Uutiset

Työkoneet

Vt 4 Hartola–Oravakivensalmi -hankkeen rakennustyöt ovat loppusuoralla


Artikkelikuva: Hankkeessa levennettiin ja parannettiin valtatien 4 osuutta, johon tehtiin leveä keskimerkintä.


Hartola–Oravakivensalmen -hankkeen rakentaminen on loppusuoralla ja valmistuu elokuussa 2023. Uudet ohituskaistat avautuvat perjantaina 18.8., ja valtatien nopeus nousee samalla 100 km/h. Hankkeen rakennustyöt aloitettiin kesällä 2021.

”Kesäkuun 28. käyttöön otettu uusi tielinjaus on merkittävä uudistus valtatielle 4, joka on Suomen tärkeimpiä päätieyhteyksiä ja tavaraliikenteen pääväylä etelä–pohjoissuunnassa. Hartola–Oravakivensalmi-hankkeen parannukset tekevät liikkumisesta vilkkaalla tieosuudella huomattavasti turvallisempaa ja sujuvampaa. Hankkeessa rakennetut ratkaisut tuovat myös helpotusta sekä raskaalle liikenteelle että työmatkaliikenteelle”, kertoo Väyläviraston projektipäällikkö Juha-Pekka Hämäläinen.

Valtatien 4 sujuvuus ja liikenneturvallisuus paranee noin 12 kilometrin matkalta Hartolan ja Oravakivensalmen välillä siten, että ohitusmahdollisuudet ja liittymien turvallisuus paranevat. Uudet ohituskaistat avautuvat liikenteelle viikonlopuksi. Nopeusrajoitukset valtatiellä nostetaan samalla 100 kilometriin tunnissa; liittymäalueilla säilyy 80 km/h rajoitus. Hankkeessa on parannettu lisäksi pohjaveden suojausta tiealueella.

Valtatie sijoitettiin uudelle linjaukselle Muikunlahden ja Kettuvuoren välillä, mihin rakennettiin keskikaiteellinen ohituskaistapari.

Keskikaiteellinen ohituskaistapari ja parannetut liittymät parantavat turvallisuutta ja sujuvuutta

Hankkeessa parannettu tieosuus oli aikaisemmin kapea ja osittain myös mäkinen. Muun muassa teiden kulkukelpoisuuteen, turvallisuuteen ja palvelutasoon liittyvä tien geometria ei täyttänyt kyseisellä osuudella nykyvaatimuksia.

”Turvallisuuden parantamiseksi valtatie on rakennettu pääosin entistä tietä leventäen. Valtatie sijoitettiin uudelle linjaukselle Muikunlahden ja Kettuvuoren välillä, mihin on nyt rakennettu keskikaiteellinen ohituskaistapari”, Hämäläinen kertoo.

Valtatien 4 liittymien turvallisuus paranee myös, kun yksityistieliittymiä on karsittu. Katkaistaville yhteyksille järjestettiin korvaavat yhteydet joko olemassa olevien ja parannettavien, tai täysin uusien liittymien kautta. Vilkkaimpiin liittymiin rakennettiin kääntymiskaistat.

Hankealue sivuaa useaa muinaismuistolain rauhoittamaa kiinteää muinaisjäännöstä, joten alueella sijaitseville muinaismuistoalueille tehtiin Museoviraston edellyttämät arkeologiset tutkimukset huhti–heinäkuussa 2021. Kaivauksilla tehtiin merkittäviä esine- ja muita löytöjä muun muassa kivi- ja rautakaudelta. Ilman tiehanketta kaivauksia ei olisi ollut mahdollista tehdä, koska ne ovat kalliita toteuttaa.

Pohjavesisuojausta, meluvalleja sekä riista-aitaa

Hankkeessa on rakennettu yhteensä yhdeksän kilometriä pohjavesisuojausta, koska entistä valtatien osuutta I-luokan pohjavesialueella välillä Hartola–Oravakivensalmi ei oltu suojattu. Suojaukset vähentävät tien riskejä pohjavesille. Myös uusi tielinjaus sijaitsee pohjavesialueella.

Valtatien 4 parantaminen on toteutettu siten, että pohjavedelle ei aiheudu pilaantumisvaaraa tai pohjavedenkorkeuden haitallista alenemista. Tämä varmistettiin esimerkiksi estämällä vaarallisten aineiden pääsy maaperään ja pohjaveteen. Pohjaveden laatua ja määrää on tarkkailtu koko hankkeen ajan. Pinta- ja pohjavesien laatua seurataan myös hankkeen valmistumisen jälkeen tien käytön aikaisella seurannalla. Yleisesti tien rakentamisen vaikutukset pohjavesialueeseen ja pohjaveden saatavuuteen on arvioitu vähäisiksi.

Hankkeessa rakennettiin lisäksi meluvalleja noin yhdeksän kilometriä, riista-aitaa noin 7,5 kilometriä tien molemmat puolet yhteenlaskettuina sekä parannettiin että rakennettiin uutta valaistusta koko tieosuudella.

Vilkkaiden liittymien kääntymiskaistat parantavat liikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta.

Hanke toteutettiin suunnittelu ja toteuta -mallilla kehitysvaiheineen

Hanke urakoitiin STk-mallilla, jossa projekti sisältää kehitysvaiheen, suunnittelun ja toteutuksen.

”Kehitysvaiheessa olennaista oli kaikkien osapuolten kehitysmyönteisyys. Kun lopullisia rakentamissuunnitelmia ei vielä oltu lyöty lukkoon, yhteisellä kehitysvaiheella kehitettiin vanhaa, vuodelta 2009 olevaa tiesuunnitelmaa vastaamaan paremmin vuodelle 2040 asetettua tavoitetilaa valtatien 4 yhtenäisestä palvelutasosta”, Hämäläinen sanoo.

Hankkeen urakoinnista ja rakennussuunnitelman laatimisesta vastasi GRK Suomi Oy. Rakennuttajatoimisto HTJ Oy toimi hankkeen rakennuttajakonsulttina.

Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 26 miljoonaa euroa. Tien viimeinen päällystyö tehdään vuonna 2024.

Hanke lukuina

  • 12 km parannettua tieosuutta
  • uusi keskikaiteellinen ohituskaistapari
  • 9 km pohjavesisuojausta
  • 9 km meluvalleja
  • 7,5 km riista-aitaa tien molemmat puolet yhteenlaskettuina  • Lue myös: Koeajossa Case CX85D SR

Lue seuraavaksi