Uutiset

Autot

Tarkasti risteyksissä – huomioi pyöräilijä ja tunne säännöt

Keväiset kelit houkuttavat yhä useamman pyörän selkään. Liikenneturva muistuttaa autoilevia katselemaan entistä tarkemmin myös pyöräväylien suuntaan, sillä etenkin risteystilanteet vaativat valppautta. Pyöräilijän ennakoiva ajotapa, huolellinen havainnointi ja sääntötuntemus tekevät liikenteestä sujuvampaa ja turvallisempaa.

Pitkä talvi on pitänyt pyörätiet ja -kaistat hiljaisina, mikä on voinut saada osan autoilevista tottumaan vähäisempään pyöräliikenteeseen. Kevään edetessä ja hyvien ajokelien saapuessa pyöräilymäärät taas lisääntyvät, joten viimeistään nyt on valpastuttava huomioimaan pyöräilevät.

”Etenkin risteystilanteissa ja kääntyessä on oltava tarkkana ja ennakoitava, jotta vaaratilanteita ei pääse syntymään. Muihin ajoneuvoihin verrattuna pyörällä liikkuva on kooltaan pieni kohde, jota voi välillä olla vaikea havaita. Esimerkiksi risteystä lähestyessä hiljaisempi nopeus antaa aikaa havaintojen tekemiseen. Tarkkaamattomuus lisää riskiä olla havaitsematta muita, eli puhelinta on syytä tuijotella vasta määränpäässä – riippumatta kulkutavasta”, muistuttaa Liikenneturvan yhteyspäällikkö Leena Piippa.

Pyöräilijöiden ja autoilijoiden väliset väistämissäännöt ovat hyvin yksiselitteiset. Kääntyvän ajoneuvon kuljettajan on väistettävä risteävän tien kävelijöitä ja pyöräilijöitä. Kolmion takaa tulevan on huomioitava ja väistettävä kaikkia kulkijoita. Pyörätieltä ajoradan yli polkevan on taas väistettävä sekä oikealta että vasemmalta tulevaa ajoradan muuta liikennettä, mikäli muuta ei ole liikennemerkein osoitettu.

”Muistetaan siis katsoa pyörätiet ja jalkakäytävät kumpaankin suuntaan. On myös syytä kääntää päätä kunnolla kuolleen kulman tarkistamiseksi. Havaintojen teko on yhtä tärkeää tutuilla ajoreiteillä kuin vieraammassa ympäristössä. Kaikkien osapuolien kannattaa yrittää toimia niin, että ei yllätä muita tai tule itse yllätetyksi liikenteessä. Olennaista on riittävän alhainen tilannenopeus niin autolla kuin pyörälläkin”, Piippa huomauttaa.

Sääntöjen noudattaminen tukee hyvää vuorovaikutusta

Sääntöjen tunteminen ja niiden noudattaminen tekevät liikenteestä turvallisempaa ja jouhevampaa kulkutavasta riippumatta. Positiivinen tai edes neutraali vuorovaikutus liikenteessä onnistuu helpommin, kun noudattaa itse sääntöjä sekä näkee myös muiden noudattavan niitä.

”Ongelmallisin tilanne syntyy silloin, jos puolet tienkäyttäjistä noudattaa sääntöjä ja toinen puoli ei. Tällöin konflikti voi leimahtaa herkemmin. Kun säännöt tunnetaan ja niitä noudatetaan, vähenevät liikenteessä sekä virheellinen käyttäytyminen että virheellisen käyttäytymisen kokeminen”, kertoo Liikenneturvan suunnittelija Jyrki Kaistinen.

Liikenteessäkin jokaiselle meistä on sattunut – ja sattuu – virheitä. Muiden virheet kuitenkin nähdään helposti tahallisina, kun taas omat töppäilyt painetaan villaisella.

”Tällaiset tulkinnat ovat usein varsin negatiivisia ja vääriä. Myös se pedanttisin sääntötietäjä voi tehdä virhearvion. Paitsi tilanteen turvallisuuden, myös oman itsensä kannalta olisi edullisempaa tulkita liikennetilanteita positiivisesti tai neutraalisti. Olennaista onkin ottaa toiset huomioon ja nähdä ihminen liikenteessä, oli tämä sitten auton peltikuoren sisällä tai kaksipyöräisen päällä”, Kaistinen kannustaa.

Ota autoilijoiden ja pyöräilijöiden väliset tärkeimmät väistämissäännöt haltuun:

Autoilijan on väistettävä pyöräilijää, kun hän

1. kääntyy, jolloin tulee väistää risteävää tietä ylittäviä
2. tulee kärkikolmion tai stop-merkin takaa
3. tulee esimerkiksi pihasta, pihakadulta, pysäköintipaikalta tai muulta vastaavalta alueelta
4. tulee kärkikolmiolla varustettuun liikenneympyrään tai poistuu liikenneympyrästä.

Pyöräilijän on väistettävä sekä vasemmalta että oikealta tulevaa liikennettä, kun hän

5. ajaa pyörätieltä, pihasta tai joltain vähäiseltä tieltä ajoradan yli, eikä autoliikenteelle ole liikennemerkein väistämistä osoitettu.

Jos pyöräilijä ajaa ajoradalla, noudattaa hän samoja väistämissääntöjä kuin autoilijakin, eli esimerkiksi väistää tasa-arvoisessa risteyksessä oikealta tulevaa.

Katso animaatio autoilijan ja pyöräilijän vuorovaikutuksesta:

Lue seuraavaksi