Uutiset

Kuljetuskalusto

Liikkuvuuspaketin täytäntöönpano toi muutoksia lähetettyjen työntekijöiden säännöksiin

Rekkoja moottoritiellä

Liikkuvuuspaketin sosiaali- ja markkinasäännösten kansallinen täytäntöönpano toi muutoksia liikennepalvelulakiin ja eräisiin muihin siihen liittyviin lakeihin. Muutosten myötä Suomeen lähetetyt maantieliikenteen kuljettajat ovat työehtojen määräytymisen osalta samassa asemassa muiden alojen lähetettyjen työntekijöiden kanssa.

EU:n tieliikenteen liikkuvuuspaketin tarkoituksena on selkeyttää kuljetusalan säännöksiä ja yhtenäistää niiden soveltamista jäsenmaissa, parantaa kuljettajien työoloja sekä tehostaa valvontaa. Työntekijöiden lähettämistä koskevasta laista tulivat 1. helmikuuta 2022 alkaen sovellettaviksi palkkaa, lähettämisen ilmoitusmenettelyä, majoitusolojen laatuvaatimuksia sekä työnantajan vastuuta matka- ja majoituskustannuksista koskevat säännökset.

Alihankintakuljetuksille uusia velvoitteita

Tieliikenteen alihankintana tehtävissä kuljetuksissa sovelletaan jatkossa seuraavia velvoitteita ja valvontaa tukevia toimia:

1. Työnantajan (liikenteenharjoittajan) tulee tehdä EU:n sähköisen IMI-järjestelmän kautta lähettämisilmoitus EU:n portaaliin (IMI) Road Transport – Posting Declaration.

Ilmoituksen tulee sisältää:

 • liikenteenharjoittajalle myönnetyn yhteisön liikenneluvan numero
 • liikenteenharjoittajan toimivaltaisen liikenteestä vastaavan henkilön tai muun yhteyshenkilön yhteystiedot sijoittautumisjäsenvaltiossa viranomaiskyselyihin vastaamiseksi sekä asiakirjojen tai ilmoituksien vastaanottamiseksi
 • kuljettajan yksilöintiin tarvittavat henkilötiedot, henkilötunnus, asuinpaikan osoite ja ajokortin numero
 • kuljettajan työsopimuksen alkamispäivä ja sopimukseen sovellettava lainsäädäntö
 • lähettämisen suunniteltu alkamis- ja päättymispäivä
 • tiedot käytettävien moottoriajoneuvojen rekisteritunnuksista
 • tieto siitä, onko palvelu tavaroiden tai matkustajien kuljetusta, kansainvälistä kuljetusta vai kabotaasikuljetusta.

Jos tiedot muuttuvat, työn jatkamisen edellytyksenä on, että työnantajana toimiva lähettävä yritys tekee täydennysilmoituksen IMI-järjestelmään välittömästi muutosten tapahtuessa.

On tärkeää huomata, että EU:n portaaliin tehtävä ilmoitus koskee vain alihankintana tehtäviä kuljetuksia. Yritysryhmän sisäisissä siirroissa ja työvoimanvuokrauksessa lähettämistä koskeva ilmoitus tehdään edelleen työsuojeluviranomaiselle verkkolomakkeella.

2. Kuljettajalla on oltava tienvarsitarkastuksia varten jäljennös lähettämisilmoituksesta, todisteet Suomessa toteutettavasta kuljetuspalvelusta ja ajopiirturin tiedot.

3. Työnantajalla (liikenteenharjoittajalla) on velvollisuus toimittaa työsuojeluviranomaiselle tämän pyytäessä seuraavat tiedot:

 • työntekijän työaikakirjanpito Suomessa tehdystä työstä
 • todistus palkanmaksusta
 • tiedot lähetetyn kuljettajan työsuhteeseen sovellettavista työehdoista
 • tiedot kuljetuspalvelusta
 • ajopiirturin tiedot.

Uusien velvoitteiden myötä lähettävältä yritykseltä ei enää vaadita Suomessa toimivan edustajan asettamista.

Lakia työntekijöiden lähettämisestä ei sovelleta seuraaviin maantieliikenteen kuljetuksiin:

 • tavaroiden ja matkustajien kahdenvälisiin kuljetuksiin
 • kun kuljettaja ajaa jäsenvaltion alueen halki kuormaamatta tai purkamatta rahtia ja ottamatta kyytiin tai laskematta kyydistä matkustajia (läpikulkutilanteet)
 • kahdenvälisiin yhdistettyihin tavarakuljetuksiin laissa säädetyin rajoituksin.Lue seuraavaksi