Uutiset

Kuljetuskalusto

Kokonaismassa-asia lähti komissioon

Liikenne- ja viestintäministeriö kertoo toimittaneensa raskaan liikenteen enimmäismittojen ja -massojen muutoksia koskevat valtioneuvoston asetuksen pykäläluonnokset EU:n komissiolle mahdollista kannanottoa varten. Suomen on toimitettava muutosehdotukset komissiolle ennen kuin on mahdollista edetä suunnitteilla olevien muutosten voimaansaattamisprosessissa. Asetusmuutosluonnos luvataan lähiaikoina toimittaa kansalliselle lausunnolle myös eri sidosryhmille.

LVM esittää, että jatkossa Suomen tieverkolla suurin sallittu ajoneuvoyhdistelmän kokonaismassa saisi 60 tonnin sijasta olla 76 tonnia. Samalla esitetään myös viiden vuoden väliaikaisia korotuksia kokonaismassoihin. Väliaikaisilla korotuksilla halutaan tasoittaa kuljetusalan yritysten investointeja ja kuljetuskaluston valmistajien toimeksiantoja pidemmälle ajalle.

Jotta elinkeinoelämä hyötyisi muutoksesta, on LVM:n mukaan varmistettava, että liikenneverkon kunto mahdollistaa liikennöinnin suuremmilla ajoneuvoilla. Tämä edellyttää, että muutoksen vaikutukset otetaan huomioon päätettäessä perusväylänpidon rahoituksesta maaliskuun kehysriihessä. Suuremman kaluston täysimittainen hyödyntäminen vaatii rakenteellisia muutoksia erityisesti siltoihin.
Hallituksen kehyskäsittelyn jälkeen muutokset on mahdollista saattaa voimaan ensi kevään aikana, mikäli EU:n komission taholta ei ilmene estettä etenemiselle.

Lue seuraavaksi