Uutiset

Työkoneet

Kultakaivoksella ei vaikutusta vesistöön

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ja Dragon Mining Oy ovat selvittäneet syksyn aikana Oriveden kultakaivoksen alapuolisen vesistön (Ala-Jalkajärvi ja Peräjärvi) veden ja sedimenttien uraanipitoisuuksia elokuussa havaittujen uraanipitoisuuksien vuoksi. Myös kaivoksen itäpuolella sijaitsevan Kutemajärven vedenlaatua on tutkittu. Lisäksi kaivosyhtiö on tutkituttanut Peräjärven kalojen metalli- ja raskasmetallipitoisuuksia.

Syksyllä saadut uudet tulokset vahvistavat aiemmat havainnot siitä, että kaivostoiminta ei vaikuta Kutemajärveen. Esimerkiksi syyskuun lopulla eri syvyyksiltä otetuissa vesinäytteissä uraanipitoisuus oli 0,13 – 0,16 mikrogrammaa litrassa. Nämä pitoisuudet ja muidenkin Kutemajärvestä analysoitujen aineiden pitoisuudet ovat puhtaan luonnonveden pitoisuuksia.

Aikaisempien tulosten mukaan kaivoksen alapuolista Ala-Jalkajärveä lukuun ottamatta järvivesien uraanipitoisuudet olivat pintavesille tyypillisellä tasolla, alle 1 mikrogrammaa litrassa.

Peräjärven kalanäytteiden uraanipitoisuudet olivat erittäin pieniä. Elohopean, lyijyn ja kadmiumin, joille on säädetty enimmäispitoisuusrajat ravintokalassa, pitoisuudet jäivät alle raja-arvojen.

Säteilyturvakeskuksen mukaan uraanipitoisuudet kaivoksen ulkopuolella ympäristössä ovat niin pieniä, että niillä ei ole säteilysuojelullista merkitystä ihmiselle tai ympäristölle. Kaivoksen alapuolisten järvien vesien uraanipitoisuuksista ei myöskään aiheudu ihmisille terveyshaittaa.

Uraani voi säteilyvaarallisuuden lisäksi olla eliöille haitallinen myös kohonneiden kemiallisten pitoisuuksien vuoksi. Ala-Jalkajärvessä todetut korkeimmat veden uraanipitoisuudet ovat noin 10 mikrogrammaa litrassa. Ala-Jalkajärven veden uraanipitoisuus jää alle Suomen ympäristökeskuksen ohjeellisen vaikutustason (30 mikrogrammaa litrassa) sekä Kanadassa vesieliöiden vaikutusarvioinneissa käytetyn uraanin pitkäaikaisen altistuksen ohjearvon (15 mikrogrammaa litrassa).

Ala-Jalkajärvessä uraanipitoisuus on selvästi kohonnut luontaisiin pitoisuuksiin nähden. ELY-keskuksen, kaivosyhtiön ja asiantuntijatahojen kesken on neuvoteltu jatkotutkimustarpeesta. ELY-keskus on velvoittanut kaivosyhtiötä tekemään tarkemman selvityksen uraanin kulkeutumisesta ja kertymisestä Oriveden kaivoksessa ja sen ympäristössä.

Lue seuraavaksi