Uutiset

Kuljetuskalusto

Suomi saa uuden tavaraliikennelain – hyvästit 30 prosentin säännölle

Valtioneuvoston julkistama tavaraliikennelain uudistus vaikuttaa kaupalliseen tavarankuljetukseen Suomessa. Huhtikuun 24. päivänä voimaan tuleva laki tukkii porsaanreikiä ja tarjoaa lisää välineitä harmaan talouden torjuntaan.

Lainmuutoksella saadaan tuntuva tiukennus kuljetuspalveluiden tilaajan velvoitteisiin. Kuljetuksen tilaajan on muun muassa varmistettava, että kuljetuksen suorittajalla on liikennelupa ja että se täyttää työnantaja- ja verovelvoitteensa. Jos tilaajalla on aihetta epäillä esimerkiksi alhaisen hinnan perusteella, että kaikkia velvoitteita ei hoideta, sopimusta ei saa solmia. Velvoitteen rikkominen on rangaistavaa.

Uudistuksessa laista poistuu myös useita porsaanreikiä, joita Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on nostanut esille. Suurimpana liikennelupavelvoitteen kiertämiskeinona on ollut niin sanottu 30 prosentin sääntö, jonka noudattamista on ollut mahdotonta valvoa. Kaupallinen kuljetustoiminta maanteillä on luvanvaraista liiketoimintaa, joka edellyttää kuljetusyritykseltä liikennelupaa. Lain tultua voimaan ei mustakilpistä kuljetuskalustoa saa käyttää alihankintana missään kuljetustehtävässä. Uuden lain mukaan esimerkiksi muuttokuljetuksiin vaaditaan aina liikennelupa. Myös kaikilta kuljetuselinkeinossa käytetyiltä traktoreilta vaaditaan liikennelupa.

Laittomasta ulkomaisesta halpakuljetustoiminnasta on tullut merkittävä ongelma EU:ssa jäsenpohjan laajennuttua. EU-maasta tuleva kuljetusyritys on voinut suorittaa kansainvälisen kuljetuksen päätteeksi kabotaasiliikennettä korkeintaan kolme keikkaa viikossa ja 10 keikkaa kolmessa kuukaudessa. Säännöksen valvonta on ollut erittäin vaikeaa, mikä on johtanut ulkomaisen kaluston määrän lisääntymiseen Suomessa.

Uuden lain myötä Suomi saa EU:n tiukimmat kabotaasipykälät. Jatkossa myös asiakkaalla on lakisääteinen velvollisuus huolehtia kabotaasisäännösten noudattamisesta. Valvovana viranomaisena toimii poliisin ohella Tulli. Lisäksi ajoneuvoissa on oltava mukana kansainvälisen kuljetuksen CMR-rahtikirja, joka tulee pyydettäessä esittää poliisille. Valvontaa helpottaa se, että ulkomaille rekisteröityjä ajoneuvoja ei jatkossa saa käyttää Suomen sisäisessä liikenteessä laillista kabotaasiliikennettä laajemmin, vaan ne on rekisteröitävä Suomeen 7 vuorokauden kuluessa maahantuonnista.

”Muutokset parantavat kuljetusyritysten tasapuolisia toimintaedellytyksiä ja auttavat harmaan talouden kitkemisessä kuljetusalalta. Kuljetusten ostaminen ei ole enää moraalikysymys vaan laillisuusasia”, toteaa SKAL:n toimitusjohtaja Iiro Lehtonen, jonka mukaan lain menestyksekäs toimeenpano on kiinni valvonnan onnistumisesta. Toimitusjohtajan mukaan tarvitaan Liikkuvan poliisin, Tullin ja asiakkaiden uudenlaista yhteispeliä, jotta lain antamat keinot harmaan talouden kitkemiseksi tulevat käyttöön.

Lue seuraavaksi