Uutiset

Kuljetuskalusto

Muutoksia määräaikaiskatsastuksiin 2018

Yksityiskäytössä olevien, alle 3,5-tonnisten henkilö-, paketti- ja erikoisautojen sekä raskaiden nelipyörien määräaikaiskatsastusten väli harvenee. Jatkossa nämä ajoneuvot on katsastettava ensimmäisen kerran viimeistään neljä vuotta käyttöönottopäivästä, ja sen jälkeen kahden vuoden välein. Yli 10-vuotiaat ajoneuvot olisi katsastettava kuitenkin vuosittain. Kevyiden nelipyörien katsastusvälit säilyvät nykyisinä.

Valtioneuvosto antoi asiaa koskevan asetuksen 28. kesäkuuta 2017. Asetus tulee voimaan 20. toukokuuta 2018. Asetuksen voimaantulon jälkeinen seuraava katsastus tulee kuitenkin suorittaa nykyisin voimassa olevien katsastusvälien mukaisesti.

”Katsastusasetuksen uudistuksen tavoitteena on helpottaa kansalaisten arkea ja tuoda säästöjä. Muutoksilla ei arvioida olevan merkittävää vaikutusta liikenneturvallisuuteen, koska katsastusvälien harvennus koskee pääasiassa uusia ajoneuvoja, joissa tekniset viat ovat harvinaisia”, liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner toteaa.

Katsastusvälien lisäksi muuttuu myös katsastuspäivän määräytyminen. Nykyisin viimeinen katsastuspäivä määräytyy käyttöönottopäivän mukaan. Uuden asetuksen mukaan määräävää on ensikatsastuksen jälkeen se, milloin ajoneuvo on katsastettu edellisen kerran.

Asetus tuo katsastusvelvollisuuden luvanvaraisessa tavarakuljetuksessa käytettäville traktoreille. Tällä hetkellä traktoreita ei katsasteta lainkaan. Asetuksen mukaan luvanvaraisessa liikenteessä käytettävät traktorit on katsastettava ensimmäisen kerran neljän vuoden kuluttua käyttöönotosta ja sen jälkeen kahden vuoden välein.

Velvollisuus määräaikaiskatsastaa takseina käytettävät ajoneuvot vuosittain ulotetaan koskemaan myös muita ajoneuvoja kuin henkilöautoja. Muutoksella ennakoidaan liikennepalvelulain tuomia muutoksia, joiden myötä taksiliikenteessä voitaisiin käyttää muitakin ajoneuvoja kuin henkilöautoja.

Moottoripyörille ei ole tulossa katsastusvelvollisuutta. EU:n katsastusdirektiivin velvoitteiden täyttämiseksi tarkastellaan katsastusvelvollisuutta kevyempiä vaihtoehtoisia tapoja edistää liikenneturvallisuutta.

Katsastukseen liittyvät lait vahvistetaan

Samassa istunnossa valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti vahvistaisi muutokset ajoneuvolakiin, ajoneuvojen katsastustoiminnasta annettuun lakiin sekä ajoneuvojen yksittäishyväksynnän järjestämisestä annettuun lakiin. Muutosten on tarkoitus tulla voimaan 3. heinäkuuta 2017.

Myös lakimuutokset liittyvät EU:n katsastusta, tienvarsitarkastuksia ja rekisteröintitodistuksia koskevien uusien direktiivien vaatimusten täytäntöönpanoon.

Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto seuraa lainsäädännön toimivuutta erityisesti liikenneturvallisuuden osalta.

Lisäksi katsastuslainsäädännön uudistuksen toinen vaihe on käynnistynyt. Toisessa vaiheessa tarkastellaan muun muassa toimilupasääntelyn keventämistä, eräiden ajoneuvoluokkien katsastusvelvollisuutta ja katsastustoiminnan valvontaan liittyvien sanktioiden keinovalikoimaa.

Ehdotuksia koskeva muistio on lähetetty lausuntokierrokselle, joka päättyy 15. syyskuuta 2017.

Lue seuraavaksi