Uutiset

Yleinen

Yara Suomi palkitsi opinnäytetöistä

Yara Suomi Oy ja Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellinen tiedekunta tekevät yhteistyötä, jonka avulla kannustetaan opiskelijoita pohtimaan ruuantuotantoa ”Kestävästi ja tehokkaasti tuottavan maatalouden näkökulmasta”.

Yara Suomi Oy on perustanut ”Kestävästi tuottava maatalous, Sustainable intensification in Agriculture” -stipendin yhteistyössä Helsingin yliopiston maatalous–metsätieteellisen tiedekunnan kanssa. Sen tarkoituksena on kannustaa uutta ajattelua, innovaatioita ja toimintaa.

Ensimmäiset stipendit jakoivat rehtori Jukka Kola ja professori Laura Alakukku Helsingin yliopistosta sekä markkinointijohtaja Jari Pentinmäki Yarasta Finlandia-talolla 11.2. seuraaville opinnäytetöille:

Pekka Halinen, pro gradu: Suomalaisten maitotilojen peltokasvintuotannon tekninen tehokkuus 2007–12. Maatalouden liiketaloustiede.

Työ pureutuu tärkeään pellonkäyttökysymykseen tehokkuuden näkökulmasta ja maatilojen rakennemuutoksen vaikutuksiin. Työ tuo esiin tilat, jotka ovat järjestäneet pääosin rehuntuotantoon keskittyneen kasvintuotantonsa tehokkaasti suhteessa muihin maitotiloihin.

Vesa Koivula, pro gradu: Perusmuokkausmenetelmän vaikutus savimaan kosteuteen kasvukauden aikana. Agroteknologia.

Maan vesivarojen tehokas käyttö on tulevaisuudessa myös Suomessa entistä tärkeämpää. Työssä selvitettiin pitkäaikaisten kenttämittausten perusteella maan kosteusoloja ohranviljelyssä. Samalla selvitettiin muokkauksen keventämisen vaikutusta kosteusoloihin. Mittausmenetelmän kalibrointi savimaalle oli tärkeä tulos. Kerätty aineisto yhdistettynä kasvustohavaintoihin on arvokas esim. mallinnuksen kannalta. Työ tuo kansainvälisesti uutta tietoa kevennetyn muokkauksen soveltamisesta pohjoisissa oloissa.

Anni Alitalo, väitöskirja: Biologisten ja fysiokemiallisten tekijöiden yhdistäminen lietelannan ravinteiden talteenottoon ja kierrätykseen tähtäävän teknologian kehittämisessä. Agroteknologia

Ominaisuuksiltaan ja ravinnepitoisuudeltaan mahdollisimman tasalaatuinen karjanlanta mahdollistaa sen tehokkaan käytön ja täydentämisen mineraalilannoitteilla, näin vähentämättä sadontuotantokykyä. Työn tuloksena löytyneillä menetelmillä hygienisoidaan lantaa ja vähennetään hajuhaittoja. Työ on tuottanut patentteja, ja menetelmät ovat sellaisenaan sovellettavissa käytäntöön.

Lue seuraavaksi