Uutiset

Työkoneet

Veneilyä tunnelissa

Ensi vuoden jälkeen Konniveden ja Pyhäjärven vesistöjä yhdistää veneilyreittinä Kimolan kanava ja sen 70 metriä pitkä kalliotunneli – ainoa laatuaan Suomessa. Kanavayhteys lisää veneilymahdollisuuksia Heinola-Iitti-Kouvola-alueelle ja kytkee seudun vesistöt keskiseen Järvi-Suomeen. Puun uittoa varten tehdyssä kanavassa viimeiset uittopuuniput ovat kulkeneet 2000-luvun alussa. 

Kreate oy urakoi Liikenneviraston tilaamassa kohteessa väylä- ja sulku-urakan. Nykyinen kanava ruopataan ja levennetään noin 5,5 kilometrin matkalla ja siihen tehdään veneliikenteen vaatimat eroosiosuojaukset. Tunnelin yläkanavan puolella sijaitseva nippunosturi kaikkine rakenteineen puretaan ja tilalle rakennetaan yksi 12 metriä korkea kanavasulku. Se tulee olemaan Suomen toiseksi korkein sulku. Korkein on Saimaan kanavassa Lappeenrannassa sijaitseva Mälkiän sulku, jonka putouskorkeus on 12,4 metriä.

Työmaa on hyvin monipuolinen ja haastava.  Se täällä on kutenkin helpottavaa, että ajoneuvoliikennettä on alueen maantiellä vähäisesti.  Toisaalta Kimolan kanava ei ole juoksutuskanava, joten molemmin puolin sulku- ja tunnelityömaata voidaan rakentaa ylikuljettava pato, jolloin sulkurakenne ja tunneli voidaan rakentaa kuivatyönä”, toteaa työmaainsinööri Emmi Suuronen

Sulku-urakan vastaava työnjohtaja Tomi Pyökeri jatkaa Suurosen puheeseen, että tällaisia vastaavia urakoita on todella vähän. Kokonaisuus on laaja ja sisältää muun muassa vesistö-, maantie-, kalliolouhinta- ja betonitöitä. Näiden toteuttaminen ja työvaiheiden yhteensovittaminen edellyttää hyvää projektinjohtoa ja monialaista ammattitaitoa.

Työturvallisuus avainasemassa

 Sulkuosan reunoilla on menossa avolouhintavaihe.  Työpadot ovat lähes valmiit ja työmaalla valmistaudutaan kanavaan tulevien työaikaisten vastapengerten tekemiseen.  Kanavan reunojen hyvin massiiviset kevennysleikkaukset tehdään väylän leventämisen, eroosiosuojauksien ja veneilyturvallisuuden varmistamiseksi.

”Tilaaja on teettänyt erittäin laajat geotekniset suunnitelmat kevennysleikkausten turvallisen toteuttamisen varmistamiseksi.  Rantojen lossausvaaraan on varauduttu poikkeuksellisen tarkoilla työohjeilla sekä seurantajärjestelmillä.  Takymetrimittaus suoritetaan 15 minuutin välein.  Luiskien vakavuutta ja pohjaveden korkeutta tarkastellaan inklinometrien, huokospaineanturien ja pohjavesiputkien avulla”, Suuronen avaa työturvallisuuden toteuttamista.  

Työpäällikkö Mika Seppälä on tyytyväinen työn etenemiseen.  Myös hän kertoo työvaiheiden yhteen nivoutumisen olevan avainasemassa, koska jokainen työvaihe on riippuvainen yhtä aikaa tehtävistä muista vaiheista.  Kreaten pohja- ja betonirakentamisen yksikön ja kalliorakentamisen yksikön yhteistyönä ruopataan 5,5 kilometriä kanavaa, rakennetaan sille uudet reunat, louhitaan avo- ja tunnelilouhintaa, rakennetaan sulkurakenteet sekä suoritetaan maantien alueella laaja massavaihto.

Neljä miljoonaa litraa vettä

Kimolan kanavan sulun valmistuttua sen vesimäärä on noin 4 000 kuutiometriä. Sulutusaika on puolituntia. Kanavan sulku toimii itsepalveluperiaatteella.  Kanavan leveydeksi tulee koko matkalta 12 metriä ja haraussyvyydeksi 2,4 metriä.  Alakanavan puolelle rakennetaan noin 80 metriä ja yläkanavan puolelle noin 50 metriä pitkät odotuslaiturit.

Emmi Suuronen.

Emmi Suuronen on viikoittain yhteydessä sekä Vuolenkosken että Kimolan kyläyhdistyksiin. Työmaa vaikuttaa toki ihmisten liikkumiseen alueen läpi.  ”Yhteistyö” on kuitenkin sujunut hyvin, mutta Suuronen esittää toiveen, että alueelle ei pysähdyttäisi ajoneuvoilla, ettei kapeahkon tien turvallisuus kärsisi. 

”Työmaalle on tehty oma porakaivokin, joka todennäköisesti jää tämän hienon matkailukohteen hyödyksi tavalla tai toisella”, Emmi Suuronen arvelee.

Kuvat Heska Korhonen, Kreate oy

Lue seuraavaksi