Uutiset

Kuljetuskalusto

Lausuntokierroksella kannatettiin pidempiä yhdistelmiä

Liikenne- ja viestintäministeriön asetusehdotus nykyistä pidempien ajoneuvoyhdistelmien käytöstä tieliikenteessä oli lausuntokierroksella keväällä ja siihen annettiin 45 lausuntoa. Pääosassa lausuntoja kannatettiin mittojen pidentämistä.

Valtaosa lausunnonantajista kannatti ajoneuvojen pituuden kasvattamista sekä uudentyyppisten ajoneuvoyhdistelmien sallimista tiellä käytettäväksi. Esityksen todettiin parantavan kuljetustehokkuutta ja vähentävän ympäristöpäästöjä. Lisäksi todettiin, että korottamalla myös suurimpia tiellä yleisesti sallittuja massoja, voitaisiin kuljetustehokkuutta lisätä ja ympäristöpäästöjä vähentää vielä enemmän. 

Lausuntopalautteen perusteella asetusehdotusta muutettiin muun muassa siten, että

  • kuorma-auton ja puoliperävaunun kokonaispituus kasvoi
  • kuorma-auton ja keskiakseliperävaunun yhdistelmän suurin sallittu massa kasvoi
  • perävaunun niin sanottua siltasääntöä, eli ääriakselivälin ja massan suhdetta, muutettiin vastaamaan 5-akselisen auton siltasääntöä
  • pidempien yhdistelmien kääntyvyysvaatimusta muutettiin
  • pitkien yhdistelmien laite- ja varustevaatimuksia lievennettiin.

Asetusehdotukseen on myös lisätty muutos, jonka mukaan vaihtoehtoisia käyttövoimia käyttävässä yhdistelmässä massa saisi olla säädettyä suurinta sallittua arvoa suurempi. Tämä olisi sallittua, jos valmistaja osoittaa, että massan kasvu johtuu vaihtoehtoisen käyttövoiman edellyttämästä lisäpainosta. Lisäpainoa saisi olla kuitenkin enintään yksi tonni. Muutoksella edistettäisiin vaihtoehtoisten käyttövoimien hyödyntämistä

Eräissä lausunnoissa esitettyä suurimman yhdistelmämassan (76 tonnia) korottamista ei arvioitu mahdolliseksi koko tieverkolle ja samassa aikataulussa mittojen kasvattamisen kanssa.

Normaalia pitempiä tai raskaampia HCT-kuljetuksia (High Capacity Transport) on kokeiltu vuodesta 2013 lähtien Trafin myöntämillä poikkeusluvilla. Kokeiluista saatujen kokemusten perusteella mittojen kasvattamisesta on merkittävää hyötyä erityisesti merikonttien kuljetuksessa, kappaletavaraliikenteessä ja elintarvikekuljetuksissa.

Lausuntoyhteenveto on saatavilla valtioneuvoston hanketietopalvelusta (hankkeen numero LVM009:00/2018).

Lausuntokierroksen päätyttyä asetusluonnosta on muokattu annetun palautteen perusteella.  Asetusluonnoksesta on tehty direktiivin (EU) 2015/1535 mukainen ennakkoilmoitus Euroopan komissiolle. Ilmoitukseen liittyvä odotusaika päättyy syyskuun lopulla. Asetusmuutos on tarkoitus antaa syys- lokakuun vaihteessa.  Tavoitteena on, että lainsäädäntömuutokset tulisivat voimaan marraskuussa 2018.

Lue seuraavaksi