Uutiset

Kuljetuskalusto

Tekniset puutteet vaikuttavat onnettomuuksiin – syyt muualla

Tutkimuksen mukaan teknisillä vioilla on onnettomuuksissa kuitenkin suhteellisen pieni merkitys, joskin ne ovat osaltaan saattaneet olla vaikuttamassa onnettomuuden seurausten pahenemiseen. Kuorman epäkohtien vuoksi kuolemaan johtaneita onnettomuuksia syntyy vieläkin harvemmin. Kuitenkin myös kuormalla on voinut olla vaikutusta onnettomuuden seurauksiin.

Jarrut ja renkaat merkittävimmät ongelmakohdat

Tutkimuksen mukaan jarrujen erilaiset viat olivat suurin ongelmakohta. Katsastuksissa suurin osa hylkäyksistä johtuu jarruvioista ja myös tienvarsitarkastuksissa jarrujen ongelmat ovat selkeästi suurin vikatyyppi.

Jarruvikojen havaitseminen on ilman dynamometriä erityisesti moniakselisissa ajoneuvoissa hankalaa. Varsinkin useampiakselisissa yhdistelmissä voi yhden akselin täydellinen jarruttomuus jäädä kuljettajalta hyvissä ajo-olosuhteissa huomaamatta. Talvella taas jarruvika voi olla vaarallisen helppo havaita yhdistelmän perävaunun kääntyessä poikittain. Perävaunut ovat tutkimuksen mukaan jarruvikojen puolesta ongelmallisempia kuin vetoautot tai pelkät kuorma-autot.

Jarruvikojen ohella nousivat esiin myös renkaiden puutteet, muun muassa niiden soveltumattomuus vallitseviin olosuhteisiin varsinkin talvella. Vaikka rengas täyttäisikin lain määräykset, saattaa sen pito-ominaisuus olla jo merkittävän huono.

Säännöllinen huolto toisi säästöä ja parantaisi liikenneturvallisuutta

Useimmat ajoneuvojen vioista olisi estettävissä säännöllisellä huollolla ja ajoneuvokaluston tarkkailulla. Jarruvikojen yleisyyttä olisi pyrittävä vähentämään määrätietoisilla toimilla. Jarrut ovat liikenneturvallisuuden kannalta ajoneuvon tärkein turvallisuusvaruste.

Jarrujen kunto tulisi todeta jokaisella korjaamokäynnillä dynamometrin avulla. Varsinkin perävaunujen jarrut tulisi tarkastaa nykyistä useammin, sillä niiden tehottomuus ei välttämättä välity kuljettajalle ennen vaaratilannetta. Nykyisillä ajosuoritteilla kerran vuodessa tapahtuva jarrujen pakollinen tarkastus ei ole riittävä.

Raskaassa kalustossa tulisi vaatia kaikilta renkailta riittävää urasyvyyttä. Tutkijat ehdottavat, että nykyään edellytettävää 1,6 millimetrin urasyvyyttä tulisi kasvattaa ainakin 3 millimetriin. Molempien paripyörien tulisi olla urasyvyydeltään riittäviä ja eturenkaiden tulisi olla leveillä pääurilla, syvemmällä kuviolla ja lamellirakenteella varustettuja.

Perävaunun renkaiden tulisi olla pitokyvyltään yhtä hyvät kuin etuakselin renkaiden, jottei kuljettajalle välity virheellistä tuntumaa vallitsevasta kitkasta. Usein nimenomaan perävaunun pito on menetetty ajoneuvoyhdistelmän suistumistilanteessa.

Tutkimuksen taustaa

Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa raskaiden kuorma- ja linja-autojen liikenneturvallisuuden kannalta merkittävimmät tekniset riskitekijät. Tutkimuksen perustan muodostivat liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien laatimat onnettomuusraportit kuolemaan johtaneista raskaiden ajoneuvojen onnettomuuksista sekä aikaisempi tutkimuskirjallisuus aiheesta. Myös tehdyt asiantuntijahaastattelut vahvistivat saatuja tuloksia.

Tutkimuksen teki Metropolia Ammattikorkeakoulun Auto- ja kuljetustekniikan opiskelijoista koostuva tutkimusryhmä johtajanaan projekti-insinööri Harri Miinin. Tutkimuksen valvojana toimi Auto- ja kuljetustekniikan koulutuspäällikkö Markku Haikonen.

Raskaiden ajoneuvojen kunnon ja kuorman vaikutus liikenneturvallisuuteen -tutkimus on luettavissa kokonaisuudessaan AKEn tutkimussivuilla osoitteessa
www.ake.fi/tutkimukset2009.

Lue seuraavaksi