Uutiset

Kuljetuskalusto

Metsäteollisuustuotteiden kysyntä kasvaa ja rakennemuutos kiihtyy

Paino- ja kirjoituspaperia lukuun ottamatta metsäteollisuustuotteiden tuotanto- ja vientimäärät lisääntyvät, useiden tuotteiden vientihinnat nousevat reippaasti ja teollisuuspuun hyvä kysyntä nostaa kantohintoja tänä vuonna, selviää Luonnonvarakeskuksen (Luke) metsäsektorin suhdannetiedotteesta. Myönteisen kehityksen taustalla ovat koronarokotusohjelmien edistyminen, pandemiarajoitusten asteittainen purkaminen ja maailmantalouden kasvu.

Sahatavaran hinta nousussa

Sahatavaramarkkinoilla ollaan menossa kohti suhdannehuippua. Suomen sahatavaran tuotannon arvioidaan tänä vuonna kasvavan 12 miljoonaan kuutiometriin. Sahatavaran keskimääräisen vientihinnan ennakoidaan nousevan parikymmentä prosenttia viime vuotta korkeammalle.

Koronapandemian vaikutukset rakentamiseen jäivät pelättyä pienemmiksi, ja tee se itse -rakentamisen suosio on kasvattanut sahatavaran kysyntää useilla markkina-alueilla. Valtioiden elvytyspaketit tukevat sahatavaran kysynnän kasvua muun muassa infran rakentamiseen liittyvien hankkeiden kautta.

Sahatavaran tarjonta ei ole pystynyt vastaamaan kysynnän kasvuun, ja havusahatavaran hintataso on kuluvan vuoden aikana noussut maailmanlaajuisesti. Yhdysvalloissa ennätyksellisen korkea hintataso on jossain määrin jo vähentänyt rakentamista. Euroopassa sahatavaran hinta on nousussa, ja nousun odotetaan jatkuvan kesän aikana. Pohjois-Afrikassa hintakehitys on ollut vaisumpaa, ja Suomen sahatavaran vienti esimerkiksi Egyptiin on laskenut. Sen sijaan vienti Lähi-itään on kasvanut.

Havuvanerin kysyntä Euroopassa on vahvistunut kuluvan vuoden aikana, ja hintataso on noussut. Myös koivuvanerin markkinatilanne on kohentunut, kun kysyntä on elpynyt teollisissa käyttökohteissa. Vanerin tuotanto- ja vientimäärien odotetaan kasvavan tänä vuonna runsaat 10 prosenttia viime vuotta suuremmiksi.

Kartonki nousee vientiarvoltaan tärkeimmäksi metsäteollisuustuotteeksi

Kartongin tuotanto kasvaa tänä vuonna Suomessa 12 prosenttia viime vuoteen verrattuna. Tuotantoa lisää erityisesti Oulussa käynnistynyt Stora Enson pintapakkauskartonkia valmistava kraftlainerikone.

Kartongin tuotanto nousee Suomessa ensimmäistä kertaa paperintuotantoa merkittävämmäksi viennin ja tuotannon arvoilla mitattuna. Kartongin keskimääräinen vientihinta jää kuitenkin hieman viime vuotta alemmaksi, sillä taivekartonkia halvemman kraftlainerin suhteellinen osuus kasvaa viennissä.

Paperiteollisuuden näkymiin vaikuttaa tänä vuonna koronapandemian myötä voimistunut paperin kysynnän väheneminen sekä tuotantoa merkittävästi pienentävät jo toteutetut tai ilmoitetut kapasiteetin sulkemiset Oulussa, Jämsässä ja Kemissä. Paperin tuotanto ja vienti jäävät liki viidenneksen pienemmäksi kuin viime vuonna, mutta vientihinnan ennakoidaan pysyvän lähes ennallaan.

Sellun kysyntää kasvattaa kartongin ja pehmopaperin maailmanlaajuinen kysynnän paraneminen. Sellun vienti Suomesta kasvaa viime vuoden pudotuksen jälkeen viisi prosenttia, mutta määrä jää vielä vuotta 2019 alhaisemmaksi. Sellun keskimääräisen vientihinnan ennakoidaan nousevan tänä vuonna 18 prosenttia viime vuotta korkeammaksi. Sellun viennin kasvusta huolimatta massantuotanto kokonaisuudessaan vähenee Suomessa paino- ja kirjoituspaperin tuotannon vähentyessä voimakkaasti.

Puumarkkinoilla huippusuhdanne, tukkipuun hakkuut vahvassa kasvussa

Vuonna 2021 teollisuuspuun hakkuut kasvavat kuusi prosenttia 62 miljoonaan kuutiometriin. Puutuoteteollisuuden hyvä kysyntätilanne heijastuu suoraan tukkipuun hakkuisiin, jotka kasvavat tänä vuonna 15 prosenttia 28,4 miljoonaan kuutiometriin.

Sellun ja kartongin kasvava kysyntä ei kuitenkaan vielä korvaa alenevaa paperin kysyntää, joten kuitupuun hakkuut jäävät viime vuoden tasolle. Puun tuonti kasvaa vielä hieman viime vuodesta ennen tulevan vuodenvaihteen jyrkennyksiä Venäjän tullipolitiikassa.

Sahatavaran vientihintojen vahvistuminen ja tuotannon kasvu nostavat havutukkien kantohintoja 11–14 prosenttia kuluvana vuonna. Kun myös sellun kysyntä kasvaa ja raakapuun kysyntä painottuu puunkorjuukustannuksiltaan edullisimpiin uudistushakkuisiin, kuitupuiden kantohintojen ennustetaan nousevan 7–10 prosenttia. Metsähakkeen käyttö kasvaa viime vuodesta 4–5 prosenttia ja sen keskimääräisen voimalaitoshinnan ennakoidaan nousevan muutaman prosentin vuonna 2021.

Metsäsektorin vuoden 2022 näkymiä arvioidaan lokakuussa ilmestyvässä Metsäsektorin suhdannekatsauksessa.

Lue seuraavaksi