Uutiset

Yleinen

Biomassapolttoainetuotannossa syntyy liiketoimintaa Keski-Suomessa

Tehdyn selvityksen mukaan erityisesti metsähakkeen käyttömäärää voidaan Keski-Suomessa merkittävästi lisätä raaka-ainevarojen puolesta. Samanaikaisesti tulee kuitenkin kehittää liiketoimintaa tuotantoketjun eri vaiheissa. Oleellista on yritysten yhteistyön lisääminen ja uusien liiketoimintamallien luominen raaka-aineen hankintaan, kuljetuksiin ja energiatuotantoon.  Tehtyjen haastattelujen mukaan toiminnassa ja malleissa on paljon kehittämistä ja hiomista. Yritysyhteistyö koetaan tärkeäksi. 

Tarpeen ja raaka-ainevarojen perusteella metsähakkeen nykyinen 1,5 terawattitunnin käyttö on mahdollista kaksin- tai jopa kolminkertaistaa keskisuomalaisella metsähakkeella. Ruokohelven käyttöpotentiaali rajautuu parhaimmillaankin noin 0,4 terawattituntiin, nykyisen käytön ollessa 0,02 terawattituntia. Turpeen tuotanto ja käyttö energiantuotannossa on kovassa ristiaallokossa. Turve on sesonkipolttoaineena tärkeä mutta tuotantoalueiden ja – lupien haltuun saanti on vaikeasti ennustettavaa.

Työvoiman saatavuus polttoainetuotannon ja – toimitusten osalta on haasteellista kaikkien kolmen raaka-aineen kohdalla. Tuotannon tehostaminen, erityisesti puunkorjuun osalta, on välttämätöntä käyttöä lisättäessä. Toiminnan kehittyminen edellyttää, että toiminta on liiketaloudellisesti kannattavaa. 

Selvityksen keskeisimpinä tietolähteinä olivat yritys- ja asiantuntijahaastattelut sekä valmiit ja keskeneräiset tutkimukset.

Kiinteisiin biomassapolttoaineisiin liittyvä liiketoiminta Keski-Suomessa -selvityksen teettivät työ- ja elinkeinoministeriön alueiden kehittämisen yksikkö yhdessä Keski-Suomen ELY -keskuksen ja Bioenergiasta elinvoimaa -klusterin kanssa. Selvityksen toteutti Benet Oy. 

Julkaisu löytyy sähköisessä muodossa