, osallistumalla kuljetusala.com-tapahtumiin, joista palaute on ollut positiivista, kertoo Suurnäkki. Ajatuksena on tiiviimpi työskentely ja tiedon vaihto kuljetusyritysten kanssa, jolloin molemmilla osapuolilla olisi toisilleen annettavaa, aprikoi Suurnäkki.

Tulevaisuuden näkymiin kuuluu myös kertausharjoituksissa reserviläisille annettava ammatti-pätevyysdirektiivin mukainen jatkokoulutus, muistuttaa Suurnäkki. Kertausharjoituksen aikana kuljettajan tehtävään kutsutulla reserviläisellä, olisi mahdollista suorittaa yksi tai kaksi ammatti-pätevyyden ylläpitämiseksi vaadittavaa 7 tunnin mittaista jatkokoulutuspäivää. Kyseiset koulutuspäivien sisällöt joudutaan hyväksyttämään AKE:ssa kuten perustason ammattikoulutuskin. Kyseisen jatkokoulutuksen hyöty koskisi sekä kuljettajia että Puolustusvoimia. Tällöin Puolustusvoimien antaessa oman alansa jatko- tai kertauskoulutus olisi siitä suora hyöty siviili-elämän kuljetusammattilaiselle.

Itse jatkokoulutus on Suurnäkin kuten varmasti valtaosan kuljetusalan kanssa painivien mielestä erittäin tärkeä asia. Kuljetusala on ala, jossa muutokset tapahtuvat nopeasti ja säädökset muuttuvat jatkuvasti. On luonnollista että sekä työntekijä että työnantaja on kiinnostunut alan kehittämisestä. Mikäli halutaan että kuljetusalan arvostus kasvaa, on ajan hermolla pysyminen ja itsensä kehittämi-nen todella tärkeää muistuttaa Suurnäkki.

Lue seuraavaksi