Uutiset

Kuljetuskalusto

LVM:n budjettiesitys 2,9 miljardia

Liikenne- ja viestintäministeriö ehdottaa hallinnonalalleen 2,9 miljardin euron määrärahoja vuodelle 2019, mikä on runsaat 400 miljoonaa euroa kuluvan vuoden talousarviota vähemmän. Muutos johtuu pääosin siitä, että perusväylänpidon korjausvelan vähentämiseen osoitettu lisärahoitus päättyy.

Liikenneverkolle ehdotetaan 1,66 miljardia euroa, liikenteen tukemiseen ja ostopalveluihin 210 miljoonaa euroa, viestintäpalveluihin ja -verkkoihin sekä viestinnän tukemiseen 537 miljoonaa euroa, liikenteen viranomaispalveluihin 61 miljoonaa euroa, hallintoon ja toimialan yhteisiin menoihin 402 miljoonaa euroa sekä sää-, meri- ja ilmastopalveluihin 44 miljoonaa euroa.

Eduskunta ei ole vielä hyväksynyt hallituksen esitystä liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan virastouudistuksesta. Tästä syystä liikenne- ja viestintäministeriöllä on valmius budjettiehdotuksen täydennysesityksen antamiseen.

Valtaosa liikenneverkkorahoista väylänpitoon

Liikenneverkon määrärahoista valtaosa eli 1,1 miljardia euroa kohdennetaan teiden, ratojen ja vesiväylien perusväylänpitoon. Summa sisältää ehdotuksen 50 miljoonan euron tasokorotuksesta.

Väylänpito jaetaan päivittäiseen kunnossapitoon (405 milj.), ylläpitoon (365 milj.), parantamiseen (70 milj.) sekä liikennepalveluihin (216 milj.). Väylänpidossa priorisoidaan liikenneverkon päivittäisen liikennöitävyyden vaatimat toimet, vilkasliikenteisen ja elinkeinoelämälle merkittävän verkon kunto sekä liikenneturvallisuus. Liikennepalvelut koostuvat liikenteenohjausyhtiöltä hankittavasta liikenteen ohjauksesta ja informaatiosta, jäänmurrosta ja maantielauttaliikenteestä.

Yksityistieavustuksiin ehdotetaan 13 miljoonan euron määrärahaa.

Turvallisuuteen ja ympäristöön satsauksia

Tasoristeyksien turvallisuuden parantamiseen ehdotetaan uutena määrärahana 10 miljoonaa euroa. Tieliikenteen turvallisuustoiminnan edistämiseen osoitetaan 9,1 miljoonaa euroa.

LVM ehdottaa uutta 3 miljoonan euron määrärahaa kunnille myönnettäviin avustuksiin kävelyä ja pyöräilyä edistäviin infra- ja muihin hankkeisiin. Avustuksen edellytyksenä olisi se, että kunta osallistuisi hankkeeseen vähintään avustuksen suuruisella panostuksella.

LVM ehdottaa aiemmin tehtyjen päätösten mukaisesti 6 miljoonan euron määrärahaa avustuksiin, joilla tuettaisiin uuden täyssähkökäyttöisen henkilöauton hankintaa tai pitkäaikaisvuokrausta, ja henkilöauton muuntamista kaasu- tai etanolikäyttöiseksi.

Tuen tavoitteena on edistää autokannan uudistumista siten, että yhä useampi henkilöauto toimisi vaihtoehtoisilla käyttövoimilla tai polttoaineilla (sähkö, bio- ja maakaasu, korkeaseosetanoli) ja vähentää samalla liikenteestä aiheutuvia haitallisia päästöjä.

Lue seuraavaksi