Uutiset

Työkoneet

Lisätehoa pohjavesialueiden suojeluun

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen toteuttamassa Kymenlaakson pohjavesiriskit hallintaan (kymPOVERI) -hankkeessa on tehty pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat yhteensä 32:lle Kymenlaakson vedenhankinnan kannalta tärkeälle pohjavesialueelle.

Pohjavesialueen suojelusuunnitelma on ohjeellinen suunnitelma. Suojelusuunnitelmassa annetaan pohjaveden suojelua tehostavia ohjeita ja toimenpidesuosituksia pohjaveden laadulle riskiä aiheuttaville toiminnoille, joita ovat muun muassa teollisuus- ja yritystoiminta, maa-ainestenotto, pilaantuneet tai mahdollisesti pilaantuneet maa-alueet, maa- ja metsätalous, öljy- ja polttoainesäiliöt sekä liikenne ja tienpito.

Suojelusuunnitelmiin on lisäksi koottu toimintaohjeet kriisitilanteiden, sekä onnettomuus- ja vahinkotapausten varalle.

Pohjavesialueen suojelusuunnitelma on tarkoitettu lähinnä viranomaiskäyttöön maankäytön suunnittelijoille sekä lupa- ja valvontaviranomaisille, mutta siitä hyötyvät myös yksityiset toiminnanharjoittajat sekä alueen asukkaat. Kymenlaaksossa yhdyskuntien vedenhankinta perustuu pääosin pohjaveden ja tekopohjaveden käyttöön. Pilaantuneen pohjaveden puhdistaminen on hidasta ja kallista, joten pohjaveden ennakoiva suojelu on tärkeää.

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat löytyvät www.ymparisto.fi -sivustolta.

Lue seuraavaksi