Uutiset

Työkoneet

Syövälle altistuu yhä useampi

Kromaatit ja nikkelit ovat yleisimmät syöpäsairaudelle altistavat aineet. Niille altistuu vuosittain lähes 7 000 työntekijää. ASA-katsauksesta (Syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille altistuneet) käy ilmi, että kaiken kaikkiaan syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille altistuvia työntekijöitä oli 16 854 vuonna 2012. Altistuneiden määrä nousi hieman vuodesta 2011, jolloin altistuneita oli 16 732.

”Altistuneiden määrä kaivosteollisuudessa nousi yli sadalla. Ensimmäistä kertaa ASA-rekisterin historiassa nikkeliyhdisteille altistui useampi työntekijä kuin kromiyhdisteille”, kertoo erityisasiantuntija Anja Saalo Työterveyslaitoksesta.

Näille aineille altistutaan metallimalmien valmistuksessa, koneiden ja laitteiden valmistuksessa sekä metallien jalostuksessa. Suurimmat altistuvat ammattiryhmät ovat hitsaajat, koneiden asentajat ja korjaajat, paksulevysepät ja laborantit.

Arseeniyhdisteille altistuneiden lukumäärässä ei muutosta

Arseenille altistuu noin 2 000 työntekijää vuosittain. Suurimpia altistuvia ammattiryhmiä olivat metalli- ja kemianteollisuuden prosessinhoitajat, koneiden korjaajat, laborantit sekä kaivos-, louhos- ja rikastustyöntekijät. Arseeniyhdisteille altistuvat työskentelevät metallien jalostuksessa, metallimalmien louhinnassa ja jätteiden käsittelyssä.

Polysyklisille aromaattisille hiilivedyille altistuvien määrä on vakioitunut

Polysyklisille aromaattisille hiilivedyille (PAH) altistuneiden määrä on pysynyt noin 2 000 altistuneessa. PAH-yhdisteille altistutaan maa- ja vesirakentamisessa sekä metallien jalostuksessa Suurimmat PAH-yhdisteille altistuvat ammattiryhmät ovat linja-asentajat ja -korjaajat, rakennustyöntekijät, koneiden korjaajat, hitsaajat ja laborantit.

Bentseenille altistuu vuosittain yli 1 600

Bentseenille altistuneiden lukumäärä on pysynyt samana useampia vuosia. Bentseeniä käytetään kemiallisten tuotteiden valmistuksessa. Sille voi altistua erilaisissa teollisuuden prosessitöissä sekä ajoneuvojen asennus- ja korjaustöissä, koska bensiinissä on epäpuhtautena bentseeniä.

Kadmiumyhdisteille ja asbestille altistuu vuosittain yli 1 000 työntekijää

Suurimmat kadmiumille altistuvat ammattiryhmät ovat metalliteollisuuden prosessityöntekijät, laborantit ja koneasentajat ja -korjaajat. Asbestille altistutaan rakennusten saneerauksessa, maaperän ja vesistöjen kunnostuksessa sekä koneiden korjauksessa. Altistuneiden määrä on pysynyt suurin piirtein samana.

Lue seuraavaksi