Uutiset

Kuljetuskalusto

Eurovinjetillä tierahaa ?

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry ehdottaa, että Suomi keräisi rahaa tienpitoon liittymällä pikaisesti Eurovinjetti-järjestelmään, sillä järjestön mielestä logistiikkakustannusten alentaminen ajoneuvokokoa kasvattamalla ei toteudu toivotulla tavalla nykykuntoisella tieverkolla. Teiden ja siltojen parantamiseen tarvitaan uutta rahaa. 

Jorma Ollilan johtama työryhmä suosittaa Suomelle kilometriveroa, joka ulotettaisiin koti- ja ulkomaisiin henkilö- ja pakettiautoihin. Maanteiden raskas tavaraliikenne jäisi ehdotuksessa ratkaisujen ulkopuolelle. SKAL kannattaa työryhmän linjausta, jonka mukaan kotimaisen raskaan liikenteen verotaakkaa ei voi nostaa. Suomella ei kuitenkaan ole varaa jättää laskuttamatta ulkomaista raskasta liikennettä tiestömme käytöstä. On myös huomioitava, että luvanvarainen tavaraliikenne pakettiautoilla tarjoaa ketterän ja vähäpäästöisen kuljetusmuodon haja-asutussa maassamme. Tavaraliikenteessä käytettävät pakettiautot tulee ehdottomasti rajata kilometriveron ulkopuolelle.

SKAL:n ehdottama Eurovinjetti on EU:ssa vuodesta 1999 alkaen käytetty aikaperusteinen raskaalle liikenteelle suunnattu tiemaksujärjestelmä, johon kuuluu useita EU-maita. Eurovinjettejä voi jo nykyisellään ostaa määrätyiltä suomalaisilta huoltoasemilta ja internetistä, joten tienkäyttäjän kannalta järjestelmä toimii jo. Ulkomaiset kuljetusliikkeet hyödyntävät Suomen maksuttomia teitä, vaikka niiltä voisi kerätä jopa 10 miljoonan euron tiemaksut vuodessa. Eurovinjetillä olisi erityisesti laitonta ulkomaista tavaraliikennettä hillitsevä vaikutus, sillä päivävinjetin voimassaolosta voi päätellä ajoneuvon maassaoloajan. Muun muassa Iso-Britannia ottaa omat vinjettimaksunsa käyttöön keväällä 2014.

Kerätyt vinjettimaksut tulisi korvamerkitä ja ohjata tiestön parannukseen ja ylläpitoon. Kuten Ollilan työryhmäkin on todennut, kotimaista raskasta liikennettä ei voida rasittaa enempää veroluontoisilla maksuilla. Ehdoton edellytys järjestelmään liittymiselle onkin, että maksut kompensoidaan kotimaiselle ammattiliikenteelle veroratkaisuin. Näin toimitaan myös useissa muissa maissa, joissa järjestelmä on käytössä. Suomessa toimivin ratkaisu olisi hallinnollisesti kevyt ammattiliikenteen polttoaineveron palautusjärjestelmä, jolle löytyy laaja elinkeinoelämän kannatus. Nyt kannattaisi käynnistää työryhmä valmistelemaan vinjettijärjestelmän käyttöönottoa.

Lue seuraavaksi