Uutiset

Työkoneet

Vielä paljon löytämättömiä malmeja

Geologian tutkimuskeskus (GTK) on arvioinut kolmen Suomessa tärkeän kupariesiintymätyypin sisältämät kupari- ja sinkkivarannot maamme kallioperässä yhden kilometrin syvyyteen asti. Arvio koskee vulkanogeenisia massiivisia sulfidimalmeja (VMS), porfyyrikuparimalmeja ja Outokumpu-tyypin malmeja.

Suomesta rajattiin yhteensä 42 aluetta, jolla voi olla löytämättömiä em. tyyppisiä esiintymiä. Näiden alueiden arvioidaan sisältävän yhteensä keskimäärin 60 löytämätöntä kupari- tai kupari-sinkkiesiintymää.

Suurin osa maamme tunnetuista kupari- ja sinkkiesiintymistä on Keski- ja Etelä-Suomen vulkaanisissa kivissä sekä Talvivaaran mustaliuskeissa Itä-Suomessa. Merkittäviä tunnettuja kuparivarantoja on myös nikkelimalmeissa erityisesti Pohjois-Suomessa.

Metallimäärien arviointi

Geologian tutkimuskeskus on arvioinut Suomen kallioperän löytämättömiä mineraalivarantoja vuodesta 2008 lähtien. Arvioinneissa käytetään U.S. Geological Survey:n kehittämää kolmivaiheista menetelmää, jossa arviot löytämättömien malmiesiintymien sisältämistä metallimääristä esitetään usealla eri todennäköisyystasolla.

Alueet, joilla voi esiintyä arviointiin sisällytettyjä malmiesiintymätyyppejä, rajataan esiintymämallien perusteella. Näillä alueilla olevien löytämättömien malmiesiintymien lukumäärä arvioidaan ja niiden sisältämät metallimäärät lasketaan käyttäen hyväksi tunnettujen esiintymien metallisisältöjä.

Arviointi ei ota kantaa siihen, kuinka suuri osa vielä löytämättömistä esiintymistä tulevaisuudessa mahdollisesti löydetään, eikä siihen onko löydettävien esiintymien hyödyntäminen taloudellisesti kannattavaa.

Lue seuraavaksi